35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 oktober 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden:

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

26.400.158

28.777.183

210.262

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Volksgezondheid

915.727

3.159.740

40.803

2

Curatieve Zorg

3.381.612

3.451.931

123.295

3

Langdurige zorg en ondersteuning

14.145.269

13.980.847

5.691

4

Zorgbreed beleid

1.138.985

1.305.729

11.153

5

Jeugd

117.641

117.641

2.085

6

Sport en bewegen

368.244

383.244

15.740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

214.056

216.942

2.901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.685.697

5.685.697

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

9

Algemeen

25.054

28.022

0

10

Apparaat Kerndepartement

407.873

447.390

8.594

11

Nog onverdeeld

0

0

0

Toelichting

Algemene toelichting

Naar aanleiding van de aangenomen motie Hijink en Bikker van 16 september jl. om extra middelen voor zorgsalarissen vrij te maken is op 23 september jl. de brief Reactie op motie leden Hijink en Bikker om extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen, met kenmerk 3259084-1015583-MEVA naar uw Kamer gestuurd. Op diezelfde dag is tevens de brief Nadere toelichting op de keuzes omtrent salarisverhoging zorgpersoneel, met kenmerk 3259678-1015700-Z naar uw Kamer verzonden. In beide brieven is een toelichting gegeven op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de motie. Het kabinet stelt € 675 miljoen beschikbaar voor een verhoging van het ova-percentage 2022 met 1,13%, zodat een extra loonsverhoging voor de middengroep van het zorgpersoneel van 1,5% mogelijk wordt gemaakt. De uitgaven onder het UPZ stijgen met € 596 miljoen in 2022 (Zvw, Wlz en Wmo beschermd wonen). Daarnaast stijgen de ontvangsten van het eigen risico bij de Zvw met € 2,6 miljoen in 2022. De overige stijging van de uitgaven loopt via het gemeentefonds.

Tabel 1 Premiegefinancierde mutaties nav nota van wijziging begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Premiegefinancierd

artikel

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Zvw

FBZ

 

361.052

375.746

391.889

408.859

426.639

Wlz

FBZ

 

220.941

232.788

244.388

257.046

270.355

Wmo

FBZ

 

14.213

14.876

15.522

16.240

17.000

Totaal

   

596.206

623.410

651.799

682.145

713.994

Eigen risico

FBZ

 

– 2.607

– 2.764

– 2.915

– 3.075

– 3.238

Totaal

   

593.599

620.646

648.884

679.070

710.756

Conform de financieringssystematiek van de Zorgverzekeringswet dragen zowel burgers als bedrijven bij aan deze verhoging van de zorgkosten via een verhoging van de zorgpremie met € 13 per jaar respectievelijk een verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage met 0,05%. De zorgtoeslag stijgt automatisch mee waardoor huishoudens met recht op zorgtoeslag geen inkomensgevolgen ondervinden van de premiestijging. Dit resulteert in een uitgaven verhoging van € 5,9 miljoen in 2021 en € 71 miljoen in 2022. Deze verhoging in 2021 wordt veroorzaakt omdat de zorgtoeslag over januari 2022 reeds in december wordt uitgekeerd. De dekking van de extra uitgaven ten behoeve van salarissen binnen het sociaal domein en in de langdurige zorg alsook de automatische verhoging van de zorgtoeslag worden gedekt uit de vennootschapsbelasting (vpb).

De overige uitgaven die in het kader van de uitvoering van de motie ten laste komen van de VWS-begroting (hoofdstuk XVI) zijn een verhoging van de rijksbijdrage 18- met € 21 miljoen en een verhoging van de rijksbijdrage Wlz met € 200 miljoen. Normaliter zou ook deze Wlz rijksbijdrage structureel worden verhoogd echter er is bij doorrekening gebleken dat per abuis de nominale bijstelling en volumegroei voor de Wmo op dit budget stond vanaf 2023. Dit is circa € 200 miljoen per jaar. Hiervoor is nu gecorrigeerd en maakt dat de bijstelling slechts incidenteel hoeft plaats te vinden.

