35 989 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 10 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 10 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 10 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (1e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW1

Mutaties incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

26.446.158

30.163.078

209.862

180.725

466.551

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Volksgezondheid

915.727

4.442.346

40.403

142.340

428.166

0

2

Curatieve Zorg

3.381.612

3.456.531

123.295

0

0

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

14.145.269

13.980.847

5.691

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

1.138.985

1.353.129

11.153

2.147

2.147

0

5

Jeugd

117.641

117.641

2.085

0

0

0

6

Sport en bewegen

414.244

430.823

15.740

35.000

35.000

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

214.056

216.942

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.685.697

5.685.697

0

1.238

1.238

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

25.054

28.022

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

407.873

451.100

8.594

0

0

0

11

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35 925 XVI, nr. 10 en NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39 925 XVI, nr. 106 op begroting 2022.

Naar boven