35 441 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 20 april 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 20 april 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 20 april 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 20 april 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19crisis) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. NvW)

Mutaties incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

44.009.449

42.705.112

1.364.345

300.000

300.000

0

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22.360.854

21.093.444

1.173.139

300.000

300.000

0

 

Beleidsartikelen

           

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.412.944

4.679.783

4.000

     

6

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

     

7

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

     

8

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

     

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

     

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

     

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

     

14

Cultuur

2.351.993

1.004.072

494

300.000

300.000

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

     

25

Emancipatie

5.626

15.167

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.396

277.396

567

     
               
 

Basis- en Voorgezet onderwijs en Media

21.648.595

21.611.668

191.206

0

0

0

 

Beleidsartikelen

           

1

Primair onderwijs

11.703.253

11.673.612

26.961

     

3

Voortgezet onderwijs

8.764.097

8.746.413

7.391

     

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

158.120

168.518

9.000

     

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

     
Naar boven