Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 32, pagina 1501-1502

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende wetsvoorstel:

Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's) (31117).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie(s);

2. de volgende regeringsmissives:

een, van minister van Buitenlandse Zaken, de staatssecretaris van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Jeugd en Gezin en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ten geleide van de kabinetsreactie visitatierapport Mensenrechtencommissaris Raad van Europa (griffienr. 143794.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verzoek betreffende EU- en VN-terrorismelijsten (griffienr. 137070.11.1);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verdragen in voorbereiding (griffienr. 143939);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake goedkeuring van het voornemen tot opzegging van verdragen die ten behoeve van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers zijn gesloten (griffienr. 143938);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het op 17 juni 1999 te Londen totstandgekomen Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992 (Trb. 2000, 48, en Trb. 2001, 92), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 143927);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de op 12 december 2006 te Brussel totstandgekomen Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, met Bijlagen (Trb. 2007, 27), alsmede een toelichtende nota bij de Overeenkomst (griffienr. 143926);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, inzake Montenegro / verzoek van de Raad aan de Commissie om het schrijven van een advies (griffienr. 143928);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 27 april 2009 (griffienr. 143869.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake verlenging Nederlandse militaire bijdrage aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Herzegovina, operatie "Althea" (griffienr. 131588.04);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda van RAZEB 18-19 mei, deel Ontwikkelingssamenwerking (griffienr. 143937);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2009 (griffienr. 143929);

een, van alsvoren, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening inzake beheerstructuren van Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (griffienr. 143980);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toezichtsrapport CTIVD inzake de rechtmatigheid van financieel-economische onderzoeken door de AIVD (rapport nr. 20) (griffienr. 143956);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouders (griffienr. 143934);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake brief aan de Eerste Kamer over ontwerpbesluit houdende vaststelling van de voorraadheffing op aardolieproducten (griffienr. 143981);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake voorhang wijziging tarieven Regeling diervoeders (griffienr. 143932);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake kabinetsstandpunt inzake twee Europese voorstellen die betrekking hebben op geneesmiddelen (COM 2008/662 en COM 2008/663) (griffienr. 143712).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van W.A.T. en M.W.G.R. T.S. te D.H., inzake vingerafdruk in paspoort (griffienr. 143942);

een, van M.I., inzake Koninginnedag (griffienr. 143962).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van P. en M. de H. te O.a.d.A., inzake de Nederlandse politiek en de Nederlandse rechtspraak (griffienr. 143962.02);

een, van L.A.P.W., inzake verzoekschrift 7915/09 Wouters tegen Nederland (griffienr. 143984).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van K.M., inzake suggesties pesten op school (griffienr. 143951);

een, van J.J. v.d. W. te B., inzake vrijheid van godsdienst (griffienr. 143965).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een, van G.W. te M., inzake huizenprijzen op slot (griffienr. 143952).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van C. d. J., inzake slimme meter (griffienr. 141076.59).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken;

een, van E.J.J. te L. (B), inzake reactie visserij (griffienr. 143961).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van S. de R. en A. v.d. B., inzake brandbrief aan Eerste en Tweede Kamerleden (griffienr. 143962.01);

een, van G.K. te O., inzake Karst T. en de minima (griffienr. 143992).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van P.S., inzake toespraak met betrekking tot de jeugdzorg (griffienr. 143995).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.