35 944 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze twaalfde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 van 3 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25285, nr. 1418) en de Stand van zaken brief COVID-19 van 14 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295 nr. 1422).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste mutaties 12e incidentele suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

A. Begrotingsgefinancierd

         

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2) GGD'en en veiligheidsregio's

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3) IC-capaciteit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4) Ondersteuning sportsector

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5) Ondersteuning zorgpersoneel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6) Onderzoek inzake COVID-19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7) Testcapaciteit

452,4

0,0

0,0

0,0

0,0

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9) Zorgbonus

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

18,5

0,0

0,0

   

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

0,0

0,0

0,0

   

Totaal A

470,9

0,0

0,0

0,0

0,0

           

B. Premiegefinancierd

         

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

0,0

0,0

0,0

   

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

0,0

0,0

0,0

   

Totaal B

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal A+B=C

470,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20211

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

A. Begrotingsgefinancierd

         

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

7

51

28

   

2) GGD'en en veiligheidsregio's

2.558

411

     

3) IC-capaciteit

191

162

     

4) Ondersteuning sportsector

391

       

5) Ondersteuning zorgpersoneel

22

       

6) Onderzoek inzake COVID-19

25

62

32

6

2

7) Testcapaciteit

5.924

753

     

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

1.985

623

400

   

9) Zorgbonus

1.024

12

1

   

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

96

       

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

92

       

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

513

51

5

4

 

Totaal A

12.826

2.125

466

10

2

           

B. Premiegefinancierd

         

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

162

       

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

100

29

     

Totaal B

261

29

0

0

0

           

Totaal A+B=C

13.088

2.153

466

10

2

X Noot
1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1, ISB12 kamerstuknr. Volgt.

Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde1, zevende, achtste, negende, tiende, elfde en twaalfde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 12e ISB

Stand 12e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

12.453.813

– 177.700

12.276.113

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

11.651.158

452.429

12.103.587

0

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

               
                 

1. Gezondheidsbeleid

594.833

0

594.833

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

24.311

0

24.311

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

23.943

0

23.943

0

0

0

0

0

Overige

368

0

368

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

3.663

0

3.663

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.663

0

3.663

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

122.115

0

122.115

0

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

99.165

0

99.165

0

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

22.199

0

22.199

0

0

0

0

0

Overige

751

0

751

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

436.611

0

436.611

0

0

0

0

0

ZonMw: programmering

436.611

0

436.611

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

8.133

0

8.133

0

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

8.000

0

8.000

0

0

0

0

0

Overige

133

0

133

0

0

0

0

0

                 

2. Ziektepreventie

10.895.654

452.429

11.348.083

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

578.820

0

578.820

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

356.619

0

356.619

0

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

152.156

0

152.156

0

0

0

0

0

Vaccinaties

70.045

0

70.045

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.262.598

452.429

8.715.027

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

8.262.598

452.429

8.715.027

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

518.981

0

518.981

0

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

348.920

0

348.920

0

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

40.795

0

40.795

0

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

129.253

0

129.253

0

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan medeoverheden

1.528.255

0

1.528.255

0

0

0

0

0

Overige

1.528.255

0

1.528.255

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.000

0

7.000

0

0

0

0

0

Overige

7.000

0

7.000

0

0

0

0

0

                 

3. Gezondheidsbevordering

129.367

0

129.367

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

105.047

0

105.047

0

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

18.726

0

18.726

0

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

22.271

0

22.271

0

0

0

0

0

Letselpreventie

4.689

0

4.689

0

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

58.473

0

58.473

0

0

0

0

0

Overige

888

0

888

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.029

0

8.029

0

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

8.029

0

8.029

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.452

0

1.452

0

0

0

0

0

Overige

1.452

0

1.452

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

134

0

134

0

0

0

0

0

Overige

134

0

134

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

14.705

0

14.705

0

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.705

0

14.705

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Ethiek

31.304

0

31.304

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

28.142

0

28.142

0

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.881

0

17.881

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

10.261

0

10.261

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

688

0

688

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

688

0

688

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

2.474

0

2.474

0

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.474

0

2.474

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

74.603

0

74.603

0

0

0

0

0

Overige

74.603

0

74.603

0

0

0

0

0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Brede inzet coronatoegangsbewijzen

