35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 106 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 november 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden:

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

26.446.158

30.163.078

209.862

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Volksgezondheid

915.727

4.442.346

40.403

2

Curatieve Zorg

3.381.612

3.456.531

123.295

3

Langdurige zorg en ondersteuning

14.145.269

13.980.847

5.691

4

Zorgbreed beleid

1.138.985

1.353.129

11.153

5

Jeugd

117.641

117.641

2.085

6

Sport en bewegen

414.244

430.823

15.740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

214.056

216.942

2.901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.685.697

5.685.697

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

9

Algemeen

25.054

28.022

0

10

Apparaat Kerndepartement

407.873

451.100

8.594

11

Nog onverdeeld

0

0

0

TOELICHTING

Algemene toelichting

Na indiening van de VWS-begroting 2022 zijn, als uitkomst van de besluitvorming in het kader van de najaarsnota, middelen beschikbaar gekomen en zijn bijstellingen en schuiven verwerkt die van invloed zijn op de begroting 2022. Deze nota van wijziging bevat:

  • corona gerelateerde mutaties, waaronder schuiven van middelen van 2021 naar 2022 voor vaccins inclusief BTW-kosten, testen, innovatieve behandelmethoden en een aantal personele kosten;

  • extra middelen voor het RIVM coronaprogramma, vergoeding meerkosten GGD-en, uitvoering coronabeleid door GGD-GHOR en vaccinimplementatie en

  • overheveling van budget vanuit de BZK-begroting in verband met kosten voor het ontzorgingsprogramma voor de sportsector.

2.1.1 Overzicht coronamaatregelen

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde maatregelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bedragen x € 1 miljoen)

Art.

Omschrijving maatregel

realisatie 20201

20212

2022

2023

2024

2025

Vindplaats uitgaven 2021

 

A. Begrotingsgefinancierd

             

2, 1 en 3

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1229

3

54

28

   

ISB2, ISB4, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022

1

2) GGD'en en veiligheidsregio's

387

2.822

1.093

     

ISB4, ISB6, ISB8, ISB9, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022

1

3) IC-capaciteit

91

191

162

     

ISB4

6

4) Ondersteuning sportsector

68

306

43

     

ISB1, ISB3, ISB4, ISB9, ISB11, ISB13, 2e Nvw begroting 2022

4

5) Ondersteuning zorgpersoneel

0

22

         

1, 2 en 4

6) Onderzoek inzake COVID-19

40

15

124

32

6

2

ISB6, ISB9, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022

1

7) Testcapaciteit

949,0

3.524

1.078

     

ISB1, ISB3, ISB4, ISB6, ISB7, ISB8, ISB9, ISB10, ISB11, ISB12, ISB13, 2e NvW begroting 2022

1 en 9

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

93

1.754

818

378

   

ISB2, ISB4, ISB6, ISB7, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022

4

9) Zorgbonus

2054

928

19

1

   

ISB4, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022

4

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0

96

       

ISB2, ISB6

4

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

75

91

34

     

ISB4, ISB9, ISB12, ISB13, 2e NvW begroting 2022

1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

68

512

81

5

4

 

ISB4, ISB6, ISB9, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022

 

13) Garanties

 

388

       

ISB13

 

Totaal A

5.054

10.653

3.506

444

10

2

 
                 
 

B. Premiegefinancierd

             
 

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

162

       

ISB6

 

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

100

44

     

ISB6, ISB11, ISB13, 1e NvW Begroting 2022

 

Totaal B

206

262

44

0

0

0

 
                 
 

Totaal A+B=C

5.260

10.915

3.550

444

10

2

 
X Noot
1

Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 3, Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 4.

X Noot
2

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35 796, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1 en ISB11 Kamerstukken II, 35 906, nr. 1, ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35 944, nr. 1, ISB13 Kamerstuk volgt.