In verband met de verhoging van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova) wijzigen ook de uitgaven onder het Uitgavenplafond Zorg (UPZ). Deze uitgaven zijn opgenomen in het Financieel beeld zorg, dat onderdeel uitmaakt van de VWS-begroting. De verhoging van het UPZ is verwerkt in het Financieel beeld zorg, dat als bijlage is opgenomen bij deze nota van wijziging. Daarbij zijn ook aanvullende middelen voor afspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars over de IC-opschaling tot 1.150 bedden verwerkt.

Tabel 2 Overige mutaties nav nota van wijziging begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

artikel

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

A. Begrotingsgefinancierd

             

Rijksbijdrage 18-

2

 

21.400

20.800

20.600

20.900

21.200

Rijksbijdrage Wlz

3

 

200.000

       

Zorgtoeslag

8

5.900

70.948

72.732

74.249

75.426

76.623

Totaal A

 

5.900

292.348

93.532

94.849

96.326

97.823

               

B. Premiegefinancierd

             

IC-opschaling

FBZ

 

15.000

0

0

0

0

Totaal B

   

15.000

0

0

0

0

2.1.1 Overzicht coronamaatregelen

Tabel 3 Totaal COVID-19 gerelateerde maatregelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bedragen x € 1 miljoen)

Art.

Omschrijving maatregel

realisatie 20201

20212

2022

2023

2024

2025

Vindplaats uitgaven 2021

 

A. Begrotingsgefinancierd

             

2, 1 en 3

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1229

7

51

28

   

ISB2, ISB4, ISB11

1

2) GGD'en en veiligheidsregio's

387

2.558

411

     

ISB4, ISB6, ISB8, ISB9, ISB11

1

3) IC-capaciteit

91

191

162

     

ISB4

6

4) Ondersteuning sportsector

68

391

       

ISB1, ISB3, ISB4, ISB9, ISB11

4

5) Ondersteuning zorgpersoneel

0

22

         

1, 2 en 4

6) Onderzoek inzake COVID-19

40

25

62

32

6

2

ISB6, ISB9, ISB11

1

7) Testcapaciteit

949,0

5.472

753

     

ISB1, ISB3, ISB4, ISB6, ISB7, ISB8, ISB9, ISB10, ISB11

1 en 9

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

93

1.985

623

400

   

ISB2, ISB4, ISB6, ISB7, ISB11

4

9) Zorgbonus

2054

1.024

12

1

   

ISB4, ISB11

4

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0

96

       

ISB2, ISB6

4

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

75

73

       

ISB4, ISB9

1, 2, 3, 4, 9 en 10

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

68

510

51

5

4

 

ISB4, ISB6, ISB9, ISB11

 

Totaal A

5.054

12.353

2.125

466

10

2

 
                 
 

B. Premiegefinancierd

             
 

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

162

       

ISB6

 

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

100

44

     

ISB6, ISB11, NvW Begroting 2022

 

Totaal B

206

261

44

0

0

0

 
                 
 

Totaal A+B=C

5.260

12.614

2.168

466

10

2

 
X Noot
1

Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 3, Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 4.

X Noot
2

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35 796, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1 en ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1.

Toelichting

De tabel onder 2.1.1 Overzicht coronamaatregelen in de begroting 2022 wijzigt naar aanleiding van de opschaling IC-zorg i.v.m corona. Hierdoor stijgen de kosten voor de Overige maatregelen (plafond zorg) met € 15 miljoen. De verhoging van de opschaling IC-zorg is verwerkt en toegelicht in het Financieel beeld zorg, dat als bijlage is opgenomen bij deze nota van wijziging.

3. Beleidsartikelen

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

4.793.651

942.703

3.381.612

3.367.263

3.455.366

3.535.070

3.641.479

               

Uitgaven

4.372.943

3.623.539

3.451.931

3.415.126

3.457.690

3.536.570

3.642.979

waarvan juridisch verplicht

   

99,7%

       
               

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

1.451.369

605.436

391.678

261.750

207.712

164.138

178.037

Subsidies (regelingen)

