Wet van 11 september 2013 inzake wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2012 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 186, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 149;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Begrotingsstaat Slotwet Colleges en Kabinetten (IIB)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

111.362

5.217

 

5.484

280

 

1.870

1.080

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

56.000

56.000

1.852

2.253

2.253

300

1.531

1.531

0

2

Algemene Rekenkamer

29.077

29.077

1.217

867

867

0

70

70

500

3

De Nationale ombudsman

15.657

15.657

1.789

1.124

1.124

0

269

269

580

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3.485

3.485

29

883

883

0

440

440

0

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.832

1.832

60

213

213

0

20

20

0

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.830

2.830

200

– 37

– 37

0

35

35

0

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1.886

1.886

70

258

258

– 20

23

23

0

10

Nominaal en onvoorzien

595

595

0

– 77

– 77

0

– 518

– 518

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

–5

(6)=(5)–(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

118.716

6.577

 

117.162

6.855

 

– 1.554

278

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

59.784

59.784

2.152

59.949

59.863

2.686

165

79

534

2

Algemene Rekenkamer

30.014

30.014

1.717

29.451

29.279

1.712

– 563

– 735

– 5

3

De Nationale ombudsman

17.050

17.050

2.369

16.457

16.635

2.340

– 593

– 415

– 29

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

4.808

4.808

29

3.802

4.807

157

– 1.006

– 1

128

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.065

2.065

60

2.074

2.092

53

9

27

– 7

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.828

2.828

200

2.425

2.366

– 99

– 403

– 462

– 299

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.167

2.167

50

2.071

2.120

6

– 96

– 47

– 44

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 605 IIB

Naar boven