Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 36, pagina 1677-1678

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het AIV/CAVV-advies "Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties" (griffienr. 144283);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 15 en 16 juni 2009 (griffienr. 144267);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB, inclusief Ontwikkelingssamenwerking) van 18 en 19 mei 2009 (griffienr. 143937.02);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling betreffende pakketproducten voor retailbeleggingen (griffienr. 144268);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening betreffende vaststelling financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden, andere landen en gebiedsdelen met een hoog inkomen (griffienr. 144234);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het ontwerpbesluit veiligheidsregio's en ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio's (griffienr. 144306);

een, van alsvoren, inzake horen van voormalige medewerkers AIVD (griffienr. 144279);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van rapporten Inspectie van het Onderwijs (griffienr. 144235);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang ontwerp-Besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang (griffienr. 144309);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de Wijziging Regeling Groenprojecten 2005 (griffienr. 144265);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerp van het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht (griffienr. 144264);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake verzoek tot verplaatsing van de behandeling van het wetsvoorstel bewaarplicht gegevens telecommunicatie (griffienr. 141553.12);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (griffienr. 144249);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhang aanwijzing indexatie inkomen vrije beroepsbeoefenaren (griffienr. 144261);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure op grond van de Zorgverzekeringswet (griffienr. 144287);

een, van alsvoren, inzake budgettaire maatregel geneeskundige ggz (griffienr. 144263);

een, van alsvoren, inzake voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2010 (griffienr. 144262);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake melding publicatie Besluit houdende wijziging van Besluit afbreking zwangerschap in het Staatsblad (griffienr. 144260).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende geschriften:

een, van H.M. te B., inzake voltrekking doodvonnis van de heer M. Vervloesem in Quantanamo gevangenis te Brugge (griffienr. 142428.05);

een, van H.J.V. sr. te G., inzake litis finiri oportet (griffienr. 144238);

een, van E.V. te B en D, inzake verhoging inkomens- en leeftijdseis bij migratie buitenlandse partners naar Nederland (griffienr. 144270).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van J.v.B. te A., inzake verwerping wetsvoorstel 31324 (Wijziging Paspoortwet) (griffienr. 143395.10);

een, van P.F. de V. te A., inzake Europese verkiezingen 6 juni 2009 (griffienr. 144239);

een, van J. v.d. L. te O., inzake register vingerafdrukken (griffienr. 144395.08);

een, van R.B. te N., inzake protest verplichte biometrie (griffienr. 143395.12);

een, van mr. F.R. v.d. V. te D.H., inzake oververtegenwoordiging blanke mannen in de politietop (griffienr. 144274);

een, van M.B. te E., inzake het in de kou laten staan van Nederlanders (griffienr. 144272).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van S.W. en K.M., inzake wetsvoorstel 31874 (Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang) (griffienr. 144186.01);

een, van G. en L.M. te V., inzake onderwijs (griffienr. 144286).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid;

een, van P.B., inzake aanvraag voor een idee (griffienr. 144289).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van fam. K., inzake vraag om hulp (griffienr. 144275);

een, van R.V. te V., inzake verplichte vaccinatie (griffienr. 144248);

een, van A.M.V., inzake correctie in de cel (griffienr. 144273).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.