35 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er positieve ontwikkelingen in de rechtspraktijk zijn met mediation in het strafrecht, die van belang zijn voor slachtoffers, daders en de hele samenleving;

verzoekt de regering, de waardevolle voorstellen uit de proeve van wetgeving over herstelrechtvoorzieningen van de Universiteit van Maastricht en de Stichting Restorative Justice Nederland en deze initiatiefnemers uitdrukkelijk te betrekken bij de totstandkoming van de relevante onderdelen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Naar boven