176.553

202.274

238.958

177.360

173.307

138.230

142.719

Medisch specialistische zorg

74.511

66.483

72.264

72.299

68.448

59.270

61.446

Curatieve ggz

18.719

29.716

34.966

30.045

30.365

30.486

32.726

Eerste lijnszorg

2.638

10.731

13.872

14.269

15.818

16.441

16.513

Lichaamsmateriaal

33.049

23.729

23.592

23.603

23.507

23.502

23.501

Medische producten

47.636

71.615

94.264

37.144

35.169

8.531

8.533

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.237.410

331.132

93.639

46.436

21.764

13.419

22.841

Medisch-specialistische zorg

743

779

704

676

282

281

281

Curatieve ggz

274

3.503

3.956

3.628

3.611

3.609

3.612

Eerstelijnszorg

781

18.589

57.589

29.102

9.102

102

102

Lichaamsmateriaal

6.793

3.647

2.326

2.326

2.326

2.326

2.345

Medische producten

1.228.819

304.614

29.064

10.704

6.443

7.101

16.501

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

34.744

70.828

58.873

37.343

11.711

11.554

11.554

aCBG

2.513

2.311

1.712

437

1.103

948

948

aCBG

2.200

2.521

657

0

0

0

0

CIBG

30.031

64.483

54.317

36.906

10.608

10.606

10.606

Overige

0

1.513

2.187

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.374

1.202

208

611

930

935

923

Overige

1.374

1.202

208

611

930

935

923

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

1.288

0

0

0

0

0

0

Overige

1.288

0

0

0

0

0

0

               

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

2.921.574

3.018.103

3.038.853

3.132.576

3.229.378

3.351.532

3.443.742

Subsidies (regelingen)

100.614

116.780

133.725

112.157

107.482

105.654

112.619

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.212

1.359

1.360

1.360

1.360

1.360

1.359

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

30.594

42.211

41.958

41.957

41.959

41.955

41.956

Regeling veelbelovende zorg

1.213

6.688

23.185

35.038

47.764

52.482

61.481

Medisch-specialistische zorg

52.546

52.781

45.750

20.281

3.714

2.172

138

Curatieve ggz

4.141

679

7.336

10.084

10.589

5.587

5.587

Eerste lijnszorg

10.908

13.051

14.125

3.426

2.085

2.087

2.087

Overige

0

11

11

11

11

11

11

Bekostiging

2.771.211

2.847.935

2.871.069

2.995.779

3.099.795

3.226.683

3.312.284

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18–

2.723.169

2.796.504

2.831.900

2.956.700

3.060.700

3.187.600

3.273.200

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

48.042

51.431

39.169

39.079

39.095

39.083

39.084

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

26.554

22.364

23.669

20.838

18.672

16.724

16.662

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

26.461

22.238

23.543

20.712

18.546

16.598

16.536

Overige

93

126

126

126

126

126

126

Opdrachten

10.244

12.481

15.922

8.730

8.160

7.508

7.511

Risicoverevening

1.259

2.041

2.039

2.039

2.038

2.037

2.040

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

555

664

823

926

926

926

926

Medisch-specialistische zorg

7.208

6.454

7.695

3.275

2.585

1.934

1.934

Curatieve ggz

407

427

30

30

34

34

34

Eerste lijnszorg

72

0

102

102

102

102

102

Overige

743

2.895

5.233

2.358

2.475

2.475

2.475

Bijdrage aan agentschappen

7.943

10.855

10.858

10.861

10.859

10.854

10.857

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

7.943

10.855

10.858

10.861

10.859

10.854

10.857

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.008

7.688

5.010

5.011

5.010

5.009

5.009

SVB: Onverzekerden

5.008

3.938

3.942

3.943

3.942

3.941

3.941

Overige

0

3.750

1.068

1.068

1.068

1.068

1.068

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

0

0

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

12.924

403.705

123.295

77.455

75.055

75.055

84.455

Overige

12.924

403.705

123.295

77.455

75.055

75.055

84.455

Toelichting

Bekostiging

Rijksbijdrage Zorgverzekerings voor financiering van verzekerden 18–

De uitvoering van de motie Hijink en Bikker om extra financiële middelen vrij te maken voor een verhoging van de zorgsalarissen gaat gepaard met een verhoging van de rijksbijdrage 18– met € 21 miljoen.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

14.199.190

1.501.391

14.145.269

14.567.005

17.119.766

17.388.420

18.650.471

               

Uitgaven

10.062.532

12.363.200

13.980.847

14.567.331

17.119.766

17.895.520

19.157.571

waarvan juridisch verplicht

   

99,9%

       
               

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

214.609

336.640

175.533

137.876

134.765

137.167

132.273

Subsidies (regelingen)

