Wet van 28 januari 2013 inzake wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 186; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 september 2012, Stb. 577;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zesentwintigste april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangend met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 149

Begroting 2012

Bedragen in € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

111.362

5.217

 

5.484

280

 

1.870

1.080

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

56.000

56.000

1.852

2.253

2.253

300

1.531

1.531

0

2

Algemene Rekenkamer

29.077

29.077

1.217

867

867

0

70

70

500

3

De Nationale ombudsman

15.657

15.657

1.789

1.124

1.124

0

269

269

580

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3.485

3.485

29

883

883

0

440

440

0

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.832

1.832

60

213

213

0

20

20

0

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.830

2.830

200

– 37

– 37

0

35

35

0

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1.886

1.886

70

258

258

– 20

23

23

0

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

595

595

0

– 77

– 77

0

– 518

– 518

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 480 IIB

Naar boven