Wet van 28 januari 2010, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Domeinen Roerende Zaken en Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2010 worden vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2010

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de vierde maart 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van 28 januari 2010, Stb. 97

Begroting 2010

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)
  

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 281 708

116 323 645

     
 

Beleidsartikelen

 

7 151 882

116 312 183

01

Belastingen

3 701 884

3 701 884

110 781 297

02

Financiële markten

75 663

75 663

359 054

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

3 009 542

3 011 642

4 875 561

04

Internationale financiële betrekkingen

116 032

102 187

10 754

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 950 431

134 875

111 050

07

Beheer materiële activa

92 844

92 844

168 638

08

Begrotingsbeleid

32 787

32 787

5 829

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

129 826

11 462

09

Algemeen

128 112

128 112

11 462

10

Nominaal en onvoorzien

1 714

1 714

0

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken en Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf behorende bij de Wet van 28 januari 2010, Stb. 97

Begroting 2010

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Domeinen Roerende Zaken

1 434

800

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf

1 262

550

Totaal

2 696

1 350

Naam Baten-lastendienst

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Domeinen Roerende Zaken

14 254

14 247

7

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf

21 612

21 499

113

Totaal

35 866

35 746

120


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 123 IXB

Naar boven