Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet) (29048);

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet) (30895);

Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (31320);

Vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 20..) (31356);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (31374);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-VII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-XI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-XVIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provincie­fonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-D);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-E);

Wijziging van de begrotingsstaat van het diergezondheidsfonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-F).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, inzake lijst voorlopige Raadsagenda's onder Frans EU-voorzitterschap (griffienr. 135281.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 22 en 23 juli 2008 (griffienr. 141868);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de bijzondere Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 13 augustus 2008 (griffienr. 142010);

een, van alsvoren, inzake verslag van een schriftelijk overleg inzake de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 22 en 23 juli 2008 (griffienr. 141975);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de bijzondere Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 13 augustus 2008 (griffienr. 141995);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 22 en 23 juli 2008 (griffienr. 141994);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 1 september 2008 (griffienr. 142074);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van het Verdrag tot wijziging van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake douanevoorinspectie; Washington, 22 mei 2008 (griffienr. 141711);

een, van alsvoren, inzake goedkeuring en bekendmaking van twee verdragen (griffienr. 141866);

een, van alsvoren, ten geleide van een overzicht van ontwerpverdragen in voorbereiding (griffienr. 142047);

een, van alsvoren, ten geleide van de tekst van het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien van de Nederlandse Antillen en de Bondsrepubliek Duitsland inzake luchtvervoer tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Nederlandse Antillen; Berlijn, 14 augustus 2008 (griffienr. 142075);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 20 februari 2008 te Zagreb totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kroatië inzake privileges en immuniteiten voor verbindingsofficieren die door de Republiek Kroatië bij Europol te 's-Gravenhage gedetachteerd worden (Trb. 2008, 44 en 92), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 142084);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake beleidsreactie gezamenlijke evaluatie van de eerste fase van de Verklaring van Parijs (griffienr. 141808);

een, van alsvoren, ten geleide van de beleidsreactie op het AIV-advies "Nederland en de Europese Ontwikkelingssamenwerking" (griffienr. 141996);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Ecofinraad (begroting) van 17 juli 2008 (griffienr. 141700);

een, van alsvoren, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Healtch Check Wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (griffienr. 141761);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening nieuwe commissievoorstellen betreffende Mededeling inzake toepassing van het Internet Protocol versie 6 in Europa en Verordening inzake meerjarenplan in wateren ten westen van Schotland (griffienr. 141807);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2008 (griffienr. 141878);

een, van alsvoren, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen betreffende o.a. Verordening inzake dierlijke bijproducten (griffienr. 141656);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Besluit Europees Strafregister Informatiesysteem (griffienr. 142014);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling betreffende gezamenlijk programmeren onderzoek (griffienr. 142073);

een, van de minister van Justitie, inzake voorhangprocedure wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen (griffienr. 141756);

een, van alsvoren, inzake ontwerpkaderbesluit tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (griffienr. 139835.09);

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake ontwerpverordening toepasselijk recht huwelijkszaken (griffienr. 135946.06.1);

een, van alsvoren, inzake toezegging betreffende nareis en mvv-vereiste (griffienr. 140390.02);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het ontwerpbesluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (griffienr. 141998);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toezending reactie op halfjaarlijkse verantwoording Cft en de verantwoording zelf (griffienr. 141893);

een, van alsvoren, ten geleide van de meicirculaire gemeentefonds en junicirculaire provinciefonds 2008 (griffienr. 142064);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van de evaluatie Commissariaat voor de Media (griffienr. 141862);

een, van alsvoren, inzake kenniskomers bij de rijksoverheid (griffienr. 141937);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 juli 2008 te Brussel (griffienr. 141658.1);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de informele Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 september 2008 (griffienr. 142055);

een, van de minister van Defensie, ten geleide van het jaarverslag 2007 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (griffienr. 141966);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007 (zwaardere weging biobrandstoffen) (griffienr. 141723);

een, van alsvoren, inzake kabinetsstandpunt betreffende evaluatie Adviesraad gevaarlijke stoffen (griffienr. 141735);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van AMvB's vanwege wijziging Wet verontreiniging zeewater (griffienr. 141755);

een, van alsvoren, inzake Nederlandse bijdrage aan de discussie over territoriale cohesie (griffienr. 141757);

een, van alsvoren, inzake ontwerp nationaal toewijzingsbesluit broeikasgas-emissierechten 2008-2012 (griffienr. 141848);

een, van alsvoren, ten geleide van het advies commissie Mans (Onderzoeksteam herziening handhavingsstelsel VROM-regelgeving) (griffienr. 141840);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, inzake Wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (subsidie aan toegelaten instellingen voor de wijkenaanpak) en van het Besluit beheer socialehuursector (griffienr. 141758);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake kabinetsreactie op het Witboek betreffende schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels (griffienr. 135025.01);

een, van alsvoren, inzake Deel 1 van de PKB "Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost" (griffienr. 138568.9);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van het jaarverslag 2007 Centraal Bureau voor de Statistiek (griffienr. 141865);

een, van alsvoren, inzake onderzoek functioneren toezichthouder Waarborgwet 1986 (griffienr. 141985);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake evaluatie Natuurwetgeving (griffienr. 141846);

een, van alsvoren, inzake ontwerpwijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (griffienr. 141936);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake oordeel IWI Jaarrekening SER 2007 (griffienr. 141760);

een, van alsvoren, inzake voorlegging IAO-verdrag nr. 188, inzake werk in de visserijsector, 2007 (griffienr. 141724);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarplan 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen (griffienr. 141844);

een, van alsvoren, ten geleide van het onderzoek verzorgingsforfait (griffienr. 142016);

een, van alsvoren, inzake IWI-rapport "Met invloed meer werk" (griffienr. 142062);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Kwartaalbericht juni 2008 (griffienr. 141809);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken SUWI-uitvoering (griffienr. 141837);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het IWI-rapport "De Sociale Verzekeringsbank op weg naar 2010" (vervolgonderzoek 2007);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage die bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 141759);

een, van alsvoren, inzake tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (griffienr. 141875);

een, van alsvoren, inzake standpunt op RVZ-advies zorginkoop (griffienr. 141902);

een, van alsvoren, inzake Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (griffienr. 140976.01);

een, van alsvoren, inzake Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2008 en Monitor Eigen Risico (griffienr. 141894);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake evaluatie Wet foetaal weefsel (griffienr. 141961).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Lessen uit ICT-projecten bij de overheid; Deel B (griffienr. 141749);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal (griffienr. 142085);

