Noot 1 (zie blz. 1678)

JBZ-instemmingsbesluiten

Eerste Kamer, 9 september 2008

1. Op 11 juli, respectievelijk 22 juli en 14 augustus 2008 ontving de Eerste Kamer de geannoteerde agenda, respectievelijk de aanvullende geannoteerde agenda voor en het verslag van de JBZ-Raad van 24 en 25 juli 2008 met daarin het verzoek in te stemmen met een aantal ontwerpbesluiten dat is aangemerkt als koninkrijk bindend.

2a Kaderbesluit betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de EU

B2 Richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (Europese blue card)

B9 Besluit betreffende de oprichting van het Europees strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2008/XX/JBZ

B10 Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken

B11 Besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ, teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken, zoals gewijzigd bij Besluit 2003/659/JBZ van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust (initiatief van Slovenië, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Spanje, België, Polen, Italië, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Estland, Oostenrijk, Portugal)

B12 Besluit van de Raad betreffende het Europees justitieel netwerk (initiatief van Slovenië, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Spanje, België, Polen, Italië, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Estland, Oostenrijk, Portugal)

De commissie voor de JBZ-Raad heeft zich op 9 september 2008 over het verzoek van de regering beraden en adviseert de Eerste Kamer als volgt.

Ten aanzien van agendapunt 2a kan de eerder op 8 april 2008 verleende instemming worden bevestigd.

Ten aanzien van de overige agendapunten dient instemming te worden onthouden op formele gronden.

2. Op 12 juni 2008 ontving de Eerste Kamer een brief van de minister van Justitie met het verzoek om in te stemmen met het volgende koninkrijkbindende besluit:

Kaderbesluit inzake het Europees tenuitvoerleggingsbevel en de overbrenging van gevonniste personen tussen de lidstaten van de EU (initiatief van Oostenrijk, Finland en Zweden)

Naar aanleiding van dit besluit heeft een schriftelijk overleg plaatsgevonden met de minister van Justitie om meer informatie te verkrijgen over de gevolgen van het kaderbesluit. Na bespreking van het verslag van het gevoerde schriftelijk overleg (Kamerstuk 23 490, DR) in haar vergadering d.d. 9 september 2008, wenst de commissie op één punt meer duidelijkheid van de regering te verkrijgen. Geadviseerd wordt om instemming vooralsnog te onthouden.

Naar boven