Wet van 26 januari 2012 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld. In de begrotingsstaat worden deze colleges tezamen genoemd: de overige Hoge Colleges van Staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Voor het jaar 2012 komt artikel 1, eerste lid, letter g, van de Comptabiliteitswet 2001 te luiden: g: de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de achtste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012

Begrotingsstaat (IIB) behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 186

Begroting 2012

Overige Hoge Colleges van Staat

(Bedragen x 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

111 362

5 217

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Raad van State

56 000

56 000

1 852

2

Algemene Rekenkamer

29 077

29 077

1 217

3

De Nationale ombudsman

15 657

15 657

1 789

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3 485

3 485

29

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1 832

1 832

60

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2 830

2 830

200

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1 886

1 886

70

10

Nominaal en onvoorzien

595

595

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 000 IIB

Naar boven