Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 97, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 766;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 27 januari 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

mede namens

de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

J. C. de Jager

Uitgegeven de dertiende mei 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 27 januari 2011,Stb. 214

Begroting 2010

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

  

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of –) 1ste suppletoire begroting

Mutaties (+of –) 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 281 708

116 323 645

 

4 606 632

2 048 095

 

462 975

4 278 801

           
 

Beleidsartikelen

 

7 151 882

116 312 183

 

4 592 603

2 043 788

 

454 943

4 275 301

01

Belastingen

3 701 884

3 701 884

110 781 297

37 895

37 895

1 475 391

–  297 983

– 297 983

2 318 614

02

Financiële markten

75 663

75 663

359 054

152 894 822

10 691

34 745

94 975

94 975

21 836

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

3 009 542

3 011 642

4 875 561

877 375

2 736 958

300 552

– 212 920

684 397

1 923 206

04

Internationale financiële betrekkingen

116 032

102 187

10 754

39 177 207

1 756 334

42 017

1 715

1 715

3 000

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 950 431

134 875

111 050

1 484 781

40 017

40 000

0

– 40 000

– 4 800

07

Beheer materiële activa

92 844

92 844

168 638

216 900

9 900

151 083

13 134

13 134

13 408

08

Begrotingsbeleid

32 787

32 787

5 829

808

808

0

– 1 295

– 1 295

37

           
 

Niet-beleidsartikelen

 

129 826

11 462

 

14 029

4 307

 

8 032

3 500

09

Algemeen

128 112

128 112

11 462

14 029

14 029

4 307

6 856

6 856

3 500

10

Nominaal en onvoorzien

1 714

1 714

0

0

0

0

1 176

1 176

0

  

19 109 009

  

194 703 817

  

– 394 342

  

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 565 IXB

Naar boven