102.981

69.515

48.833

31.826

28.421

27.023

24.529

Toegang tot zorg en ondersteuning

4.440

8.818

9.821

9.728

9.746

7.724

7.727

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

4.966

30.673

17.207

6.228

2.943

3.557

3.557

Inclusieve samenleving

70.834

14.189

6.975

6.718

6.473

6.486

4.986

Kennis en informatiebeleid

7.879

11.828

11.079

8.618

8.606

8.603

7.606

Overige

14.862

4.007

3.751

534

653

653

653

Opdrachten

73.166

229.765

80.070

80.252

80.564

82.669

82.670

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

62.153

57.632

61.349

61.224

61.135

61.123

61.124

Toegang tot zorg en ondersteuning

499

1.799

1.768

1.754

1.748

1.747

1.747

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

2.287

4.418

1.273

961

960

959

959

Inclusiviteit

2.538

153.724

4.403

4.355

4.642

4.640

4.640

Kennis, informatie en innovatiebeleid

0

1.540

1.542

1.541

1.541

1.541

1.541

Aanbesteden Sociaal Domein

1.244

2.606

0

0

0

0

0

Overige

4.445

8.046

9.735

10.417

10.538

12.659

12.659

Bijdrage aan agentschappen

6.865

6.230

5.088

5.087

5.086

6.786

4.386

Overige

6.865

6.230

5.088

5.087

5.086

6.786

4.386

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

12.583

13.940

13.039

13.008

12.991

12.986

12.985

Doventolkvoorzieningen

12.583

13.940

13.039

13.008

12.991

12.986

12.985

Bijdrage aan medeoverheden

4.714

8.246

7.703

7.703

7.703

7.703

7.703

Overige

4.714

8.246

7.703

7.703

7.703

7.703

7.703

Storting/onttrekking begrotingsreserve

14.300

8.944

20.800

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

14.300

8.944

20.800

0

0

0

0

               

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

9.847.923

12.026.560

13.605.314

14.429.455

16.985.001

17.758.353

19.025.298

Subsidies (regelingen)

110.281

191.705

154.785

113.877

114.837

122.462

119.463

Zorg merkbaar beter maken

53.910

111.085

71.550

47.285

49.454

57.184

58.196

Kennis, informatie en innovatiebeleid

14.349

35.565

40.520

23.271

21.856

22.500

17.803

Palliatieve zorg en ondersteuning

42.022

45.055

42.715

43.321

43.527

42.778

43.464

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

9.566.500

11.651.700

13.484.600

14.183.900

16.747.100

17.512.400

18.781.100

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.666.500

4.101.700

4.184.600

4.283.900

4.397.100

4.512.400

4.631.100

Bijdrage Wlz

5.900.000

7.550.000

9.300.000

9.900.000

12.350.000

13.000.000

14.150.000

Inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

36.216

32.618

24.191

18.005

8.242

8.367

8.366

Zorgdragen voor langdurige zorg

36.216

32.618

24.191

18.005

8.242

8.367

8.366

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

45

441

428

428

428

428

428

Overige

45

441

428

428

428

428

428

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

134.881

150.096

141.310

113.245

114.394

114.696

115.941

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

37.181

44.328

44.528

18.967

18.765

17.329

17.329

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

97.700

105.768

96.782

94.278

95.629

97.367

98.612

               

Ontvangsten

6.772

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

Overige

6.772

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

Toelichting

Bekostiging

Bijdrage Wlz

Voor de uitvoering van de motie Hijink en Bikker om extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen wordt het ova-percentage met 1,13% verhoogd. Deze verhoging van de ova leidt tot een stijging van de Rijksbijdrage Wlz met circa € 200 miljoen.

3.8 Artkel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Tabel 6 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

5.866.368

5.512.949

5.685.697

6.091.981

6.427.298

6.799.275

7.158.672

               

Uitgaven

5.866.368

5.512.949

5.685.697

6.091.981

6.427.298

6.799.275

7.158.672

waarvan juridisch verplicht

   

100%

       
               

Inkomensoverdrachten

5.866.368

5.512.949

5.685.697

6.091.981

6.427.298

6.799.275

7.158.672

Zorgtoeslag

5.801.418

5.445.000

5.617.748

6.024.032

6.359.349

6.731.326

7.090.723

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

64.950

67.949

67.949

67.949

67.949

67.949

67.949

               

Ontvangsten

552.668

0

0

0

0

0

0

Overige

552.668

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitvoering van de motie Hijink en Bikker om extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen gaat gepaard met een verhoging van de zorgtoeslag met € 13 euro per persoon welke neerkomt op een uitgavenverhoging van € 5,9 miljoen in 2021 en € 71 miljoen in 2022 aan Zorgtoeslag.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Financieel Beeld Zorg

1. Inleiding

In het Financieel Beeld Zorg treedt ook een aantal wijzigingen op. Deze worden hieronder gepresenteerd.