Om een open house constructie te starten via Stichting Open Nederland is in de elfde incidentele suppletoire begroting 2021 de verplichtingenruimte op artikel 1 opgehoogd met € 630,1 miljoen voor het Testen voor Toegang. Het kasbeslag van deze verplichting volgt uit het besluit dat is gecommuniceerd op 3 september jl. in de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295 nr. 1418) en de stand van zaken brief COVID-19 van 14 september jl. (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1422) en wordt bij deze twaalfde incidentele suppletoire begroting verwerkt. Als gevolg van de lagere prijzen per test in de open house constructie en een dubbeltelling voor de maand oktober is het kasbeslag lager dan de destijds opgenomen verplichting van € 630,1 miljoen. Daarmee samenhangend vindt er ook een correctie plaats op de verplichtingenstand met een bedrag van € 177,7 miljoen. De uitgaven en verplichtingen voor de open house constructie via de Stichting Open Nederland is daarmee € 452,5 miljoen.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 12e ISB

Stand 12e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.991.640

18.489

2.010.129

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

2.465.693

18.489

2.484.182

0

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

               
                 

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

69.699

0

69.699

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

35.760

0

35.760

0

0

0

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

0

0

0

0

0

Transparantie van zorg

18.610

0

18.610

0

0

0

0

0

Overige

150

0

150

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

27.326

0

27.326

0

0

0

0

0

Ondersteuning cliëntorganisaties

4.000

0

4.000

0

0

0

0

0

Transparantie van zorg

2.935

0

2.935

0

0

0

0

0

Overige

20.391

0

20.391

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

6.613

0

6.613

0

0

0

0

0

CIBG

6.613

0

6.613

0

0

0

0

0

                 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.790.419

0

1.790.419

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

1.767.092

0

1.767.092

0

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.767.092

0

1.767.092

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.774

0

8.774

0

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

8.774

0

8.774

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

14.553

0

14.553

0

0

0

0

0

CIBG

14.553

0

14.553

 

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Informatiebeleid

136.682

0

136.682

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

47.667

0

47.667

0

0

0

0

0

Informatiebeleid

18.404

0

18.404

 

0

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

19.256

0

19.256

         

Overige

10.007

0

10.007

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

50.781

0

50.781

0

0

0

0

0

Informatiebeleid

49.178

0

49.178

0

0

0

0

0

Overige

6.905

0

6.905

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

38.234

0

38.234

0

0

0

0

0

Informatiebeleid

38.234

0

38.234

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Inrichting Zorgstelsel

254.319

0

254.319

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

550

0

550

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

550

0

550

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

1.823

0

1.823

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.275

0

1.275

0

0

0

0

0

Overige

548

0

548

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

251.946

0

251.946

0

0

0

0

0

CAK

117.547

0

117.547

0

0

0

0

0

NZa

63.116

0

63.116

0

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland

68.636

0

68.636

0

0

0

0

0

CSZ

1.900

0

1.900

0

0

0

0

0

Overige

747

0

747

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

214.574

18.489

233.063

0

0

0

0

0

                 

Subsidies

3.548

0

3.548

0

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

3.548

0

3.548

0

0

0

0

0

                 

Bekostiging

206.773

18.489

225.262

0

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

206.773

18.489

225.262

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

4.253

0

4.253

0

0

0

0

0

Overige

4.253

0

4.253

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

11.153

0

11.153

0

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

11.153

0

11.153

0

0

0

0

0

Uitgaven

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en welzijn

Voor de COVID-19-gerelateerde zorg binnen het Caribische deel van het Koninkrijk is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van € 18,5 miljoen beschikbaar gesteld.


X Noot
1

De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling vanwege kwijtschelden van publieke schulden n.a.v. Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.

Naar boven