Toelichting

De tabel onder 2.1.1 Overzicht coronamaatregelen in de begroting 2022 wijzigt naar aanleiding van besluitvorming in het kader van de najaarsnota en als gevolg van de incidentele suppletoire begrotingen (12e en 13e) die na indiening van de ontwerpbegroting 2022 zijn opgesteld.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 2 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2020

20211

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

5.417.362

12.564.395

915.727

853.879

906.583

972.385

995.318

               

Uitgaven

2.508.610

11.602.220

4.442.346

1.531.840

1.068.862

1.020.785

995.318

waarvan juridisch verplicht

   

71,2%

       
               

1. Gezondheidsbeleid

405.933

553.801

487.694

451.365

402.718

358.799

347.624

Subsidies (regelingen)

23.194

26.792

24.078

15.113

15.113

15.110

15.109

(Lokaal) gezondheidsbeleid

22.538

26.418

23.812

14.847

14.847

14.844

14.843

Overige

656

374

266

266

266

266

266

Opdrachten

2.429

3.402

3.741

2.739

2.740

2.740

2.740

(Lokaal) gezondheidsbeleid

2.429

3.402

3.741

2.739

2.740

2.740

2.740

Bijdrage aan agentschappen

128.582

133.174

126.749

126.420

125.026

124.624

124.366

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

94.964

107.276

104.953

104.515

104.521

104.498

104.500

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

33.618

25.414

21.039

21.134

19.735

19.356

19.096

Overige

0

484

757

771

770

770

770

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

251.728

382.385

321.959

275.925

238.834

195.327

184.409

ZonMw: programmering

251.728

382.385

321.959

275.925

238.834

195.327

184.409

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

8.048

11.167

31.168

21.005

20.998

21.000

Aanpak Gezondheidsachterstanden

0

8.048

11.031

31.032

20.869

20.862

20.864

Overige

0

0

136

136

136

136

136

               

2. Ziektepreventie

1.935.975

10.880.408

3.795.050

924.294

511.279

508.428

494.743

Subsidies (regelingen)

312.752

825.851

396.006

230.316

231.144

226.545

227.373

Ziektepreventie

104.770

600.610

177.354

13.051

13.154

7.984

7.810

Bevolkingsonderzoeken

146.184

154.342

163.330

161.193

161.364

161.761

162.486

Vaccinaties

61.798

70.899

55.322

56.072

56.626

56.800

57.077

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.113.067

7.887.755

2.307.688

402.445

22.038

22.383

20.386

Ziektepreventie

1.113.067

7.887.755

2.307.688

402.445

22.038

22.383

20.386

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

328.201

526.497

432.507

291.505

258.069

259.473

246.957

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

206.843

352.308

251.721

110.054

100.520

100.493

100.493

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

39.661

41.619

45.411

46.329

46.329

46.855

47.557

RIVM: Vaccinaties

81.697

132.557

135.362

135.109

111.207

112.112

98.894

Overige

0

13

13

13

13

13

13

Bijdrage aan medeoverheden

181.955

1.633.055

658.849

28

28

27

27

Overige

181.955

1.633.055

658.849

28

28

27

27

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

7.000

0

0

0

0

0

Overige

0

7.000

0

0

0

0

0

(Schade)vergoedingen

0

250

0

0

0

0

0

Overige

0

250

0

0

0

0

0

               

3. Gezondheidsbevordering

136.571

136.308

127.343

125.519

124.290

123.282

122.675

Subsidies (regelingen)

