32 824 Integratiebeleid

Nr. 321 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

Hierbij bied ik mijn reactie aan op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berghe van 12 november 2020 over maatwerk in de naturalisatietoets.1 De motie is ingediend tijdens het wetgevingsoverleg gehouden over integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) (Kamerstuk 35 570 XV, nr. 81).

De motie is aangenomen op 1 december jl. (Handelingen II 2020/21, nr. 31, Stemmingen) en daarbij is gevraagd om binnen twee weken aan uw Kamer een brief te sturen waarin wordt aangegeven hoe met deze motie wordt omgegaan.

De openbare consultatie voor een nieuw Besluit naturalisatietoets is op 2 december gesloten. Op dit moment worden de reacties uit de openbare consultaties verwerkt. Zoals is toegezegd op 12 november jl. door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt uw Kamer begin 2021 een brief over dit onderwerp. Ik zal daarbij ook deze motie betrekken.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Kamerstuk 32 824, nr. 308.

Naar boven