35 596 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 9 oktober 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 oktober 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 oktober 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 oktober 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB NvW en amendementen)1

Mutaties suppletoire begrotingen (incl. ISB, NvW en amendementen)2

Mutaties 6e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

44.309.449

43.005.112

1.364.345

1.874.343

1.646.508

38.888

38.037

38.037

0

                     
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22.660.854

21.393.444

1.173.139

754.037

536.600

26.542

1.863

1.863

0

 

Beleidsartikelen

                 

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.412.944

4.679.783

4.000

244.201

139.323

0

1.863

1.863

0

06

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

93.399

95.414

0

     

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

268.744

212.955

0

     

08

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

159

159

0

     

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

102.646

102.646

9.527

     

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

– 2.563

– 2.563

– 593

     

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

364

364

17.608

     

14

Cultuur

2.651.993

1.304.072

494

26.790

– 32.976

0

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

7.889

7.889

0

     

25

Emancipatie

5.626

15.167

0

– 1.951

– 970

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

     

0

0

       

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.396

277.396

567

14.359

14.359

0

     
                     
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

21.648.595

21.611.668

191.206

1.120.306

1.109.908

12.346

36.174

36.174

0

 

Beleidsartikelen

                 

01

Primair onderwijs

11.703.253

11.673.612

26.961

717.778

717.778

0

7.016

7.016

0

03

Voortgezet onderwijs

8.764.097

8.746.413

7.391

317.986

317.986

0

29.158

29.158

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

158.120

168.518

9.000

14.184

3.786

0

     

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

70.358

70.358

12.346

     
X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 1

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 35464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35543, nr. 1., Behandeling van de 5e Incidentele Suppletoire Begroting en de daarmee gepaard gaande stemming heeft nog niet plaatsgevonden.

Naar boven