Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 3, pagina 85-87

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet inkomensvoorziening kunstenaars) (25053);

Wijziging van artikel 3, tweede en derde lid, en van artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën (25461);

Wijziging van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 1996 (slotwet) (25480);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1996 (slotwet) (25481);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1996 (slotwet) (25482);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1996 (slotwet) (25483);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1996 (slotwet) (25484);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996 (slotwet) (25485);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1996 (slotwet) (25486);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1996 (slotwet) (25487);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) (25488);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1996 (slotwet) (25489);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 (slotwet) (25490);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1996 (slotwet) (25491);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1996 (slotwet) (25492);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1996 (slotwet) (25493);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1996 (slotwet) (25494);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1996 (slotwet) (25495);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (XVI) voor het jaar 1996 (slotwet) (25496);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1996 (slotwet) (25497);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1996 (slotwet) (25498);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 1996 (slotwet) (25499);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1996 (slotwet) (25500);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1996 (slotwet) (25501);

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (25636).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het Jaarrapport van de Secretaris-Generaal der Verenigde Naties, document no. A/52/1 (griffienr. 120764);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het Besluit van 23 september 1997, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (griffienr. 120750);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, ten geleide van het ontwerpbesluit inzake de vaststelling van een tweede gemeenschappelijk standpunt betreffende onderhandelingen in het kader van de Raad van Europa en de OESO over de bestrijding van corruptie (griffienr. 120581.1);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Ecofin Raad van 13 oktober 1997 (griffienr. 120634.1);

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van de uitwerking van de gedragscode door de Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke marechaussee (griffienr. 120753);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het werkprogramma van de Waddenadviesraad voor het jaar 1998 (griffienr. 120763);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het onderzoeksrapport "Geld voor armoede" (griffienr. 120746);

een, van alsvoren, ten geleide van het tweede jaarrapport armoede en sociale uitsluiting met de titel "De kwetsbaren" (griffienr. 120752);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake de WTZ-omslagbijdrage 1998 (griffienr. 120745);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake nadere concretisering beleidsvoornemens thuiszorg 1998 (griffienr. 120758).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "keuring van vleeskalveren" (griffienr. 120754);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Structuurschetsen informatievoorziening" (griffienr. 120769).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van de Protestants Christelijke Ouderen Bond te Zwolle, inzake het wetsvoorstel 23720 (Wet geestelijke verzorging zorginstellingen, justitiële inrichtingen en krijgsmacht) (griffienr. 119434.4);

een, van de Woonzorg Federatie te Zeist, inzake alsvoren (griffienr. 119434.5).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van burgemeester en wethouders van Heemstede, inzake lastenverlaging reinigingsrechten (griffienr. 120749).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van P.F. Berends te Haaksbergen, inzake Tweede- Kamerstuk nr. 21490 (Hoofdlijnen van het Veteranen Beleid) (griffienr. 118145.4).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Defensie;

achtendertig, van Bewonersvereniging Loenermark "Complex 70" te Amsterdam en een aantal anderen, inzake het wetsvoorstel 24080 (Wet op het overleg huurders-verhuurder) (griffienrs. 120162.16 t/m 120162.53).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting;

een, van Afvalverwerking Regio Nijmegen, inzake wetsvoorstel 24875 (Milieubeheer; afvalstoffen) (griffienr. 118884.1).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

een, van Telfort te Amsterdam, inzake wetsvoorstel 25171 (Veilen frequenties mobiele telecommunicatie) (griffienr. 119318.13).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van de Bezinningsgroep Energiebeleid te Delft, inzake de nieuwe "Electriciteitswet" (griffienr. 120748).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van Maatschap Ambrosius te Horst, inzake herstructurering varkenshouderij (griffienr. 120624.2);

een, van de Accountants en Adviseurs te Panningen, inzake alsvoren (griffienr. 120624.4).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

een, van mevrouw N. van Gelderen te Westervoort, inzake de ANW (griffienr. 119069.47);

een, van M. van Deelen-Saunders te Pinneberg (Duitsland), inzake alsvoren (griffienr. 119069.48);

een, van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap, inzake wetsvoorstel 24615 (Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) nieuw BW) (griffienr. 120723.1).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.