35 678 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (1e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

27.492.197

27.966.396

403.519

3.500

3.500

2.500

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Volksgezondheid

3.636.510

3.946.276

47.703

0

0

0

2

Curatieve Zorg

3.527.717

3.502.843

260.053

0

0

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.515.376

11.391.316

5.691

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

1.985.528

2.270.139

68.655

0

0

0

5

Jeugd

117.426

117.176

9.182

3.500

3.500

2.500

6

Sport en bewegen

416.725

440.737

740

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.625.749

5.625.749

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

32.024

35.892

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

392.606

392.932

8.594

0

0

0

11

Nog onverdeeld

2.251

2.251

0

0

0

0

Naar boven