Wet van 27 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), vastgesteld bij de wet van 4 februari 2010, Stb. 78, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 731;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 27 januari 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de eerste maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 27 januari 2011,Stb. 100

Begroting 2010

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

27 284 159

27 287 570

1 123 682

1 817 456

1 814 958

22 628

83 243

65 000

– 27 006

           
 

Beleidsartikelen

         

41

Inkomensbeleid

1 855

1 945

0

125

103

0

– 177

– 500

0

42

Arbeidsparticipatie

178 354

178 678

20 285

– 54 057

– 54 192

– 3 048

– 84 637

– 84 430

341

43

Arbeidsverhoudingen

25 218

26 025

2 528

– 1 192

– 1 108

– 817

– 2 953

– 3 221

0

44

Gezond en veilig werken

67 410

67 410

6 432

– 5 254

– 5 429

2 868

– 3 400

– 3 400

0

45

Pensioenbeleid

2 609

2 609

0

– 63

– 1

0

– 103

– 95

0

46

Inkomensbescherming met activering

7 291 620

7 291 598

150

– 334 043

– 336 743

0

148 416

132 716

42 256

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

2 441 407

2 443 407

565 691

– 9 326

– 9 021

6 342

18 979

18 845

– 78 492

48

Sociale werkvoorziening

2 515 440

2 515 440

510 100

– 9 716

– 9 716

12 283

– 6 975

– 6 975

8 300

49

Overige inkomensbescherming

635 735

635 735

0

17 661

17 661

0

2 122

2 122

0

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

142 802

142 802

13 000

0

0

0

14 893

14 893

0

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW

13 787 858

13 787 858

0

2 189 535

2 189 535

0

15 464

15 464

589

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Aflopende regelingen

9

191

0

0

0

5 000

0

0

0

98

Algemeen

192 410

192 440

5 496

9 750

9 833

0

– 2 918

– 4 951

0

99

Nominaal en onvoorzien

1 432

1 432

0

14 036

14 036

0

– 15 468

– 15 468

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 27 januari 2011,Stb. 100

Begroting 2010

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3)

  

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

  

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

16 960

16 960

0

2 830

2 830

0

0

0

0

Inspectie Werk en Inkomen

18 410

18 410

0

– 2 535

– 2 535

0

– 1 325

– 3 960

2 635

Totaal

35 370

35 370

0

295

295

0

– 1 325

– 3 960

2 635

  

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

  

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

100

 

0

0

 

0

0

 

0

Inspectie Werk en Inkomen

526

 

0

0

 

0

– 189

 

0

Totaal

626

 

0

0

 

0

– 189

 

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 565 XV

Naar boven