115.431

109.347

105.755

102.524

101.004

100.003

99.390

Preventie van schadelijk middelengebruik

22.007

18.898

17.808

15.471

15.244

14.726

14.725

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

31.352

25.309

19.269

18.961

18.863

18.282

17.437

Letselpreventie

4.729

4.760

4.532

4.679

4.533

4.532

4.532

Bevordering van seksuele gezondheid

56.350

59.477

62.953

62.220

61.189

61.288

61.521

Overige

993

903

1.193

1.193

1.175

1.175

1.175

Opdrachten

6.920

8.891

4.347

5.406

5.405

5.404

5.407

Gezondheidsbevordering

6.920

8.891

4.347

5.406

5.405

5.404

5.407

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

174

2.984

1.330

1.155

1.145

1.145

1.145

Overige

174

2.984

1.330

1.155

1.145

1.145

1.145

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

137

147

780

780

780

780

Overige

0

137

147

780

780

780

780

Bijdrage aan medeoverheden

14.046

14.949

15.764

15.654

15.956

15.950

15.953

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.046

14.949

15.764

15.654

15.956

15.950

15.953

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

4. Ethiek

30.131

31.703

32.259

30.662

30.575

30.276

30.276

Subsidies (regelingen)

27.054

28.492

28.563

28.030

27.931

27.632

27.632

Abortusklinieken

18.271

18.135

18.133

18.135

18.137

18.141

18.141

Medische Ethiek

8.783

10.357

10.430

9.895

9.794

9.491

9.491

Opdrachten

500

691

456

356

356

356

356

Medische Ethiek

500

691

456

356

356

356

356

Bijdrage aan agentschappen

2.577

2.520

3.240

2.276

2.288

2.288

2.288

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.577

2.520

3.240

2.276

2.288

2.288

2.288

               

Ontvangsten

36.024

74.603

40.403

23.903

23.903

23.903

23.903

Overige

36.024

74.603

40.403

23.903

23.903

23.903

23.903

X Noot
1

De stand 2021 is exclusief de ISB12 Kamerstukken II 2020/21, 35 944, nr. 1 en ISB13 Kamerstukken II 2021/22, nog niet bekend, die na aanbieding van de begroting 2022 zijn aangeboden.

Toelichting

Ziektepreventie

Opdrachten

Aanschaf vaccins

Vanwege de timing van de levering van de vaccins is er aanpassing nodig van de raming, aangezien de betaling pas plaats vindt wanneer de vaccins zijn geleverd. Daarom wordt het totale budget aangepast over de jaren om aan te sluiten bij de actuele kasverwachting. In het kader van vertrouwelijkheid van de prijsafspraken zijn de bedragen afgerond. Dit leidt in 2022 tot een opwaartse bijstelling van € 95 miljoen en in 2023 tot een neerwaartse bijstelling van € 55 miljoen.

BTW op vaccins

De btw-vrijstelling voor coronavaccins vervalt per 1 oktober 2021. Als gevolg daarvan wordt 9% btw betaald op vaccins die vanaf dat moment worden ontvangen. Dit leidt in 2021, 2022 en 2023 tot een opwaartse bijstelling van het budget van respectievelijk € 24 miljoen, € 47,5 miljoen en € 32,5 miljoen. De middelen voor 2022 en 2023 zijn verwerkt in deze nota van wijziging, de bijdrage voor 2021 in de 13e incidentele suppletoire begroting die tegelijk met de nota van wijziging 2022 wordt ingediend.

Vaccinimplementatie

Er is naar aanleiding van het advies van de gezondheidsraad besloten om de groep 60+ en zorgpersoneel van een derde prik te voorzien. Het vaccinatiebeleid wordt verder verbreed door daarna 60- in aanmerking te laten komen voor een derde prik. In verband met de derde prik en het verruimen van de doelgroep die de derde prik kan ontvangen wordt het reeds bestaande budget opgehoogd met € 49,9 miljoen voor 2022. Dit betreft o.a. kosten voor de communicatie, het RIVM vaccinatieprogramma en voor de GGD-GHOR.

Testcapaciteit

In 2021 zijn er minder testen afgenomen dan geraamd. Een deel van de middelen voor testen wordt doorgeschoven naar 2022 omdat facturen later binnen komen dan initieel verwacht en er middelen beschikbaar blijven voor de aanschaf van (zelf)testen (€ 314,7 miljoen).

