35 925 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2021

Hierbij sturen wij u, mede namens de Minister van Justitie van en Veiligheid, een beknopt overzicht op hoofdlijnen van aspecten bij verschillende varianten van constitutionele toetsing1. Het gaat hier om rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet, wat op dit moment verboden is op grond van artikel 120 Grondwet; constitutionele toetsing van (ontwerp)wetgeving vindt momenteel plaats in het wetgevingsproces, in het bijzonder door de regering en de Staten-Generaal, daarin mede geadviseerd door de Afdeling advisering van de Raad van State. Aan elk van de varianten zitten talrijke aandachtspunten, waarvan de weging aan een volgend kabinet is. Hiermee geven wij gevolg aan de daartoe strekkende toezegging van de Minister-President tijdens de Algemene politieke beschouwingen (Handelingen II 2021/22, nr. 3, item 2 en 5) en de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de behandelingen in uw Kamer van de begrotingen van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid, om een grondwetstraject tot herziening van artikel 120 Grondwet – waarover een volgend kabinet zal besluiten – technisch voor te bereiden.2 Deze toezeggingen aan de Tweede Kamer zijn gedaan in reactie op de motie van het lid Kuik c.s.,3 vragen vanuit de Kamer omtrent de uitvoering daarvan, en in reactie op de motie van het lid Simons.4

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Handelingen II 2021/22, nr. 7, item 7 en nr. 15, item 11 en Handelingen II 2021/22, nr. 27, debat over de Begroting Justitie en Veiligheid 2022.

X Noot
3

Kamerstuk 28 362, nr. 47.

X Noot
4

Kamerstuk 35 925 VII, nr. 43.

Naar boven