2. Verticale ontwikkeling van de Zorguitgaven en -ontvangsten

2.1. Verticale ontwikkeling van de totale Zorguitgaven en -ontvangsten

Tabel 1 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 de verticale ontwikkeling van de totale Zorguitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale Zorguitgaven en -ontvangsten 2022–2026 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Bruto Zorguitgaven ontwerpbegroting 2022

86.668,3

90.121,5

94.353,5

98.711,0

103.322,4

Bijstellingen in de bruto Zvw-uitgaven

376,1

375,7

391,9

408,9

426,6

Bijstellingen in de bruto Wlz-uitgaven

235,2

247,7

259,9

273,3

287,4

Totaal bijstellingen

611,2

623,4

651,8

682,1

714,0

Bruto Zorguitgaven NVW ontwerpbegroting 2022

87.279,5

90.744,9

95.005,3

99.393,2

104.036,4

Zorgontvangsten ontwerpbegroting 2022

5.310,1

5.491,8

5.711,1

5.926,5

6.149,6

Bijstellingen Zvw-ontvangsten

2,6

2,8

2,9

3,1

3,2

Totaal bijstellingen

2,6

2,8

2,9

3,1

3,2

Zorgontvangsten NVW ontwerpbegroting 2022

5.312,7

5.494,6

5.714,1

5.929,6

6.152,9

Netto Zorguitgaven ontwerpbegroting 2022

81.358,3

84.629,7

88.642,3

92.784,5

97.172,8

Bijstellingen in de netto Zorguitgaven

608,6

620,6

648,9

679,1

710,8

Netto Zorguitgaven NVW ontwerpbegroting 2022

81.966,9

85.250,3

89.291,2

93.463,5

97.883,5

Bron: VWS

2.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 de verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2022–2026 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2022

54.463,9

56.437,5

58.885,0

61.398,5

64.029,3

           

Bijstellingen NVW ontwerpbegroting 2022

         

Beleidsmatig

376,1

375,7

391,9

408,9

426,6

Verhoging ova-percentage met 1,13%

361,1

375,7

391,9

408,9

426,6

Opschaling IC-zorg i.v.m. corona

15,0

       
           

Totaal bijstellingen

376,1

375,7

391,9

408,9

426,6

           

Bruto Zvw-uitgaven NVW ontwerpbegroting 2022

54.839,9

56.813,2

59.276,9

61.807,3

64.455,9

           

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2022

3.236,8

3.378,8

3.530,3

3.681,7

3.836,2

           

Bijstellingen NVW ontwerpbegroting 2022

         

Beleidsmatig

2,6

2,8

2,9

3,1

3,2

Doorwerking verhoging ova-percentage naar eigen risico

2,6

2,8

2,9

3,1

3,2

           

Totaal bijstellingen

2,6

2,8

2,9

3,1

3,2

           

Zvw-ontvangsten NVW ontwerpbegroting 2022

3.239,4

3.381,6

3.533,3

3.684,8

3.839,5

           

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2022

51.227,1

53.058,6

55.354,7

57.716,7

60.193,0

Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven

373,4

373,0

389,0

405,8

423,4

Netto Zvw-uitgaven NVW ontwerpbegroting 2022

51.600,6

53.431,6

55.743,7

58.122,5

60.616,4

Bron: VWS.

Toelichting

Uitgaven

Verhoging ova-percentage met 1,13%

Naar aanleiding van de aangenomen motie Hijink en Bikker van 16 september om extra middelen voor zorgsalarissen vrij te maken heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor een verhoging van het ova-percentage 2022 met 1,13%, zodat een extra loonsverhoging voor de middengroep van 1,5% mogelijk wordt gemaakt. De Zvw-uitgaven stijgen hierdoor met circa € 361 miljoen in 2022, oplopend tot € 427 miljoen in 2026.

