33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een Minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMA

Ontvangen 15 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

OA

Aan artikel 1.3, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. rechtspersonen als bedoeld in artikel 91, eerste lid, onder a tot en met c van de Comptabiliteitswet 2001.

Toelichting

Dit amendement regelt dat alle bedrijven waarin sprake is van een staatsdeelneming onder de WNT komen te vallen.

Bosma

Naar boven