32 710 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 4 februari 2010, Stb. 78, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 100;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb......

Begroting 2010

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1 000)

   

(1)

  

(2)

  

(3)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

1e suppletoire begroting

2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

27 287 570

1 123 682

 

1 814 958

22 628

 

65 000

– 27 006

           
 

Beleidsartikelen

         

41

Inkomensbeleid

1 855

1 945

0

125

103

0

– 177

– 500

0

42

Arbeidsparticipatie

178 354

178 678

20 285

– 54 057

– 54 192

– 3 048

– 84 637

– 84 430

341

43

Arbeidsverhoudingen

25 218

26 025

2 528

– 1 192

– 1 108

– 817

– 2 953

– 3 221

0

44

Gezond en veilig werken

67 410

67 410

6 432

– 5 254

– 5 429

2 868

– 3 400

– 3 400

0

45

Pensioenbeleid

2 609

2 609

0

– 63

– 1

0

– 103

– 95

0

46

Inkomensbescherming met activering

7 291 620

7 291 598

150

– 334 043

– 336 743

0

148 416

132 716

42 256

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

2 441 407

2 443 407

565 691

– 9 326

– 9 021

6 342

18 979

18 845

– 78 492

48

Sociale werkvoorziening

2 515 440

2 515 440

510 100

– 9 716

– 9 716

12 283

– 6 975

– 6 975

8 300

49

Overige inkomensbescherming

635 735

635 735

0

17 661

17 661

0

2 122

2 122

0

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

142 802

142 802

13 000

0

0

0

14 893

14 893

0

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW

13 787 858

13 787 858

0

2 189 535

2 189 535

0

15 464

15 464

589

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Aflopende regelingen

9

191

0

0

0

5 000

0

0

0

98

Algemeen

192 410

192 440

5 496

9 750

9 833

0

– 2 918

– 4 951

0

99

Nominaal en Onvoorzien

1 432

1 432

0

14 036

14 036

0

– 15 468

– 15 468

0

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb......

Begroting 2010

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1 000)

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) + is tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

29 167 528

1 119 304

 

29 136 612

1 143 334

 

– 30 916

24 030

           
 

Beleidsartikelen

         
           

41

Inkomensbeleid

1 803

1 548

0

1 173

1 371

0

– 630

– 177

0

42

Arbeidsparticipatie

39 660

40 056

17 578

37 156

38 089

17 444

– 2 504

– 1 967

– 134

43

Arbeidsverhoudingen

21 073

21 696

1 711

20 133

20 470

694

– 940

– 1 226

– 1 017

44

Gezond en veilig werken

58 756

58 581

9 300

62 765

59 246

8 445

4 009

665

– 855

45

Pensioenbeleid

2 443

2 513

0

2 456

2 498

79

13

– 15

79

46

Inkomensbescherming met activering

7 105 993

7 087 571

42 406

7 139 531

7 066 636

48 236

33 538

– 20 935

5 830

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

2 451 060

2 453 231

493 541

2 345 363

2 485 611

512 243

– 105 697

32 380

18 702

48

Sociale werkvoorziening

2 498 749

2 498 749

530 683

2 377 143

2 496 262

528 372

– 121 606

– 2 487

– 2 311

49

Overige inkomensbescherming

655 518

655 518

0

638 552

638 552

288

– 16 966

– 16 966

288

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

157 695

157 695

13 000

163 992

163 992

13 734

6 297

6 297

734

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW

15 992 857

15 992 857

589

15 978 908

15 978 908

1 000

– 13 949

– 13 949

411

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Aflopende regelingen

9

191

5 000

132

433

5 782

123

242

782

98

Algemeen

199 242

197 322

5 496

185 818

184 544

7 017

– 13 424

– 12 778

1 521

99

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb......

Begroting 2010

Baten-lastendienst Agentschap SZW en Inspectie Werk en Inkomen

(x € 1 000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Agentschap SZW

      

Totaal baten

16 960

2 830

0

19 790

19 068

– 722

Totaal lasten

16 960

2 830

0

19 790

18 704

– 1 086

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

364

364

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

100

0

0

100

535

435

       

Inspectie Werk en Inkomen

      

Totale baten

18 410

– 2 535

– 1 325

14 550

13 097

– 1 453

Totale lasten

18 410

– 2 535

– 3 960

11 915

12 985

1 070

Saldo van baten en lasten

0

0

2 635

2 635

112

– 2 523

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

6

6

Totale kapitaaluitgaven

526

0

– 189

337

337

0

Naar boven