Opschaling IC-zorg i.v.m. corona

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zullen voor 2022 afspraken maken over de opschaling van de IC-zorg naar 1.150 IC-bedden. Om te borgen dat hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn wordt het MSZ-kader 2022 op basis van bestuurlijke afspraken met ziekenhuizen en verzekeraars verhoogd met € 35 miljoen. Het bedrag van € 35 miljoen is gebaseerd op de beschikbaarheidsvergoeding die zorgverzekeraars in 2021 aan ziekenhuizen verstrekken voor de opschaling tot 1.150 bedden (fase 1 van het Opschalingsplan COVID-19). In de begroting 2022 is hiervoor € 20 miljoen gereserveerd op Nominaal en onverdeeld Zvw. Aanvullend stelt het kabinet hiervoor € 15 miljoen extra beschikbaar. Voor de opschaling in fase 2 en 3 van het opschalingsplan is de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 van toepassing.

Ontvangsten

Doorwerking verhoging ova-percentage naar eigen risico

De verhoging van de Zvw-uitgaven als gevolg van de verhoging van de ova met 1,13% leidt tot € 3 miljoen hogere opbrengsten bij het eigen risico.

2.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 de verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2022–2026 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2022

30.186,0

31.777,3

33.565,3

35.398,4

37.369,1

           

Bijstellingen NVW ontwerpbegroting 2022

         

Beleidsmatig

235,2

247,7

259,9

273,3

287,4

Verhoging ova-percentage met 1,13% (Wlz)

220,9

232,8

244,4

257,0

270,4

Verhoging ova-percentage met 1,13% (Wmo beschermd wonen)

14,2

14,9

15,5

16,2

17,0

           

Totaal bijstellingen

235,2

247,7

259,9

273,3

287,4

           

Bruto Wlz-uitgaven NVW ontwerpbegroting 2022

30.421,2

32.025,0

33.825,2

35.671,7

37.656,4

           

Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2022

2.073,3

2.113,0

2.180,8

2.244,8

2.313,4

           

Bijstellingen NVW ontwerpbegroting 2022

         

N.v.t.

         

Totaal bijstellingen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wlz-ontvangsten NVW ontwerpbegroting 2022

2.073,3

2.113,0

2.180,8

2.244,8

2.313,4

           

Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2022

28.112,7

29.664,3

31.384,5

33.153,6

35.055,7

Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven

235,2

247,7

259,9

273,3

287,4

Netto Wlz-uitgaven NVW ontwerpbegroting 2022

28.347,9

29.912,0

31.644,4

33.426,9

35.343,0

Bron: VWS.

Toelichting

Uitgaven

Verhoging ova-percentage met 1,13% (Wlz)

Naar aanleiding van de aangenomen motie Hijink en Bikker van 16 september om extra middelen voor zorgsalarissen vrij te maken heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor een verhoging van het ova-percentage 2022 met 1,13%, zodat een extra loonsverhoging voor de middengroep van 1,5% mogelijk wordt gemaakt. De Wlz-uitgaven stijgen hierdoor met circa € 221 miljoen in 2022, oplopend tot € 270 miljoen in 2026.

Verhoging ova-percentage met 1,13% (Wmo beschermd wonen)

Naar aanleiding van de aangenomen motie Hijink en Bikker van 16 september om extra middelen voor zorgsalarissen vrij te maken heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor een verhoging van het ova-percentage 2022 met 1,13%, zodat een extra loonsverhoging voor de middengroep van 1,5% mogelijk wordt gemaakt. De uitgaven voor Wmo beschermd wonen stijgen hierdoor met circa € 14 miljoen in 2022, oplopend tot € 17 miljoen in 2026.

3. Financiering van de zorguitgaven

De hogere ova leidt ook tot wijzigingen in de financieringparagraaf. In de onderstaande tabellen wordt het actuele beeld van de financiering van de zorguitgaven weergegeven.

