3 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto's, valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto's, valmessen en vlindermessen) (32206);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (32250);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen (32445);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (32587);

 • - het wetsvoorstel Uitvoering van het op 23 november 2007 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L 7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud) (32617);

 • - het wetsvoorstel Opheffing van het Spaarfonds AOW (32696);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2010 (32710-I);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2010 (32710-IIA);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2010 (32710-IIB);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2010 (32710-III);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2010 (32710-IV);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010 (32710-V);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010 (32710-VI);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 (32710-VII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 (32710-VIII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van Nationale Schuld (IXA) 2010 (32710-IXA);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2010 (32710-IXB);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2010 (32710-X);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en begrotingsstaat van het Waddenfonds 2010 (32710-XI);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 (32710-XII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2010 (32710-XIII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010 (32710-XIV);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010 (32710-XV);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010 (32710-XVI);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Jeugd en Gezin 2010 (32710-XVII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Wonen, Wijken en Integratie 2010 (32710-XVIII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2010 (32710-A);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 (32710-B);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2010 (32710-C);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2010 (32710-D);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2010 (32710-E);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2010 (32710-F);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet BTW-Compensatiefonds 2010 (32710-G);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IIA);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-VIII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IXA);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IXB);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-G).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van D66 heb ik aangewezen de heer Thom de Graaf als lid van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) in plaats van de heer Engels en de heer Engels als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in plaats van de heer Thom de Graaf.

Naar boven