Innovatieve behandelingen (Aanschaf Anti-lichamen)

De EMA is gestart met een rolling review afgelopen februari 2021 voor innovatieve behandelingen maar er is nog steeds geen registratie. Dit leidt tot een overloop van een deel van het geraamde bedrag voor de aanschaf van antilichamen van 2021 naar 2022 (€ 15,8 miljoen).

Stichting SON

Op 12 oktober 2021 is besloten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met SON te verlengen. Voor december 2021 is het budget al aanwezig op de VWS begroting. Voor de maanden januari en februari 2022 nog niet en wordt hiervoor € 10 miljoen beschikbaar gesteld.

Quarantaineplicht

De quarantaineplicht loopt per 1 december 2021 af. Er worden voorbereidingen getroffen om de quarantaineplicht met 3 maanden te verlengen. De kosten voor de maanden januari en februari 2022 betreffen € 4 miljoen.

Uitvoering coronabeleid GGD-GHOR

De GGD-GHOR levert een belangrijke bijdrage aan het coronabeleid. Het gaat hier bijvoorbeeld om het testen bij klachten, bron- en contactonderzoek en de ICT programma’s. In 2022 wordt het budget verhoogd met € 238,9 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM Coronaprogramma

Dit betreft budget voor de werkzaamheden die het RIVM uitvoert in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Er is reeds budget beschikbaar op de VWS begroting voor 2022 en 2023 voor het RIVM, bestemd voor het uitvoeren van rioolsurveillance. Dit budget wordt voor 2022 verhoogd met € 56,8 miljoen zodat het RIVM aanvullende taken kan blijven vervullen in het kader van de directe pandemiebestrijding. Dit betreft epidemiologisch, immunologisch en virologisch onderzoek, monitoring en onderzoek gericht op de impact op het gedrag en inzicht in de gezondheidseconomie en het zorgsysteem.

Bijdragen aan medeoverheden

Vergoeding meerkosten GGD'en

Met deze middelen kan in 2022 het testen bij klachten bij de GGD’en worden gecontinueerd evenals het huidige vaccinatiebeleid zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om twee prikken of na afronding van de derde prik bij de doelgroep 60+ en zorgpersoneel, drie prikken te krijgen. Daartoe wordt het budget verhoogd met € 441,4 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2020

20211

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

4.793.651

942.703

3.381.612

3.367.263

3.455.366

3.535.070

3.641.479

               

Uitgaven

4.372.943

3.623.539

3.456.531

3.415.126

3.457.690

3.536.570

3.642.979

waarvan juridisch verplicht

   

99,7%

       
               

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

1.451.369

605.436

396.278

261.750

207.712

164.138

178.037

Subsidies (regelingen)

176.553

202.274

239.258

177.360

173.307

138.230

142.719

Medisch specialistische zorg

74.511

66.483

72.264

72.299

68.448

59.270

61.446

Curatieve ggz

18.719

29.716

34.966

30.045

30.365

30.486

32.726

Eerste lijnszorg

2.638

10.731

13.872

14.269

15.818

16.441

16.513

Lichaamsmateriaal

33.049

23.729

23.592

23.603

23.507

23.502

23.501

Medische producten

47.636

71.615

94.564

37.144

35.169

8.531

8.533

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.237.410

331.132

97.039

46.436

21.764

13.419

22.841

Medisch-specialistische zorg

743

779

704

676

282

281

281

Curatieve ggz

274

3.503

3.956

3.628

3.611

3.609

3.612

Eerstelijnszorg

781

18.589

57.589

29.102

9.102

102

102

Lichaamsmateriaal

6.793

3.647

2.326

2.326

2.326

2.326

2.345

Medische producten

1.228.819

304.614

32.464

10.704

6.443

7.101

16.501

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

34.744

70.828

59.773

37.343

11.711

11.554

11.554

aCBG

2.513

2.311

2.612

437

1.103

948

948

aCBG

2.200

2.521

657

0

0

0

0

CIBG

30.031

64.483

54.317

36.906

10.608

10.606

10.606

Overige

0

1.513

2.187

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.374

1.202

208

611

930

935

923

Overige

1.374

1.202

208

611

930

935

923

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

1.288

0

0

0

0

0

0

Overige

1.288

0

0

0

0

0

0

               

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

2.921.574

3.018.103

3.038.853

3.132.576

3.229.378

3.351.532

3.443.742

Subsidies (regelingen)

100.614

116.780

133.725

112.157

107.482

105.654

112.619

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.212

1.359

1.360

1.360

1.360

1.360

1.359

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

30.594

42.211

41.958

41.957

41.959

41.955

41.956

Regeling veelbelovende zorg

1.213

6.688

23.185

35.038

47.764

52.482

61.481

Medisch-specialistische zorg

52.546

52.781

45.750

20.281

3.714

2.172

138

Curatieve ggz

4.141

679

7.336

10.084

10.589

5.587

5.587

Eerste lijnszorg

10.908

13.051

14.125

3.426

2.085

2.087

2.087

Overige

0

11

11

11

11

11

11

Bekostiging

2.771.211

2.847.935

2.871.069

2.995.779

3.099.795

3.226.683

3.312.284

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.723.169

2.796.504

2.831.900

2.956.700

3.060.700

3.187.600

3.273.200

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

48.042

51.431

39.169

39.079

39.095

39.083

39.084

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

26.554

22.364

23.669

20.838

18.672

16.724

16.662

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

26.461

22.238

23.543

20.712

18.546

16.598

16.536

Overige

93

126

126

126

126

126

126

Opdrachten

10.244

12.481

15.922

8.730

8.160

7.508

7.511

Risicoverevening

1.259

2.041

2.039

2.039

2.038

2.037

2.040

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

555

664

823

926

926

926

926

Medisch-specialistische zorg

7.208

6.454

7.695

3.275

2.585

1.934

1.934

Curatieve ggz

407

427

30

30

34

34

34

Eerste lijnszorg

72

0

102

102

102

102

102

Overige

743

2.895

5.233

2.358

2.475

2.475

2.475

Bijdrage aan agentschappen

7.943

10.855

10.858

10.861

10.859

10.854

10.857

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

7.943

10.855

10.858

10.861

10.859

10.854

10.857

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.008

7.688

5.010

5.011

5.010

5.009

5.009

SVB: Onverzekerden

5.008

3.938

3.942

3.943

3.942

3.941

3.941

Overige

0

3.750

1.068

1.068

1.068

1.068

1.068

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

0

0

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

12.924

403.705

123.295

77.455

75.055

75.055

84.455

Overige

12.924

403.705

123.295

77.455

75.055

75.055

84.455

X Noot
1

De stand 2021 is exclusief de ISB12 Kamerstukken II 2020/21, 35944, nr. 1 en ISB13 Kamerstukken II 2021/22, nog niet bekend, die na aanbieding van de begroting 2022 zijn aangeboden.

Toelichting

Opdrachten

Medische producten

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Door de leveringen van eerder bestelde mondmaskers op een later tijdstip te laten plaatsvinden wordt de houdbaarheid van de voorraad verlengd. Daardoor is het nodig om een deel van het reeds toegekende budget van 2021 naar 2022 te verschuiven (€ 3,4 miljoen). Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 ontstaat deze verschuiving doordat nog een fabrikant zich heeft aangemeld voor een latere levering.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 4 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2020

20211

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

3.299.470

1.919.287

1.138.985

1.340.870

1.173.181

1.187.222

1.189.520

               

Uitgaven

3.051.899

2.332.740

1.353.129

1.419.742

1.191.994

1.187.222

1.189.520

waarvan juridisch verplicht

   

98,4%

       
               

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

68.055

78.796

52.795

48.339

48.554

48.930

48.811

Subsidies (regelingen)

34.071

36.438

36.457

32.240

32.225

32.183

32.183

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

16.224

16.485

17.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Transparantie van zorg

17.847

19.803

19.307

11.240

11.225

11.183

11.183

Overige

0

150

150

0

0

0

0

Opdrachten

27.464

35.665

8.689

8.185

8.415

8.833

8.714

Ondersteuning cliëntorganisaties

2.692

4.171

4.033

4.000

4.000

4.000

4.000

Transparantie van zorg

989

2.349

2.545

2.515

2.450

2.450

2.450

Overige

23.783

29.145

2.111

1.670

1.965

2.383

2.264

Bijdrage aan agentschappen

6.520

6.693

7.649

7.914

7.914

7.914

7.914

CIBG

6.520

6.693

7.649

7.914

7.914

7.914

7.914

               

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

2.438.206

1.642.172

672.775

820.739

589.773

587.857

587.368

Subsidies (regelingen)

2.417.168

1.618.513

650.376

800.188

569.221

565.455

564.967

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

2.417.168

1.618.513

650.376

800.188

569.221

565.455

564.967

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

7.019

8.850

9.494

9.498

9.497

9.590

9.590

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

7.019

8.850

9.494

9.498

9.497

9.590

9.590

Bijdrage aan agentschappen

13.969

14.809

12.905

11.053

11.055

11.052

11.051

CIBG

13.969

14.809

12.905

11.053

11.055

11.052

11.051

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

1.760

1.760

ZiNL

0

0

0

0

0

1.760

1.760

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

50

0

0

0

0

0

0

Overige

50

0

0

0

0

0

0

               

3. Informatiebeleid

76.890

122.883

191.917

156.248

156.270

156.569

156.568

Subsidies (regelingen)

24.141

30.746

121.447

109.603

109.912

109.914

109.915

Informatiebeleid

15.623

18.642

14.297

14.298

14.300

14.299

14.299

Maatschappelijke diensttijd

0

1.659

94.677

95.102

95.409

95.412

95.413

Overige

8.518

10.445

12.473

203

203

203

203

Opdrachten

28.970

52.311

37.599

19.474

19.685

19.985

19.984

Informatiebeleid

26.372

43.221

28.685

12.784

12.682

12.680

12.679

Overige

2.598

9.090

8.914

6.690

7.003

7.305

7.305

Bijdrage aan agentschappen

23.779

39.826

32.871

27.171

26.673

26.670

26.669

Informatiebeleid

23.779

39.826

32.871

27.171

26.673

26.670

26.669

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

4. Inrichting Zorgstelsel

256.165

272.757

255.907

245.268

243.725

235.852

235.845

Subsidies (regelingen)

335

793

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

335

793

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.373

1.673

1.582

555

554

554

554

Programma's Zorgstelsel

802

1.188

1.027

0

0

0

0

Overige

571

485

555

555

554

554

554

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

254.457

270.291

254.325

244.713

240.671

232.798

232.791

CAK

126.585

125.873

112.456

111.557

111.366

111.336

111.332

NZa

61.823

62.045

63.547

62.830

62.899

62.872

62.872

Zorginstituut Nederland

64.149

80.473

74.722

67.426

64.506

56.690

56.687

CSZ

1.900

1.900

1.600

1.900

1.900

1.900

1.900

Overige

0

0

2.000

1.000

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

2.500

2.500

2.500

EZK: ACM

0

0

0

0

2.500

2.500

2.500

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

212.583

216.132

179.735

149.148

153.672

158.014

160.928

Subsidies (regelingen)

3.316

3.585

3.582

3.583

3.584

1.985

1.985

Zorg en Welzijn

3.316

3.585

3.582

3.583

3.584

1.985

1.985

Bekostiging

203.118

208.273

171.852

141.381

145.904

151.846

154.760

Zorg en Welzijn

203.118

208.273

171.852

141.381

145.904

151.846

154.760

Bijdrage aan medeoverheden

6.149

4.274

4.301

4.184

4.184

4.183

4.183

Overige

6.149

4.274

4.301

4.184

4.184

4.183

4.183

               

Ontvangsten

86.701

14.130

11.153

11.153

11.153

11.153

11.153

Wanbetalers en onverzekerden

60.073

0

0

0

0

0

0

Overige

26.628

14.130

11.153

11.153

11.153

11.153

11.153

X Noot
1

De stand 2021 is exclusief de ISB12 Kamerstukken II 2020/21, 35 944, nr. 1 en ISB13 Kamerstukken II 2021/22, nog niet bekend, die na aanbieding van de begroting 2022 zijn aangeboden.

Toelichting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Sectorplanplus

Voor Sectorplanplus is in 2021 een bedrag van € 22,5 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-activiteiten. Sectorplanplus heeft aangegeven dat de hiermee samenhangende uitgaven niet in 2021 maar in 2022 zullen plaatsvinden. Met het oog daarop wordt het beschikbare bedrag voor 2021 bijgesteld en wordt € 7,5 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.

3. Informatiebeleid

Bijdragen aan agentschappen

Corona DigiD tikken

VWS financiert de kosten voor Generieke Digital Infrastructuur (GDI) voorzieningen ten behoeve van de zorg. De beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van GDI voorzieningen (zoals DigiD en MijnOverheid) worden sinds 2018 doorbelast aan de gebruiker. In verband met corona wordt DigiD gebruikt voor het maken van afspraken om burgers te laten testen op corona, het inzien door burgers van uitslagen van deze testen en het maken van vaccinatieafspraken. Voor het gebruik van DigiD in de zorg is als voorschot een aanvullend incidenteel budget benodigd van € 5,7 miljoen in 2022. De definitieve afrekening volgt in 2023.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en welzijn

Voor de COVID-19-gerelateerde zorg binnen het Caribische deel van het Koninkrijk wordt in 2022 een aanvullend incidenteel budget van € 34,2 miljoen beschikbaar gesteld.

3.6 Artikel 6 Sport

Tabel 5 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2020

20211

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

439.953

754.827

414.244

452.178

451.128

447.191

447.117

               

Uitgaven

433.872

814.809

430.823

452.378

451.128

447.191

447.117

waarvan juridisch verplicht

   

98,8%

       
               

1. Passend sport- en beweegaanbod

1.457

366

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

1.457

366

0

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

1.457

366

0

0

0

0

0

               

2. Uitblinken in sport

1.252

0

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

1.252

0

0

0

0

0

0

Uitblinken in sport

1.252

0

0

0

0

0

0

               

4. Sport verenigt Nederland

431.163

814.443

430.823

452.378

451.128

447.191

447.117

Subsidies (regelingen)

185.631

314.563

208.805

168.503

168.233

168.383

168.297

Sportakkoord

119.669

227.513

121.502

76.857

76.540

76.722

76.786

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

56.755

76.426

75.794

75.766

75.519

75.490

75.491

Kennis en innovatie

9.207

10.624

11.509

15.880

16.174

16.171

16.020

Inkomensoverdrachten

13.762

15.863

15.266

14.566

14.567

14.561

14.563

Financiële voorziening topsporters

13.762

15.863

15.266

14.566

14.567

14.561

14.563

Opdrachten

1.304

3.759

4.738

5.738

4.737

737

737

Sportakkoord

1.046

3.354

4.465

5.515

4.514

514

514

Kennis en innovatie

145

193

223

223

223

223

223

Overige

113

212

50

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.645

2.978

2.975

2.975

2.976

2.970

2.976

Dopingautoriteit

2.645

2.978

2.975

2.975

2.976

2.970

2.976

Bijdrage aan medeoverheden

227.479

475.690

195.422

185.266

185.280

185.223

185.228

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

188.529

193.213

185.259

185.266

185.280

185.223

185.228

Sportakkoord

38.950

282.477

10.163

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

283

1.525

3.525

3.525

3.525

3.525

3.525

Dopingbestrijding

283

325

325

325

325

325

325

Organisaties in de Sport

0

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

59

65

92

71.805

71.810

71.792

71.791

Sportakkoord

59

65

92

71.805

71.810

71.792

71.791

               

Ontvangsten

20.001

71.740

15.740

15.740

15.740

15.740

15.740

Overige

20.001

71.740

15.740

15.740

15.740

15.740

15.740

X Noot
1

De stand 2021 is exclusief de ISB12 Kamerstukken II 2020/21, 35 944, nr. 1 en ISB13 Kamerstukken II 2021/22, nog niet bekend, die na aanbieding van de begroting 2022 zijn aangeboden.

Toelichting

4. Sport verenigt Nederland

Ontzorgingsprogramma voor de sportsector

Het betreft een uitbreiding van het huidige ontzorgingsprogramma voor de sportsector met een incidentele subsidie van € 14 miljoen aan enkele partijen die ruim 6.000 eigenaren van sportaccommodaties gaan ontzorgen. De uitvoering vindt in eerste instantie plaats door NOC*NSF via de begroting van het Ministerie van VWS en vanaf 1 juli 2022 door het Ministerie van VWS via een mantelopdracht. De middelen worden rechtstreeks vanuit de BZK begroting op de begroting 2022 van het Ministerie van VWS geboekt. Het betreft een bedrag van € 5 miljoen in 2022, € 5 miljoen in 2023 en € 4 miljoen in 2024.

Sectorspecifieke steunpakket voor de sport

De hele sportsector wordt wederom getroffen door de coronamaatregelen. Het gaat hierbij zowel om de professionele sportwedstrijden als amateur sportwedstrijden waarbij geen toeschouwers meer aanwezig mogen zijn, en bij de als amateursport geldt ook dat er geen ouders meer op het sportpark mogen komen kijken.

Voor de professionele sportwedstrijden, zowel in competitie verband als losse sportevenementen, is er maximaal € 36 miljoen beschikbaar ter compensatie van de geleden schade van kaartverkoop en compensatie van seizoenkaarthouders voor de periode 13 november tot 4 december. Bij het inrichten van deze regeling zal voor de hoogte van de compensatie rekening worden gehouden met de draagkracht van de verschillende organisaties achter de professionele sportwedstrijden.

Voor de aanbieders van amateursport is er maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor de geleden schade in deze periode.

4. Niet-beleidsartikelen

4.2 Artikel 10 Apparaat kerndepartement

Tabel 6 Budgettaire gevolgen artikel 10 Apparaat departement (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

20221

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

472.242

565.710

407.873

382.591

378.342

374.823

374.845

               

Uitgaven

448.761

525.626

451.100

384.021

378.342

374.823

374.845

               

Personele uitgaven

329.200

427.783

363.739

301.363

297.857

297.112

295.823

waarvan eigen personeel

272.834

332.142

314.637

286.928

284.651

285.503

284.215

waarvan inhuur externen

53.050

92.181

45.744

11.076

9.847

8.253

8.252

waarvan overige personele uitgaven

3.316

3.460

3.358

3.359

3.359

3.356

3.356

Materiële uitgaven

119.561

97.843

87.361

82.658

80.485

77.711

79.022

waarvan ICT

12.119

16.181

12.424

11.649

12.815

12.220

12.398

waarvan bijdrage aan SSO's

52.531

52.739

49.504

46.714

43.175

42.996

42.996

waarvan overige materiële uitgaven

54.911

28.923

25.433

24.295

24.495

22.495

23.628

               

Ontvangsten

16.620

11.933

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

Overige

16.620

11.933

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

X Noot
1

De stand 2021 is exclusief de ISB12 Kamerstukken II 2020/21, 35 944, nr. 1 en ISB13 Kamerstukken II 2021/22, nog niet bekend, die na aanbieding van de begroting 2022 zijn aangeboden.

Dit betreft een verschuiving van middelen van 2021 naar 2022 van het personele budget (€ 2,5 miljoen) en materiële uitgaven (€ 1,2 miljoen).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven