32 710 IXB Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2010

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 97, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 214;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari 2010, Stb. 97

Begroting 2010

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

  

(1)

(2)

(3)

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 281 708

116 323 645

 

4 606 632

2 048 095

 

462 975

4 278 801

           
 

Beleidsartikelen

 

7 151 882

116 312 183

 

4 592 603

2 043 788

 

454 943

4 275 301

01

Belastingen

3 701 884

3 701 884

110 781 297

37 895

37 895

1 475 391

– 297 983

– 297 983

2 318 614

02

Financiële markten

75 663

75 663

359 054

152 894 822

10 691

34 745

94 975

94 975

21 836

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

3 009 542

3 011 642

4 875 561

877 375

2 736 958

300 552

– 212 920

684 397

1 923 206

04

Internationale financiële betrekkingen

116 032

102 187

10 754

39 177 207

1 756 334

42 017

1 715

1 715

3 000

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 950 431

134 875

111 050

1 484 781

40 017

40 000

0

– 40 000

– 4 800

07

Beheer materiële activa

92 844

92 844

168 638

216 900

9 900

151 083

13 134

13 134

13 408

08

Begrotingsbeleid

32 787

32 787

5 829

808

808

0

– 1 295

– 1 295

37

           
 

Niet-beleidsartikelen

 

129 826

11 462

 

14 029

4 307

 

8 032

3 500

09

Algemeen

128 112

128 112

11 462

14 029

14 029

4 307

6 856

6 856

3 500

10

Nominaal en onvoorzien

1 714

1 714

0

0

0

0

1 176

1 176

0

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie 1)

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

12 351 315

122 650 541

 

12 160 484

121 760 586

 

– 190 831

– 889 955

           
 

Beleidsartikelen

 

12 199 428

122 631 272

 

12 014 945

121 735 964

 

– 184 483

– 895 308

01

Belastingen

3 441 796

3 441 796

114 575 302

3 346 024

3 414 784

112 796 839

– 95 772

– 27 012

– 1 778 463

02

Financiële markten

153 065 460

181 329

415 635

– 7 888 426

238 908

412 754

– 160 953 886

57 579

– 2 881

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

3 673 997

6 432 997

7 099 319

– 27 770 244

6 837 399

7 970 200

– 31 444 241

404 402

870 881

04

Internationale financiële betrekkingen

39 294 954

1 860 236

55 771

40 452 217

1 307 545

39 495

1 157 263

– 552 691

– 16 276

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

13 435 212

134 892

146 250

1 161 667

93 563

158 374

– 12 273 545

– 41 329

12 124

07

Beheer materiële activa

322 878

115 878

333 129

296 298

90 454

350 375

– 26 580

– 25 424

17 246

08

Begrotingsbeleid

32 300

32 300

5 866

30 823

32 292

7 927

– 1 477

– 8

2 061

           
 

Niet-beleidsartikelen

 

151 887

19 269

 

145 539

24 622

 

– 6 348

5 353

09

Algemeen

148 997

148 997

19 269

147 695

145 539

24 622

– 1 302

– 3 458

5 353

10

Nominaal en onvoorzien

2 890

2 890

0

0

0

0

– 2 890

– 2 890

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

(x € 1 000)

 

(1)

(2)

 

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

 

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Domeinen Roerende Zaken

    
     

Totale baten

14 254

16 034

 

1 780

Totale lasten

14 247

15 979

 

1 732

Saldo van baten en lasten

7

55

 

48

     

Totale kapitaalontvangsten

800

26

 

– 774

Totale kapitaaluitgaven

– 1 434

– 3 907

 

– 2 473

Begroting 2010

Baten-lastendienst Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf

(x € 1 000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

 

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Baten-lastendienst RVOB/DV

    
     

Totale baten

24 424

23 385

 

– 1 039

Totale lasten

24 311

22 270

 

– 2 041

Saldo van baten en lasten

113

1 115

 

1 002

     

Totale kapitaalontvangsten

189 134

158 067

 

– 31 067

Totale kapitaaluitgaven

– 189 090

– 152 267

 

36 823

Naar boven