Tabel 4 Financiering Zvw (bedragen x € 1 miljard)
 

2020

2021

2022

Uitgaven ten laste van de macropremielast

     

– Zorguitgaven zorgverzekeraars

48,2

49,5

51,7

– Rechtstreekse uitgaven zorgverzekeringsfonds

2,6

2,6

2,8

– UPZ-relevante uitgaven

50,7

52,1

54,6

– Beheerskosten/reserveopbouw zorgverzekeraars

2,3

1,0

0,5

– Overige baten zorgverzekeringsfonds

0,0

0,0

0,1

– Saldo zorgverzekeringsfonds

– 1,9

1,1

– 0,3

Totaal te financieren

51,2

54,2

54,8

       

Financiering

     

– Inkomensafhankelijke bijdrage

25,4

27,4

27,1

– Nominale premie

19,9

20,9

21,7

– Rijksbijdrage voor kinderen

2,7

2,8

2,8

– Eigen betalingen

3,2

3,1

3,2

Totaal

51,2

54,2

54,9

Zowel de zorguitgaven van verzekeraars als de rechtstreekse uitgaven komen hoger uit door de hogere ova. Daarnaast zijn de overige baten beperkt aangepast. De hogere te financieren lasten leiden tot een hogere inkomensafhankelijke bijdrage en een hogere nominale premie. Ook de rijksbijdrage voor kinderen en het eigen risico komen beperkt hoger uit.

In tabel 4 zijn de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 weergegeven (zie ontwerpbegroting 2022 tabel 16 op pagina 195).

Tabel 5 Exploitatie en premiestelling Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2020

2021

2022

ZORGVERZEKERINGSFONDS

     

Uitgaven

29.992,4

29.103,4

30.087,6

– Uitkering aan zorgverzekeraars voor zorg

26.092,0

25.506,0

27.130,7

– Uitkering aan zorgverzekeraars voor CR

1.200,3

869,5

0,0

– Uitkering voor beheerskosten kinderen

135,5

134,8

132,8

– Rechtstreeks uitgaven zorgverzekeringsfonds

2.564,6

2.593,2

2.824,1

       

Inkomsten

28.114,5

30.154,9

29.899,2

– Inkomensafhankelijke bijdrage

25.413,0

27.378,4

27.123,1

– Rijksbijdrage voor kinderen

2.722,9

2.796,5

2.831,9

– Overige baten

– 21,4

– 20,0

– 55,8

       

Exploitatiesaldo

– 1.878,0

1.051,5

– 188,3

Idem, niet gecorrigeerd voor DBC-hobbels

– 1.878,0

2.298,9

– 458,3

       

Vermogen Zorgverzekeringsfonds

– 1.441,6

857,3

398,9

Vermogensnorm

– 689,0

558,4

288,4

Vermogenssaldo Zorgverzekeringsfonds

– 752,6

298,9

110,5

       

INDIVIDUELE ZORGVERZEKERAARS

     

Uitgaven

50.513,9

50.552,1

52.205,5

– Zorg (niet corona)

46.842,6

48.543,0

51.745,8

– Zorg (corona)

1.339,1

970,0

0,0

– Beheerskosten/exploitatiesaldi

2.332,2

1.039,2

459,7

       

Inkomsten

50.513,9

50.552,1

52.205,5

– Uitkering van zorgverzekeringsfonds voor zorg

26.092,0

25.506,0

27.130,7

– Uitkering aan zorgverzekeraars voor CR

1.200,3

869,5

0,0

– Uitkering van voor beheerskosten kinderen

135,5

134,8

132,8

– Nominale rekenpremie

19.319,5

20.076,1

21.375,7

– Nominale opslagpremie

576,9

864,3

326,9

– Eigen risico

3.189,7

3.101,5

3.239,4

In het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) komen de rechtstreekse uitgaven hoger uit door de hogere ova. Daarnaast stijgt de vereveningsbijdrage met € 0,1 miljard, ter gedeeltelijke compensatie van verzekeraars. De inkomensafhankelijke bijdrage komt circa € 0,2 miljard hoger uit en de overige baten zijn verlaagd. Bij de zorgverzekeraars stijgen de zorguitgaven met € 0,3 miljard. Ter dekking ontvangen ze een € 0,1 miljard hogere vereveningsbijdrage en € 0,2 miljard hogere nominale premies.

In tabel 5 zijn de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 weergegeven (zie ontwerpbegroting 2022 tabel 17 op pagina 195 en 196).

Tabel 6 Verklaring premieontwikkeling
 

Rekenpremie

Opslagpremie

Nom.premie

IAB

Premie 2021

1.417

61

1.478

7,00%

         

Groei zorguitgaven

75

– 3

72

0,11%

Saldo zorgverzekeringsfonds

– 21

0

– 21

– 0,08%

Reserveontwikkeling verzekeraars

15

– 30

– 15

– 0,05%

Rechttrekken 50/50

12

– 6

6

– 0,03%

Meevaller grondslag IAB 2021

     

– 0,24%

Overig en afronding

1

1

2

0,04%

Totale mutatie

82

– 38

44

– 0,25%

Premie 2022

1.499

23

1.522

6,75%

Door de hogere ova komen de zorguitgaven hoger uit waardoor zowel de nominale (reken) premie als de inkomensafhankelijke bijdrage hoger uitkomen.

In tabel 6 zijn de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 weergegeven (zie ontwerpbegroting 2022 tabel 18 op pagina 198).

Tabel 7 Premieoverzicht
 

2020

2021

2022

ZVW

     

Inkomensafhankelijke bijdrage normaal (in%)

6,70%

7,00%

6,75%

Inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd (in%)

5,45%

5,75%

5,50%

       

Nominale premie totaal (gemiddeld)

1.414

1.478

1.522

w.v. Nominale rekenpremie

1.373

1.417

1.499

w.v. Nominale oplsagpremie (gemiddeld)

41

61

23

Nominale premie totaal 18-

     

Standaardpremie

1.642

1.705

1.749

Verplicht eigen risico (maximaal)

385

385

385

Compensatie eigen risico

     

Maximale zorgtoeslag eenpersonshuishouden

1.250

1.287

1.336

Maximale zorgtoeslag meerpersonshuishouden

2.397

2.487

2.553

Ten opzichte van de tabel in de begroting komt de inkomensafhankelijke bijdrage (normaal en verlaagd) 0,05%-punt hoger uit. Daarnaast komen de nominale premie, de nominale rekenpremie, de standaardpremie en de maximale zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden 13 euro hoger uit. De maximale zorgtoeslag voor een meerpersoonshuishouden komt 26 euro hoger uit.

In tabel 7 zijn de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 weergegeven (zie ontwerpbegroting 2022 tabel 19 op pagina 200).

Tabel 8: Explotatie WLZ (bedragen x € 1 miljoen)
 

2020

2021

2022

FONDS LANGDURIGE ZORG

     

Uitgaven

25.899,3

28.180,1

30.421,2

– Zorgaanspraken en subsidies

25.647,9

27.908,6

30.131,2

– Beheerskosten

251,4

271,5

289,9

       

Inkomsten

26.213,9

29.143,3

30.395,9

– Procentuele premie

14.772,0

15.500,0

14.838,0

– Eigen betalingen

1.875,4

1.991,6

2.073,3

– BIKK

3.666,5

4.101,7

4.184,6

– Rijksbijdrage Wlz

5.900,0

7.550,0

9.300,0

– Overige baten

0,0

0,0

0,0

       

Exploitatiesaldo

314,6

963,2

– 25,3

       

Vermogen Algemeen Fonds

– 953,3

10,0

– 15,3

       

Procentuele premie (in %)

9,65%

9,65%

9,65%

Vanwege de hogere ova komen de uitgaven van het Fonds langdurige zorg € 0,2 miljard hoger uit net als de rijksbijdrage Wlz.

In tabel 8 zijn de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 weergegeven (zie ontwerpbegroting 2022 tabel 20 op pagina 201).

Tabel 9: Lasten per volwassene aan zorg in 2021 en 2022 (in euro’s)
 

2021

2022

Zorgtoeslag

– 384

– 394

Belasting

1.552

1.690

Eigen betalingen

359

373

Premie AWBZ

   

Premie WLZ

1.123

1.111

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

1.932

1.902

Nominale premie

1.478

1.522

Totaal

6.060

6.204

Vanwege de hogere ova worden zowel de nominale premie, de zorgtoeslag (meer min), de inkomensafhankelijke bijdrage als de belastingen (ter dekking van de rijksbijdrage Wlz en de zorgtoeslag) hoger. Per saldo komen de gemiddelde lasten voor een volwassene in 2022 € 43 hoger uit dan in de ontwerpbegroting 2022.

In tabel 9 zijn de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 weergegeven (zie ontwerpbegroting 2022 figuur 10 op pagina 204).

Naar boven