35 925 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Nr. 50 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 november 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.299.272

8.549.470

1.097.581

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

96.576

96.576

24.765

2

Nationale veiligheid

344.621

344.621

14.714

3

Woningmarkt

4.532.084

4.632.089

354.100

4

Energietransitie gebouwde omg. en bouwkwaliteit

764.293

754.486

91

5

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

122.548

122.548

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

242.684

242.684

448

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

193.597

193.597

64

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

136.948

136.948

120.282

10

Groningen versterken en perspectief

1.270.108

1.270.108

490.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

584.253

584.253

89.293

12

Algemeen

11.560

171.560

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

Toelichting

Algemeen

Versterking Dienstverlening Gemeenten

Naar aanleiding van het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het Kabinet structureel € 150 mln. beschikbaar gesteld voor de versterking van de directe dienstverlening aan inwoners door gemeenten. Deze middelen worden voor een groot deel via het gemeentefonds (B) uitgekeerd aan de gemeenten. De middelen die beschikbaar zijn op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (VII), worden gebruikt voor het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te versterken en het creëren van een interbestuurlijk samenwerkingsplatform om met gemeenten aan de slag te gaan met opgaven in het sociaal domein.

Verduurzaming van woningen en gebouwen

Het demissionaire kabinet heeft in de Miljoenennota ruim € 1,3 mrd. in de periode 2022–2024 beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van woningen en gebouwen (Kamerstukken II 2021/22, 35 925, nr. 2): € 514 mln. voor een nationaal isolatieprogramma, € 525 mln. voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en € 288 mln. voor de toepassing van hybride warmtepompen. De middelen voor het stimuleren van de hybride warmtepompen zijn beschikbaar gesteld aan de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Over de plannen hiervoor wordt uw Kamer geïnformeerd door de Staatssecretaris van EZK.

Nationaal Isolatie Programma

Voor een Nationaal Isolatie Programma is totaal € 514 mln. in de periode 2022–20241 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 197,1 mln. direct toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van EZK voor de verduurzaming van koopwoningen (ISDE-regeling). De overige € 316,9 mln. is toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van BZK.

Het Nationaal Isolatie Programma zal een intensivering van verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving geven. Het doel van het Nationaal Isolatie Programma is het isoleren van woningen die nu nog slecht geïsoleerd zijn. Het is immers essentieel de vraag naar energie terug te brengen, om dan in de resterende vraag te kunnen voorzien met de (beperkt) beschikbare duurzame bronnen. Dat draagt bij aan CO2-reductie wat leidt tot lagere energielasten voor bewoners en zodat de energiearmoede het teruggedrongen wordt. Met dit Nationaal Isolatie Programma wordt tevens invulling gegeven aan diverse moties.

In de periode 2022–2024 is een totaal van € 525 mln. beschikbaar gesteld voor de versnelde aanpak van maatschappelijk vastgoed. Hiervan is € 399,7 mln. aan de begroting van BZK toegevoegd. Het resterende bedrag (€ 125,3 mln.) wordt verdeeld over de Ministeries van Justitie en Veiligheid (€ 10,5 mln.), Defensie (€ 92 mln.), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 8,8 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 14 mln.).

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Maatschappelijk vastgoed betreft gebouwen van centrale en decentrale overheden, onderwijsaccommodaties, sportgebouwen, zorggebouwen, ander vastgoed met een maatschappelijke functie (dorpshuizen en wijkcentra) en rijksmonumenten(niet-woonhuizen)2. Het doel van deze aanpak is om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis en om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te realiseren.

Energiearmoede

Het kabinet heeft op 15 oktober 2021 de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen voor de tegemoetkoming van de gestegen energiekosten voor huishoudens (Kamerstukken II 2021/2022, 29 023, nr. 272). Eén van de voorstellen betreft een uitkering van € 150 mln. aan gemeenten om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning te ondersteunen. Hiervan is € 1 mln. expliciet gereserveerd voor uitvoeringskosten op landelijk niveau.

Subsidie verduurzaming Groningen

Tijdens het commissiedebat Mijnbouw/Groningen van woensdag 15 september 2021 heeft de Minister van BZK voorgesteld de tranche voor de subsidie verduurzaming van 2023 samen te voegen met de tranche van 2022.

Middels deze nota van wijziging worden alle bovenstaande middelen van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van BZK (VII).

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Art. 1 Openbaar bestuur en democratie

Ten behoeve van het opvolgen van de POK maatregelen voor versterking van dienstverlening bij gemeenten, is er voor 2022 € 10 mln. beschikbaar gesteld door het kabinet op artikel 1. Openbaar bestuur en democratie. Met deze middelen wordt een infrastructuur via het Samenwerkingsplatform Sociaal domein ingericht met als doel een interbestuurlijke samenwerking om gemeenten te ondersteunen met de opgaven in het brede sociaal domein. Deze structuur waarin op initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk wordt samengewerkt, levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de uitvoeringskracht van het openbaar bestuur, de integrale dienstverlening door gemeenten en het versterken van de uitvoeringskracht van gemeenten.

Art 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verduurzaming van koopwoningen

Voor de verduurzaming van koopwoningen is in totaal € 198 mln. beschikbaar gesteld door het kabinet. Dit loopt grotendeels via de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van het Ministerie van EZK. Deze middelen zijn ook direct toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van EZK. Een klein deel (jaarlijks € 0,3 mln.) blijft achter op de begroting van het Ministerie van BZK voor de uitvoering en proceskosten voor deze doelgroep (2022–2024).

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (voor VvE’s)

Voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s wordt € 35 mln. voor 2023 t/m 2026 aan de bestaande regeling toegevoegd voor maatregelen en voor uitvoeringskosten € 1,5 mln.

Om eigenaar-bewoners (ook ISDE) en VvE’s te stimuleren wordt het subsidiebedrag verhoogd, waardoor het gemiddelde subsidiepercentage stijgt van 20% naar 30% van de investeringskosten.

Om te zorgen dat meer huishoudens gebruik kunnen maken van de ISDE en de SEEH wordt het budget van deze regelingen verhoogd.

Lokale aanpak gemeenten

Gemeenten kunnen aanpakken organiseren om woningen versneld te isoleren aanvullend op de ISDE- of SEEH-subsidie. Hiervoor is € 145,5 mln. voor de regeling en € 3 mln. uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. De uitkeringsvorm aan de gemeenten loopt via specifieke uitkeringen. De gemeentelijke aanpak kan worden vormgegeven als onderdeel van de wijkaanpak of via een contingenten- /woningtype aanpak, die door lokale of regionale marktpartijen wordt aangeboden. Verder kunnen gemeenten middelen gericht inzetten voor lage inkomens (kwetsbare buurten) – dit is een selectiecriterium – en slecht geïsoleerde woningen. Dit kan bijvoorbeeld via vouchers. Gemeenten kunnen ervoor kiezen de vouchers in te zetten in wijken waar (vooral) lage inkomens wonen.

Contingenten aanpak en proces innovatie

De aanbodzijde wordt ten behoeve van de contigenten aanpak gestimuleerd (€ 9 mln.) en ondersteund bij procesinnovatie en intensivering van het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma 3 (MMIP3) (€ 15 mln.). De contingentenaanpak richt zich op gestandaardiseerde integrale oplossingen voor contingenten van veelvoorkomende woningtypen, die seriematig door aanbieders kunnen worden toegepast. Dit kan via gemeenten worden aangejaagd en/of door het Rijk worden ondersteund.

Natuur inclusief

Bij isolatiewerkzaamheden moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten die in woningen en gebouwen nestelen en verblijven. Een deel van de gemeentelijke ondersteuning kan betrekking hebben op het opstellen van lokale soortenmanagementplannen (SMP’s) in het kader van soortenbescherming (€ 4 mln.). Hiervoor wordt subsidie beschikbaar gesteld. Dit wordt in het voorjaar 2022 met het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bezien.

Verduurzaming van huurwoningen

De middelen die in de begroting 2022 beschikbaar komen voor het nationaal isolatie programma voor huurwoningen worden in 2023 en 2024 ingezet via een (nieuwe) subsidieregeling voor verduurzaming van woningen. Deze regeling richt zich met name op de aanpak van de energetisch slechtste woningen. Daarbij wordt de samenloop met de bestaande regeling vermindering verhuurderheffing verduurzaming (RVV-V) nog bezien. Zoals aangegeven in de brief van 1 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 27926, nr. 345) wordt onderzocht of voor de RVV-V verdere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in de budgettaire beheersing en de effectieve inzet van het budget. Daarbij wordt in beeld gebracht of een tariefsverlaging in de verhuurderheffing of omvorming naar een subsidie instrument wenselijk is. Bij een keuze voor de laatste optie moet de samenloop met de middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma worden bezien. De Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Ondersteuningsprogramma communicatie en voorlichting

Het nationaal isolatie programma wordt ondersteund via uitgebreide communicatie. Hiervoor is jaarlijks € 3 mln. (in 2022–2024) beschikbaar. De communicatie zal vooral worden gericht op het uitfaseren van slecht geïsoleerde woningen en isolatie naar de standaard voor woningisolatie.

Het nationaal isolatie programma krijgt ook een plek in de landelijke isolatiecampagne, die reeds loopt. Deze campagne is onderdeel van de koepelcampagne over klimaat («iedereen doet wat»). In deze campagne wordt al verwezen naar het (reeds bestaande) landelijke digitale platform verbeterjehuis.nl.

Zon-op-rijksdaken en isolerende maatregelen rijksgebouwen

  • 1. Zon-op-dak Rijk

    Hiermee kan uitvoering worden gegeven aan investeringsafspraken voor zon op Rijksdaken gefinancierd via reguliere bekostigingsafspraken binnen het Rijk (met behulp van de leenfaciliteit). Hiervoor wordt € 2 mln. aangewend voor programmakosten, zoals personele capaciteit.

  • 2. Duurzaamheidsmaatregelen in overige gebouwen van het Rijk onder beheer van Rijksvastgoedbedrijf

    Uit de groslijst van lopende projecten worden in overleg met huisvestingsklanten uitvoerbare versnellingen geïdentificeerd waarbij het criterium maximale CO2 reductie per extra geïnvesteerde euro leidend is. De middelen (€ 21 mln.) worden via een opdracht aan het Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar gesteld.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed op natuurlijke momenten

Het betreft een nieuwe nader uit te werken generieke subsidieregeling, waarbij het Ministerie van BZK deze samen met de Ministeries van OCW en VWS voorbereidt. De subsidieregeling beoogt de eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in de kosten waarbij het energetisch renoveren of verduurzamen op natuurlijke momenten centraal staat. Voor 2022 t/m 2024 is hier € 358,7 mln. (incl. € 17,9 mln. uitvoeringskosten) beschikbaar voor gesteld.

Ontzorging t.b.v. provinciaal programma

De Specifieke Uitkering (SPUK) Ontzorgingsprogramma3 wordt in 2022 opnieuw opengesteld met gewijzigde voorwaarden om bijvoorbeeld ook gemeenten tot 50.000 inwoners te ondersteunen. Hiervoor is € 18 mln. beschikbaar gesteld. € 17 mln. is beschikbaar voor de regeling en € 1 mln. voor de uitvoeringskosten.

Ondersteuning aanpak huishoudens met energiearmoede

Een recent onderzoek van TNO4 laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede: Ze hebben een laag inkomen en hebben hoge energiekosten en/of wonen veelal in een huis dat niet goed is geïsoleerd. Ongeveer 75% van deze huishoudens woont in een corporatiewoning. TNO heeft de gegevens op gemeenteniveau beschikbaar. Voor de verdeling van de middelen over de gemeenten vormen deze gegevens het uitgangspunt. Daarbij wordt uitgegaan van € 149 mln., waarbij € 1 mln. is gereserveerd voor ondersteuning van gemeenten op landelijk niveau. Gemeenten zullen deze middelen gericht inzetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de hoge energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om het energieverbruik te verminderen. De specifieke manier waarop dit kan plaatsvinden is aan de gemeenten. Veel gemeenten hebben reeds beleid ontwikkeld gericht op reductie van energiegebruik van huishoudens (onder andere via de RREW – regeling reductie energiegebruik woningen) en daar een infrastructuur voor staan via bijvoorbeeld energieloketten, afspraken met woningcorporaties en energiecoörperaties. De inzet van maatregelen kan daarbij variëren van de inzet van (vrijwillige) energiecoaches, energiedisplays, inregelen van CV-systemen, de inzet van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie tot aan een bijdrage aan grotere isolatiesmaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie.

De inzet van de maatregelen gericht op huishoudens in een kwetsbare positie vergt daarbij naar verwachting nog wel een extra inspanning en focus. Ook daarvoor kan de gemeente waar mogelijk aansluiten bij de bestaande sociale structuur in gemeenten gericht op ondersteuning van kwetsbare huishoudens. TNO heeft naast de data per gemeente ook de beschikking over verschillende data op wijk- en buurtniveau die inzicht en handvatten bieden aan gemeenten om de activiteiten specifiek te richten. TNO zal dit ook op korte termijn voor de gemeenten ontsluiten.

Omdat 75% van deze huishoudens in een corporatiewoning woont, zijn ook afspraken tussen gemeenten en corporaties naar verwachting noodzakelijk. Het Ministerie van BZK zal de komende periode met Aedes en VNG afspraken maken om gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking en aanpak. Daarbij zal ook zoveel mogelijk bekendheid worden gegeven aan succesvolle voorbeelden die zijn opgedaan bij de regeling reductie energiegebruik woningen, onder meer via de Community of Practice die daarvoor is gestart. De gemeenten zullen daarover medio november worden geïnformeerd.

Begin 2022 zullen de middelen via een specifieke uitkering aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld. De gemeenten zullen daarbij worden gevraagd achteraf via de SiSa (Single information Single audit) systematiek aan te geven hoe de middelen zijn ingezet. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening van de gemeente en wordt gecontroleerd door de accountant. Het gaat daarbij om de activiteiten die zijn ingezet om huishoudens te ondersteunen.

De verdeling over de gemeenten is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 2 Verdeling aan gemeenten op basis van aantal huishoudens in energiearmoede (bedragen in €)

Naam gemeente

% energiearmoede van het totaal (verdeelsleutel)

Aantal huishoudens in energiearmoede (TNO)

Bedrag per gemeente

Aa en Hunze

0,16%

873

€ 233.931

Aalsmeer

0,11%

616

€ 164.918

Aalten

0,15%

847

€ 226.943

Achtkarspelen

0,27%

1.515

€ 405.981

Alblasserdam

0,06%

346

€ 92.604

Albrandswaard

0,06%

345

€ 92.532

Alkmaar

0,49%

2.729

€ 731.132

Almelo

0,67%

3.736

€ 1.001.002

Almere

0,95%

5.287

€ 1.416.517

Alphen aan den Rijn

0,32%

1.778

€ 476.346

Alphen-Chaam

0,03%

194

€ 52.062

Altena

0,26%

1.459

€ 390.920

Ameland

0,02%

127

€ 34.010

Amersfoort

0,60%

3.343

€ 895.672

Amstelveen

0,30%

1.672

€ 447.934

Amsterdam

5,63%

31.324

€ 8.392.019

Apeldoorn

0,86%

4.767

€ 1.277.065

Appingedam

0,12%

640

€ 171.512

Arnhem

1,53%

8.486

€ 2.273.378

Assen

0,45%

2.528

€ 677.153

Asten

0,09%

488

€ 130.844

Baarle-Nassau

0,04%

239

€ 63.989

Baarn

0,09%

518

€ 138.758

Barendrecht

0,11%

600

€ 160.612

Barneveld

0,21%

1.175

€ 314.726

Beek (L.)

0,08%

429

€ 115.023

Beekdaelen

0,22%

1.213

€ 324.892

Beemster

0,03%

166

€ 44.481

Beesel

0,10%

582

€ 155.973

Berg en Dal

0,26%

1.463

€ 391.845

Bergeijk

0,07%

403

€ 107.977

Bergen (L.)

0,11%

612

€ 163.856

Bergen (NH.)

0,12%

693

€ 185.531

Bergen op Zoom

0,32%

1.791

€ 479.882

Berkelland

0,27%

1.495

€ 400.403

Bernheze

0,13%

735

€ 196.956

Best

0,10%

541

€ 144.842

Beuningen

0,12%

650

€ 174.023

Beverwijk

0,16%

888

€ 237.777

Bladel

0,07%

415

€ 111.279

Blaricum

0,07%

407

€ 109.104

Bloemendaal

0,05%

280

€ 74.930

Bodegraven-Reeuwijk

0,10%

556

€ 148.925

Boekel

0,03%

187

€ 50.138

Borger-Odoorn

0,22%

1.212

€ 324.754

Borne

0,12%

682

€ 182.748

Borsele

0,09%

504

€ 135.017

Boxmeer

0,14%

758

€ 203.188

Boxtel

0,14%

793

€ 212.362

Breda

0,93%

5.186

€ 1.389.467

Brielle

0,07%

407

€ 108.943

Bronckhorst

0,20%

1.122

€ 300.530

Brummen

0,12%

656

€ 175.704

Brunssum

0,25%

1.393

€ 373.167

Bunnik

0,04%

219

€ 58.603

Bunschoten

0,05%

286

€ 76.594

Buren

0,13%

747

€ 200.093

Capelle aan den IJssel

0,37%

2.055

€ 550.467

Castricum

0,08%

426

€ 114.041

Coevorden

0,27%

1.498

€ 401.356

Cranendonck

0,11%

604

€ 161.948

Cuijk

0,17%

939

€ 251.647

Culemborg

0,13%

746

€ 199.882

Dalfsen

0,12%

652

€ 174.740

Dantumadiel

0,19%

1.059

€ 283.663

De Bilt

0,16%

909

€ 243.425

De Fryske Marren

0,36%

1.982

€ 530.883

De Ronde Venen

0,16%

888

€ 238.031

De Wolden

0,14%

763

€ 204.442

Delft

0,49%

2.737

€ 733.216

Delfzijl

0,28%

1.551

€ 415.542

Den Helder

0,37%

2.041

€ 546.863

Deurne

0,20%

1.127

€ 301.929

Deventer

0,59%

3.274

€ 877.236

Diemen

0,16%

865

€ 231.721

Dinkelland

0,12%

688

€ 184.324

Doesburg

0,09%

526

€ 140.935

Doetinchem

0,38%

2.109

€ 564.996

Dongen

0,10%

532

€ 142.549

Dordrecht

0,57%

3.173

€ 850.073

Drechterland

0,08%

445

€ 119.300

Drimmelen

0,11%

612

€ 163.920

Dronten

0,25%

1.394

€ 373.347

Druten

0,11%

612

€ 163.975

Duiven

0,17%

970

€ 259.879

Echt-Susteren

0,21%

1.143

€ 306.236

Edam-Volendam

0,11%

610

€ 163.349

Ede

0,34%

1.888

€ 505.726

Eemnes

0,04%

206

€ 55.092

Eersel

0,06%

346

€ 92.578

Eijsden-Margraten

0,08%

450

€ 120.545

Eindhoven

2,50%

13.931

€ 3.732.266

Elburg

0,10%

570

€ 152.746

Emmen

0,96%

5.338

€ 1.430.013

Enkhuizen

0,11%

639

€ 171.166

Enschede

1,76%

9.769

€ 2.617.141

Epe

0,20%

1.109

€ 297.191

Ermelo

0,11%

618

€ 165.572

Etten-Leur

0,23%

1.279

€ 342.639

Geertruidenberg

0,11%

613

€ 164.158

Geldrop-Mierlo

0,24%

1.352

€ 362.130

Gemert-Bakel

0,16%

868

€ 232.639

Gennep

0,10%

576

€ 154.355

Gilze en Rijen

0,15%

850

€ 227.740

Goeree-Overflakkee

0,22%

1.219

€ 326.508

Goes

0,22%

1.237

€ 331.495

Goirle

0,11%

588

€ 157.638

Gooise Meren

0,22%

1.217

€ 326.071

Gorinchem

0,16%

889

€ 238.037

Gouda

0,29%

1.621

€ 434.311

Grave

0,07%

372

€ 99.611

Groningen

2,10%

11.696

€ 3.133.500

Gulpen-Wittem

0,08%

457

€ 122.534

Haaksbergen

0,14%

805

€ 215.670

Haaren

0,05%

283

€ 75.908

Haarlem

0,72%

3.979

€ 1.065.941

Haarlemmermeer

0,42%

2.330

€ 624.204

Halderberge

0,20%

1.135

€ 304.115

Hardenberg

0,31%

1.735

€ 464.755

Harderwijk

0,21%

1.152

€ 308.530

Hardinxveld-Giessendam

0,05%

251

€ 67.219

Harlingen

0,15%

820

€ 219.555

Hattem

0,05%

255

€ 68.396

Heemskerk

0,14%

757

€ 202.802

Heemstede

0,06%

356

€ 95.256

Heerde

0,07%

367

€ 98.283

Heerenveen

0,33%

1.851

€ 495.981

Heerhugowaard

0,18%

991

€ 265.442

Heerlen

1,23%

6.835

€ 1.831.132

Heeze-Leende

0,06%

342

€ 91.600

Heiloo

0,06%

338

€ 90.538

Hellendoorn

0,17%

964

€ 258.196

Hellevoetsluis

0,15%

840

€ 225.094

Helmond

0,72%

4.014

€ 1.075.322

Hendrik-Ido-Ambacht

0,06%

331

€ 88.736

Hengelo (O.)

0,59%

3.282

€ 879.167

Het Hogeland

0,43%

2.371

€ 635.330

Heumen

0,07%

367

€ 98.361

Heusden

0,24%

1.360

€ 364.450

Hillegom

0,06%

329

€ 88.147

Hilvarenbeek

0,06%

323

€ 86.474

Hilversum

0,46%

2.575

€ 689.845

Hoeksche Waard

0,27%

1.489

€ 398.786

Hof van Twente

0,20%

1.118

€ 299.540

Hollands Kroon

0,26%

1.430

€ 383.119

Hoogeveen

0,42%

2.317

€ 620.623

Hoorn

0,41%

2.274

€ 609.162

Horst aan de Maas

0,19%

1.042

€ 279.183

Houten

0,12%

659

€ 176.630

Huizen

0,23%

1.287

€ 344.695

Hulst

0,15%

838

€ 224.558

IJsselstein

0,08%

431

€ 115.510

Kaag en Braassem

0,13%

743

€ 199.157

Kampen

0,24%

1.309

€ 350.566

Kapelle

0,04%

248

€ 66.346

Katwijk

0,15%

836

€ 224.001

Kerkrade

0,50%

2.754

€ 737.753

Koggenland

0,06%

330

€ 88.450

Krimpen aan den IJssel

0,12%

646

€ 173.020

Krimpenerwaard

0,22%

1.203

€ 322.281

Laarbeek

0,12%

651

€ 174.294

Landerd

0,07%

375

€ 100.410

Landgraaf

0,31%

1.751

€ 469.067

Landsmeer

0,04%

231

€ 61.936

Langedijk

0,11%

631

€ 169.134

Lansingerland

0,17%

923

€ 247.258

Laren (NH.)

0,06%

316

€ 84.672

Leeuwarden

0,94%

5.213

€ 1.396.719

Leiden

0,61%

3.367

€ 902.121

Leiderdorp

0,08%

421

€ 112.892

Leidschendam-Voorburg

0,23%

1.277

€ 342.036

Lelystad

0,75%

4.155

€ 1.113.236

Leudal

0,15%

847

€ 226.907

Leusden

0,07%

414

€ 110.921

Lingewaard

0,20%

1.103

€ 295.474

Lisse

0,08%

433

€ 115.947

Lochem

0,18%

998

€ 267.425

Loon op Zand

0,12%

691

€ 185.184

Lopik

0,06%

315

€ 84.481

Loppersum

0,08%

446

€ 119.490

Losser

0,17%

925

€ 247.801

Maasdriel

0,14%

754

€ 201.950

Maasgouw

0,14%

756

€ 202.659

Maassluis

0,14%

793

€ 212.382

Maastricht

1,43%

7.977

€ 2.136.992

Medemblik

0,22%

1.198

€ 321.047

Meerssen

0,09%

512

€ 137.232

Meierijstad

0,35%

1.974

€ 528.727

Meppel

0,16%

896

€ 239.945

Middelburg (Z.)

0,29%

1.598

€ 428.176

Midden-Delfland

0,04%

217

€ 58.171

Midden-Drenthe

0,20%

1.133

€ 303.445

Midden-Groningen

0,59%

3.296

€ 883.072

Mill en Sint Hubert

0,06%

319

€ 85.471

Moerdijk

0,20%

1.125

€ 301.494

Molenlanden

0,15%

861

€ 230.678

Montferland

0,24%

1.321

€ 353.983

Montfoort

0,04%

227

€ 60.836

Mook en Middelaar

0,03%

185

€ 49.552

Neder-Betuwe

0,14%

787

€ 210.935

Nederweert

0,10%

548

€ 146.844

Nieuwegein

0,31%

1.712

€ 458.568

Nieuwkoop

0,12%

647

€ 173.376

Nijkerk

0,15%

812

€ 217.539

Nijmegen

1,77%

9.862

€ 2.642.021

Nissewaard

0,43%

2.398

€ 642.322

Noardeast-Fryslân

0,42%

2.352

€ 630.054

Noord-Beveland

0,04%

234

€ 62.721

Noordenveld

0,20%

1.131

€ 302.937

Noordoostpolder

0,27%

1.490

€ 399.093

Noordwijk

0,11%

630

€ 168.847

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

0,08%

424

€ 113.698

Nunspeet

0,14%

784

€ 209.912

Oegstgeest

0,05%

286

€ 76.578

Oirschot

0,05%

293

€ 78.630

Oisterwijk

0,15%

832

€ 222.958

Oldambt

0,47%

2.589

€ 693.498

Oldebroek

0,15%

856

€ 229.200

Oldenzaal

0,20%

1.127

€ 301.869

Olst-Wijhe

0,10%

543

€ 145.352

Ommen

0,09%

503

€ 134.687

Oost Gelre

0,13%

707

€ 189.353

Oosterhout

0,33%

1.823

€ 488.385

Ooststellingwerf

0,21%

1.166

€ 312.311

Oostzaan

0,03%

177

€ 47.409

Opmeer

0,03%

183

€ 48.901

Opsterland

0,22%

1.206

€ 323.023

Oss

0,62%

3.443

€ 922.441

Oude IJsselstreek

0,31%

1.733

€ 464.317

Ouder-Amstel

0,05%

286

€ 76.543

Oudewater

0,03%

194

€ 51.874

Overbetuwe

0,24%

1.315

€ 352.229

Papendrecht

0,13%

705

€ 188.810

Peel en Maas

0,24%

1.322

€ 354.130

Pekela

0,17%

935

€ 250.384

Pijnacker-Nootdorp

0,09%

515

€ 137.886

Purmerend

0,25%

1.390

€ 372.468

Putten

0,10%

535

€ 143.383

Raalte

0,22%

1.201

€ 321.651

Reimerswaal

0,10%

578

€ 154.839

Renkum

0,25%

1.384

€ 370.712

Renswoude

0,01%

80

€ 21.555

Reusel-De Mierden

0,05%

269

€ 72.024

Rheden

0,37%

2.063

€ 552.612

Rhenen

0,09%

482

€ 129.172

Ridderkerk

0,19%

1.063

€ 284.714

Rijssen-Holten

0,18%

1.003

€ 268.580

Rijswijk (ZH.)

0,25%

1.379

€ 369.424

Roerdalen

0,14%

789

€ 211.290

Roermond

0,54%

2.999

€ 803.527

Roosendaal

0,48%

2.684

€ 718.979

Rotterdam

5,34%

29.702

€ 7.957.522

Rozendaal

0,00%

24

€ 6.396

Rucphen

0,17%

966

€ 258.697

Schagen

0,20%

1.134

€ 303.704

Scherpenzeel

0,03%

151

€ 40.338

Schiedam

0,36%

2.013

€ 539.208

Schiermonnikoog

0,01%

45

€ 12.057

Schouwen-Duiveland

0,22%

1.221

€ 327.065

's-Gravenhage

3,41%

18.940

€ 5.074.168

's-Hertogenbosch

1,06%

5.888

€ 1.577.459

Simpelveld

0,07%

363

€ 97.290

Sint Anthonis

0,05%

292

€ 78.135

Sint-Michielsgestel

0,10%

579

€ 155.191

Sittard-Geleen

0,74%

4.091

€ 1.096.007

Sliedrecht

0,06%

341

€ 91.483

Sluis

0,16%

869

€ 232.832

Smallingerland

0,50%

2.798

€ 749.524

Soest

0,16%

916

€ 245.487

Someren

0,10%

532

€ 142.429

Son en Breugel

0,06%

356

€ 95.280

Stadskanaal

0,31%

1.715

€ 459.370

Staphorst

0,06%

320

€ 85.864

Stede Broec

0,13%

697

€ 186.696

Steenbergen

0,15%

811

€ 217.355

Steenwijkerland

0,35%

1.925

€ 515.738

Stein (L.)

0,14%

751

€ 201.278

Stichtse Vecht

0,20%

1.097

€ 293.962

Súdwest-Fryslân

0,71%

3.956

€ 1.059.773

Terneuzen

0,32%

1.765

€ 472.971

Terschelling

0,02%

137

€ 36.571

Texel

0,06%

337

€ 90.316

Teylingen

0,10%

575

€ 154.057

Tholen

0,13%

702

€ 188.027

Tiel

0,26%

1.462

€ 391.583

Tilburg

1,55%

8.615

€ 2.307.986

Tubbergen

0,09%

528

€ 141.499

Twenterand

0,24%

1.353

€ 362.527

Tynaarlo

0,15%

852

€ 228.246

Tytsjerksteradiel

0,17%

934

€ 250.195

Uden

0,23%

1.303

€ 349.010

Uitgeest

0,03%

174

€ 46.501

Uithoorn

0,10%

566

€ 151.618

Urk

0,07%

365

€ 97.720

Utrecht

1,68%

9.348

€ 2.504.509

Utrechtse Heuvelrug

0,18%

993

€ 266.012

Vaals

0,10%

532

€ 142.467

Valkenburg aan de Geul

0,11%

600

€ 160.740

Valkenswaard

0,22%

1.214

€ 325.252

Veendam

0,28%

1.560

€ 418.025

Veenendaal

0,26%

1.452

€ 389.022

Veere

0,08%

423

€ 113.231

Veldhoven

0,18%

1.015

€ 271.810

Velsen

0,28%

1.539

€ 412.267

Venlo

0,81%

4.479

€ 1.199.841

Venray

0,30%

1.666

€ 446.301

Vijfheerenlanden

0,23%

1.288

€ 345.183

Vlaardingen

0,30%

1.657

€ 444.028

Vlieland

0,01%

49

€ 13.237

Vlissingen

0,31%

1.739

€ 465.958

Voerendaal

0,07%

414

€ 111.010

Voorschoten

0,07%

369

€ 98.751

Voorst

0,12%

655

€ 175.549

Vught

0,10%

546

€ 146.257

Waadhoeke

0,38%

2.089

€ 559.564

Waalre

0,06%

340

€ 91.219

Waalwijk

0,26%

1.463

€ 391.919

Waddinxveen

0,08%

456

€ 122.033

Wageningen

0,24%

1.353

€ 362.407

Wassenaar

0,13%

711

€ 190.394

Waterland

0,07%

389

€ 104.176

Weert

0,27%

1.475

€ 395.286

Weesp

0,09%

480

€ 128.600

West Betuwe

0,21%

1.170

€ 313.569

West Maas en Waal

0,11%

625

€ 167.491

Westerkwartier

0,42%

2.308

€ 618.459

Westerveld

0,12%

678

€ 181.772

Westervoort

0,10%

561

€ 150.169

Westerwolde

0,28%

1.576

€ 422.123

Westland

0,35%

1.955

€ 523.712

Weststellingwerf

0,22%

1.230

€ 329.456

Westvoorne

0,06%

313

€ 83.976

Wierden

0,09%

523

€ 140.171

Wijchen

0,20%

1.122

€ 300.712

Wijdemeren

0,10%

571

€ 152.943

Wijk bij Duurstede

0,09%

494

€ 132.311

Winterswijk

0,18%

1.018

€ 272.662

Woensdrecht

0,10%

569

€ 152.374

Woerden

0,15%

809

€ 216.673

Wormerland

0,05%

289

€ 77.296

Woudenberg

0,03%

173

€ 46.462

Zaanstad

0,84%

4.645

€ 1.244.335

Zaltbommel

0,14%

754

€ 201.985

Zandvoort

0,10%

566

€ 151.689

Zeewolde

0,06%

315

€ 84.437

Zeist

0,26%

1.423

€ 381.313

Zevenaar

0,31%

1.741

€ 466.410

Zoetermeer

0,50%

2.761

€ 739.747

Zoeterwoude

0,02%

100

€ 26.834

Zuidplas

0,14%

760

€ 203.723

Zundert

0,09%

513

€ 137.456

Zutphen

0,30%

1.691

€ 452.902

Zwartewaterland

0,10%

555

€ 148.737

Zwijndrecht

0,23%

1.306

€ 349.866

Zwolle

0,63%

3.507

€ 939.557

Totaal

100%

556.160

€ 149.000.000

Art. 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Naar aanleiding van het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het Kabinet structureel € 150 mln. beschikbaar gesteld voor de versterking van de directe dienstverlening aan inwoners door gemeenten. Deze middelen worden voor een groot deel via het gemeentefonds uitgekeerd aan de gemeenten. Het deel dat op artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving blijft, wordt gebruikt om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken via het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

Art 10. Groningen versterken en perspectief

Via de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen kunnen huiseigenaren die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van NCG, maar wel woonachtig zijn in het gebied waar de waardedalingsregeling van IMG geldt, een subsidie ontvangen van maximaal € 10.000.

Het budget van 2021 is volledig uitgeput. De samenvoeging van de tranches biedt de kans aan zoveel mogelijk huiseigenaren in 2022 deze subsidie aan te vragen. Op de begroting van BZK staat € 75 mln. in 2022. Van de Aanvullende Post wordt € 145,8 mln. voor het jaar 2022 overgeboekt naar de begroting van BZK (samenvoeging tranches 2022 en 2023), hetgeen resulteert in een totaal van € 220,8 mln.

MEERJARIGE DOORWERKING

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2022 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2022 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Openbaar bestuur en democratie

           
 

Stand vóór nota van wijziging

120.207

86.576

78.545

78.620

70.291

70.777

 

POK-Interbestuurlijk samenwerkingsplatform

0

10.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

120.207

96.576

78.545

78.620

70.291

70.777

               

2

Nationale veiligheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

339.299

344.621

347.366

344.992

344.939

344.924

 

Stand na nota van wijziging

339.299

344.621

347.366

344.992

344.939

344.924

               

3

Woningmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

5.553.384

4.532.084

4.666.580

4.805.321

4.947.021

5.076.836

 

Stand na nota van wijziging

5.553.384

4.532.084

4.666.580

4.805.321

4.947.021

5.076.836

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

           
 

Stand vóór nota van wijziging

529.830

455.293

293.175

204.025

212.590

141.106

 

Nationaal Isolatie Programma

0

81.800

111.300

114.300

6.250

3.250

 

Maatschappelijk Vastgoed

0

77.200

160.750

161.750

0

0

 

Aanpak huishoudens met energiearmoede

0

150.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

529.830

764.293

565.225

480.075

218.840

144.356

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

151.303

122.548

86.406

82.886

81.888

76.824

 

Stand na nota van wijziging

151.303

122.548

86.406

82.886

81.888

76.824

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

           
 

Stand vóór nota van wijziging

186.011

216.284

153.542

146.143

146.671

144.582

 

POK-versterking dienstverlening gemeenten

0

117.000

116.000

113.000

113.000

95.000

 

POK-versterking dienstverlening gemeenten

0

– 94.000

– 93.000

– 90.000

– 90.000

– 95.000

 

Informatiepunt Digitale Overheid

0

3.400

19.950

19.950

19.950

19.950

 

Stand na nota van wijziging

186.011

242.684

196.492

189.093

189.621

164.532

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

104.975

193.597

188.016

161.251

160.572

157.021

 

Stand na nota van wijziging

104.975

193.597

188.016

161.251

160.572

157.021

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

181.448

136.948

137.025

138.157

139.166

160.555

 

Stand na nota van wijziging

181.448

136.948

137.025

138.157

139.166

160.555

               

10

Groningen versterken en perspectief

           
 

Stand vóór nota van wijziging

955.970

1.124.308

831.919

778.271

760.737

758.580

 

Verduurzaming en Verbetering Groningen

0

145.800

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

955.970

1.270.108

831.919

778.271

760.737

758.580

               

11

Centraal apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

694.803

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

 

Stand na nota van wijziging

694.803

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

               

12

Algemeen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

261.861

11.560

11.173

11.201

11.086

11.085

 

Stand na nota van wijziging

261.861

11.560

11.173

11.201

11.086

11.085

               

13

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

9.079.091

7.808.072

7.360.946

7.317.318

7.423.419

7.490.341

 

POK-Interbestuurlijk samenwerkingsplatform

0

10.000

0

0

0

0

 

Nationaal Isolatie Programma

0

81.800

111.300

114.300

6.250

3.250

 

Maatschappelijk Vastgoed

0

77.200

160.750

161.750

0

0

 

Aanpak huishoudens met energiearmoede

0

150.000

0

0

0

0

 

POK-versterking dienstverlening gemeenten

0

117.000

116.000

113.000

113.000

95.000

 

POK-versterking dienstverlening gemeenten

0

– 94.000

– 93.000

– 90.000

– 90.000

– 95.000

 

Informatiepunt Digitale Overheid

0

3.400

19.950

19.950

19.950

19.950

 

Verduurzaming en Verbetering Groningen

0

145.800

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

9.079.091

8.299.272

7.675.946

7.636.318

7.472.619

7.513.541

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Openbaar bestuur en democratie

           
 

Stand vóór nota van wijziging

119.026

86.576

78.545

78.620

70.291

70.777

 

POK-Interbestuurlijk samenwerkingsplatform

0

10.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

119.026

96.576

78.545

78.620

70.291

70.777

               

2

Nationale veiligheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

339.299

344.621

347.366

344.992

344.939

344.924

 

Stand na nota van wijziging

339.299

344.621

347.366

344.992

344.939

344.924

               

3

Woningmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

5.523.264

4.632.089

4.666.585

4.805.321

4.947.021

5.076.836

 

Stand na nota van wijziging

5.523.264

4.632.089

4.666.585

4.805.321

4.947.021

5.076.836

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

           
 

Stand vóór nota van wijziging

603.437

445.486

262.755

217.138

235.050

179.106

 

Nationaal Isolatie Programma

0

81.800

111.300

114.300

6.250

3.250

 

Maatschappelijk Vastgoed

0

77.200

160.750

161.750

0

0

 

Aanpak huishoudens met energiearmoede

0

150.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

603.437

754.486

534.805

493.188

241.300

182.356

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

151.303

122.548

86.406

82.886

81.888

76.824

 

Stand na nota van wijziging

151.303

122.548

86.406

82.886

81.888

76.824

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

           
 

Stand vóór nota van wijziging

186.011

216.284

153.542

146.143

146.671

144.582

 

POK-versterking dienstverlening gemeenten

0

117.000

116.000

113.000

113.000

95.000

 

POK-versterking dienstverlening gemeenten

0

– 94.000

– 93.000

– 90.000

– 90.000

– 95.000

 

Informatiepunt Digitale Overheid

0

3.400

19.950

19.950

19.950

19.950

 

Stand na nota van wijziging

186.011

242.684

196.492

189.093

189.621

164.532

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

104.975

193.597

188.016

161.251

160.572

157.021

 

Stand na nota van wijziging

104.975

193.597

188.016

161.251

160.572

157.021

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

181.448

136.948

137.025

138.157

139.166

160.555

 

Stand na nota van wijziging

181.448

136.948

137.025

138.157

139.166

160.555

               

10

Groningen versterken en perspectief

           
 

Stand vóór nota van wijziging

960.470

1.124.308

831.919

778.271

760.737

758.580

 

Verduurzaming en Verbetering Groningen

0

145.800

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

960.470

1.270.108

831.919

778.271

760.737

758.580

               

11

Centraal apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

694.803

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

 

Stand na nota van wijziging

694.803

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

               

12

Algemeen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

31.861

171.560

81.173

11.201

11.086

11.085

 

Stand na nota van wijziging

31.861

171.560

81.173

11.201

11.086

11.085

               

13

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

8.895.897

8.058.270

7.400.531

7.330.431

7.445.879

7.528.341

 

POK-Interbestuurlijk samenwerkingsplatform

0

10.000

0

0

0

0

 

Nationaal Isolatie Programma

0

81.800

111.300

114.300

6.250

3.250

 

Maatschappelijk Vastgoed

0

77.200

160.750

161.750

0

0

 

Aanpak huishoudens met energiearmoede

0

150.000

0

0

0

0

 

POK-versterking dienstverlening gemeenten

0

117.000

116.000

113.000

113.000

95.000

 

POK-versterking dienstverlening gemeenten

0

– 94.000

– 93.000

– 90.000

– 90.000

– 95.000

 

Informatiepunt Digitale Overheid

0

3.400

19.950

19.950

19.950

19.950

 

Verduurzaming en Verbetering Groningen

0

145.800

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

8.895.897

8.549.470

7.715.531

7.649.431

7.495.079

7.551.541

Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Openbaar bestuur en democratie

           
 

Stand vóór nota van wijziging

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

 

Stand na nota van wijziging

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

               

2

Nationale veiligheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

 

Stand na nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

               

3

Woningmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

420.058

354.100

358.900

346.000

339.800

332.600

 

Stand na nota van wijziging

420.058

354.100

358.900

346.000

339.800

332.600

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

           
 

Stand vóór nota van wijziging

91

91

91

91

91

91

 

Stand na nota van wijziging

91

91

91

91

91

91

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

4.728

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

 

Stand na nota van wijziging

4.728

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

           
 

Stand vóór nota van wijziging

6.837

448

423

423

423

423

 

Stand na nota van wijziging

6.837

448

423

423

423

423

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

312

64

64

64

64

64

 

Stand na nota van wijziging

312

64

64

64

64

64

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

157.819

120.282

120.282

102.984

102.984

92.820

 

Stand na nota van wijziging

157.819

120.282

120.282

102.984

102.984

92.820

               

10

Groningen versterken en perspectief

           
 

Stand vóór nota van wijziging

363.627

490.000

661.000

661.000

661.000

661.000

 

Stand na nota van wijziging

363.627

490.000

661.000

661.000

661.000

661.000

               

11

Centraal apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

170.854

89.293

109.293

109.293

109.293

109.293

 

Stand na nota van wijziging

170.854

89.293

109.293

109.293

109.293

109.293

               

12

Algemeen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

34.580

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

34.580

0

0

0

0

0

               

13

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

1.198.385

1.097.581

1.293.356

1.263.158

1.256.958

1.239.594

 

Stand na nota van wijziging

1.198.385

1.097.581

1.293.356

1.263.158

1.256.958

1.239.594

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Voor de SEEH wordt een kasschuif doorgevoerd. Dit aangezien de SEEH voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) met een gedeeltelijk voorschot voor verduurzaming van VvE-gebouwen, maar ook het betalen van het restant van de subsidie achteraf bij vaststelling (als de verduurzaming is gerealiseerd).

X Noot
2

Als bedoeld in de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM).

Naar boven