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 141798);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 141937);

een, van het plv. hoofd van de afdeling Kabinetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van een afschrift van een Koninklijk besluit van 3 juli 2008, waarbij de heer drs. G.M. de Vries met ingang van 1 oktober 2008 is benoemd tot lid van de Algemene Rekenkamer (griffienr. 141797);

een, van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, inzake voortgangsinformatie toezeggingen aan Eerste Kamer (griffienr. 140105.23);

een, van de plv. directeur wetgeving van het minister van Justitie, inzake aanbieding voor te hangen regelgeving bij de Eerste Kamer (griffienr. 141671.01).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van H. Jonckheer, inzake Antillenregeling (griffienr. 140247.10);

een, van ing. W.L.S.H. Stevenhagen te Stiphout, inzake Nederlandse Antillen (griffienr. 141938).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;

een, van M. Koç te Dordrecht, inzake onderdrukking van Armeniërs in Turkije (griffienr. 141997).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van drs. H.J.A.M. Stulemeijer, inzake korte uitleg van kern van het Verdrag van Lissabon (31384, R1850) (griffienr. 141608.11);

een, van mw. J. Vrolijk te Koudum, inzake alsvoren (griffienr. 141608.21);

een, van mw. M.J. Den Oude-Kreffer te Almelo, inzake alsvoren (griffienr. 141608.20);

een, van M. van Eeuwijk, inzake alsvoren (griffienr. 141608.18);

een, van R.C. Blok, inzake alsvoren (griffienr. 141608.17);

een, van A. van de Anker, inzake alsvoren (griffienr. 141608.16);

een, van H. de Koning, inzake alsvoren (griffienr. 141608.23).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties;

een, van H. Miedema, inzake intentieverklaring IJsselsprong (griffienr. 141774).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van E. Lauxen, inzake noodkreet van ouders en kinderen in nood (griffienr. 141832).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een, van Mw. C.H.J.M. Rennen, inzake wetsvoorstel 30145 (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding) (griffienr. 139003.11);

een, van W. de Jong te Den Haag, inzake erfrecht (griffienr. 141992);

een, van ir. A. Lammertink te Goor, inzake foutje in justitieel apparaat (griffienr. 142072).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van L. van Doorn te Harderwijk, inzake hulp aan huizenbezitters die een korte hypotheektermijn hebben afgesloten (griffienr. 142083).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van W. de Jong te Den Haag, inzake erfrecht (griffienr. 141720);

een, van P. Mens te Rijnsburg, inzake accijns (griffienr. 141720.01).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van G. Gentenaar-Boot te Broek in Waterland, inzake woningnet (griffienr. 142030).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van mw. A. Hendriks te Amsterdam, inzake autobelasting (griffienr. 141767);

een, van R. Redering, inzake ov-kaarten (griffienr. 141772);

een, van M. ter Kuile te Amsterdam, inzake de onwettigheid van de luchtvaart (griffienr. 141935);

een, van M. ter Kuile, inzake luchtvaart, corruptie oostbaan (griffienr. 142054).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van ir. J. Liek, inzake ontpoldering langs de Westerschelde (griffienr. 141041.11).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van P. Hovens te Geleen, inzake praktijkervaringen zzp'ers met aanbestedingsregels (griffienr. 146266.10);

een, van J.H.T. Seijkens te Breda, inzake de Warmtewet (29048) (griffienr. 141831).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van G. Kroon te Oudkarspel, inzake werk en welzijn (griffienr. 141717);

een, van A.J. van der Veen te Amsterdam, inzake richtlijn passende arbeid 2008 (griffienr. 141374.06);

een, van W. Haag te Meerkerk, inzake UWV zieke werknemer (griffienr. 141793);

een, van R. Handstede te Heerlen, inzake WIA-uitkering (griffienr. 142024).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van R. Nelis te Roosendaal, inzake UMTS (griffienr. 141814);

een, van J.J.H. te Arnhem, inzake de psychiatrie (griffienr. 141939);

een, van H. Miedema te Nunspeet, inzake misstanden in vervoersystemen regiotaxi's en Valys (griffienr. 141922);

een, van M. Puister, inzake vraag over hulp bij ziekte (griffienr. 142033);

een, van H. Miedema te Nunspeet, inzake hulpmiddelen en verzekering/zorg over de maat (griffienr. 142076).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een, van dr. W. Elissen te Bussum, inzake de Wet bijzondere ziektekosten (griffienr. 141778);

een, van G.M.L. Faling te Dordrecht, inzake dubbele belasting (griffienr. 141839);

een, van M.C. Hinssen te Hellevoetsluis, inzake verzoek om kwijtschelding (griffienr. 141805);

een, van V. Tonogan te Koog aan de Zaan, inzake verzoek om een betalingsregeling voor een belastingschuld (griffienr. 142039);

een, van M.T.R. David te Nieuw Vennep, inzake uitstel invordering/openbare verkoop (griffienr. 142040).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de commissie voor Verzoekschriften.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven