33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c vervalt: , alvorens naar die andere gemeente te verhuizen.

2. In onderdeel d vervalt de zinsnede: of om te verhuizen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de verplichting voor uitkeringsgerechtigden om te verhuizen om een baan te krijgen of te behouden wordt geschrapt. Een dergelijke verplichting is volgens de indiener principieel onjuist. Het is een forse inbreuk op het privé-, en gezinsleven van belanghebbende wanneer de overheid zou kunnen bepalen of iemand al dan niet zou moeten verhuizen. In het geval van gezinnen, heeft deze verplichting voorts niet alleen betrekking op de uitkeringsgerechtigde, maar ook op de eventuele partner en schoolgaande kinderen.

Karabulut

Naar boven