6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) (32676);

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête (32887);

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (33019);

Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (33137);

Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland (33138).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het UWHW 2008 (griffienr. 150432);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Besluit tot beperking van bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen (griffienr. 150454);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorbereidingen inrichting Kwaliteitsinstituut (griffienr. 150444);

een, van alsvoren, inzake uitstel Kamerbrief e-health (griffienr. 150433);

een, van alsvoren, inzake Zesde voortgangsrapportage Wtcg (griffienr. 150431);

een, van alsvoren, inzake samenvattend rapport "Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2010"; onderdeel "vereveningsonderzoek Zorgverzekeringswet en compensatie eigen risico" opgesteld door NZa (griffienr. 150430);

een, van alsvoren, inzake kostenbewustzijn (griffienr. 150429).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van G.L. te P. (Suriname), inzake geen visum (griffienr. 150440);

een, van K.S., inzake Lariam (griffienr. 150437).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van C.J.v.d.H. te D.H., inzake wetsvoorstel 32891 (Wet herziening gerechtelijke kaart) (griffienr. 149837.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van G.J.v.d.L. te Z., inzake scheefwonen (griffienr. 149553.11);

een, van L.v.W. te U., inzake scheefwonen (griffienr. 149553.10).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven