35 464 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 19 mei 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 19 mei 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 19 mei 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 19 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs Covid-19) (bedragen x € 1.000)

Art

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

44.309.449

43.005.112

1.364.345

1.463.993

1.244.658

38.888

329.850

325.850

0

                     
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22.660.854

21.393.444

1.173.139

675.537

466.600

26.542

66.500

62.500

0

 

Beleids-artikelen

                 

04

Beroepsonderwijs en volwassenen-educatie

4.412.944

4.679.783

4.000

216.201

119.823

0

19.000

15.000

 

06

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

90.399

92.414

0

     

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

268.744

212.955

0

     

08

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

159

159

0

     

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

55.146

55.146

9.527

47.500

47.500

 

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

– 2.563

– 2.563

– 593

     

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

364

364

17.608

     

14

Cultuur

2.651.993

1.304.072

494

26.790

– 32.976

0

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

7.889

7.889

0

     

25

Emancipatie

5.626

15.167

0

– 1.951

– 970

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.396

277.396

567

14.359

14.359

0

     
                     
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

21.648.595

21.611.668

191.206

788.456

778.058

12.346

263.350

263.350

0

 

Beleids-artikelen

                 

01

Primair onderwijs

11.703.253

11.673.612

26.961

440.328

440.328

0

255.750

255.750

 

03

Voortgezet onderwijs

8.764.097

8.746.413

7.391

310.386

310.386

0

7.600

7.600

 

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

158.120

168.518

9.000

10.384

– 14

0

     

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

27.358

27.358

12.346

     
Naar boven