Wet van 4 februari 2010, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Agentschap SZW en de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 februari 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweede maart 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

Departementale begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van 4 februari 2010,Stb. 78

Begroting 2010

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1000)

  

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

27 287 570

1 123 682

     
 

Beleidsartikelen

 

27 093 507

1 118 186

41

Inkomensbeleid

1 855

1 945

0

42

Arbeidsparticipatie

178 354

178 678

20 285

43

Arbeidsverhoudingen

25 218

26 025

2 528

44

Gezond en veilig werken

67 410

67 410

6 432

45

Pensioenbeleid

2 609

2 609

0

46

Inkomensbescherming met activering

7 291 620

7 291 598

150

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

2 441 407

2 443 407

565 691

48

Sociale werkvoorziening

2 515 440

2 515 440

510 100

49

Overige inkomensbescherming

635 735

635 735

0

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

142 802

142 802

13 000

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen en Spaarfonds AOW

13 787 858

13 787 858

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

194 063

5 496

97

Aflopende regelingen

9

191

0

98

Algemeen

192 410

192 440

5 496

99

Nominaal en onvoorzien

1 432

1 432

0

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) behorende bij de Wet van 4 februari 2010,Stb. 78

Begroting 2010

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1000)

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

16 960

16 960

0

Inspectie Werk en Inkomen

18 410

18 410

0

Totaal

35 370

35 370

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

100

0

Inspectie Werk en Inkomen

526

0

Totaal

626

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 123 XV

Naar boven