16 Stemmingen Zorgverzekeringswet en AWBZ

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 ( 33288 ),

en over:

 • - de motie-Leijten over het maximeren van het salaris van medisch specialisten (33288, nr. 10);

 • - de motie-Leijten over afschaffing van beschermd wonen (33288, nr. 11);

 • - de motie-Leijten over in het basispakket houden van loophulpmiddelen (33288, nr. 12);

 • - de motie-Agema c.s. over ongedaan maken van de verhoging van het eigen risico (33288, nr. 13);

 • - de motie-Agema c.s. over uitbetaling van de gehele compensatie in januari (33288, nr. 15);

 • - de motie-Agema c.s. over maximaal tien dagen eigen bijdrage voor het liggeld (33288, nr. 16);

 • - de motie-Agema c.s. over monitoren van de ligduur (33288, nr. 17);

 • - de motie-Agema c.s. over een eigen bijdrage voor slechts één hoortoestel (33288, nr. 18);

 • - de motie-Agema c.s. over in het basispakket houden van de rollator (33288, nr. 19);

 • - de motie-Agema c.s. over de herziening van het DSM-classificatiesysteem (33288, nr. 20);

 • - de motie-Van der Veen over niet invoeren eigen bijdrage verblijfskosten (33288, nr. 21).

(Zie vergadering van 20 juni 2012.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Veen stel ik voor, zijn motie (33288, nr. 21) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Agema c.s. (33288, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat invoering van het DSM 5-classificatiesysteem zal leiden tot tal van "nieuwe" ziektes, overbehandeling en overmedicalisering;

van oordeel dat onnodige medicalisering moet worden voorkomen zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg als van kostenbeheersing;

verzoekt de regering, het CVZ te laten onderzoeken in hoeverre het huidige DSM 4-classificatiesysteem het gepast gebruik van zorg aantast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23, was nr. 20 (33288).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Leijten/Van der Veen (stuk nr. 9, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de PVV en het lid Brinkman voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (33288, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (33288, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (33288, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (33288, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (33288, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (33288, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (33288, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (33288, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (33288, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (33288, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Agema c.s. (33288, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven