35 815 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 23 april 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 23 april 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23 april 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (6e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 6e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

32.052.905

33.381.104

491.019

700.717

700.717

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Volksgezondheid

7.363.377

8.470.643

77.703

525.636

525.636

0

2

Curatieve Zorg

3.707.113

3.738.739

307.053

– 1.037

– 1.037

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.580.676

11.456.616

5.691

147.000

147.000

0

4

Zorgbreed beleid

2.181.900

2.466.511

68.655

18.797

18.797

0

5

Jeugd

120.926

120.676

11.682

0

0

0

6

Sport en bewegen

764.725

788.737

8.740

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.632.749

5.632.749

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

32.024

35.892

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

426.879

427.205

8.594

10.321

10.321

0

11

Nog onverdeeld

2.251

2.251

0

0

0

0

X Noot
1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1 en ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35 796, nr. 1

Naar boven