3 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting op de kaderrichtlijn water) (32427);

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen) (32453);

Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) (32454);

Implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93) (32534);

Goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93) (32535, R1923);

Goedkeuring van het op 26 februari 2010 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 98) (32536);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-VI);

Uitvoering van het op 23 november 2007 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L 7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud) (32617);

Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer (32677).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding (griffienr. 147832.04);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005; Ouagadougou, 22 juni 2011 (Trb. 2011, 78) (griffienr. 148630);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van de op 16 oktober 2009 te Yaoundé tot stand gekomen notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking (Trb. 2009, 211) (griffienr. 148631);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot opzegging van het op 6 april 1974 te Genève totstandgekomen Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage (griffienr. 148611);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Aruba, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Washington, 30 augustus 2010 alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 148678);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het verdrag betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Koninkrijk Marokko; Rabat, 20 september 2010, dit verdrag (griffienr. 148679);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 2 december 2010 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte (Trb. 2011, 37), alsmede een toelichtende nota bij deze Overeenkomst (griffienr. 148662);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 15 december 2010 te Brussel totstandgekomen Euromediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds (Trb. 2011, 29), alsmede een toelichtende nota bij de Overeenkomst (griffienr. 148663);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling bijstand aan luchtreizigers (griffienr. 148628);

een, van alsvoren, ten geleide van het AIV-advies "Ontwikkelingsagenda na 2015: Millennium ontwikkelingsdoelen in perspectief" (griffienr. 148632);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Mededeling open internet en netneutraliteit in Europa (griffienr. 148664);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie inzake Groenboek over het EU-kader inzake corporate governance (griffienr. 148629);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars (griffienr. 148677);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de staatssecretaris van Financiën, inzake aanbieding meicirculaires gemeente en provinciefonds 2011 (griffienr. 148625);

een, van alsvoren, inzake kabinetsstandpunt ten aanzien van social return bij het Rijk (griffienr. 148667);

een, van de minister voor Immigratie en Asiel, ten geleide van het verslag van de JBZ-raad van 12 mei 2011 (griffienr. 148474.01);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang besluit van 17 mei 2011 houdende wijziging van enige besluiten in verband met technische actualisatie (griffienr. 148656);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang ontwerp Accreditatiebesluit WHW en ontwerpwijziging van het accreditatiekader NVAO (griffienr. 148603);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-raad van 20 juni 2011 te Luxemburg (griffienr. 148686);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake afschrift aanbiedingsbrief aan de Europese Commissie met reactie op het Groenboek over "De toekomst van de btw – naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel" (griffienr. 148623);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voorhang ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels t.b.v. een experiment met begeleid rijden (griffienr. 148654);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele maatregelen van bestuur (griffienr. 147210.01);

een, van alsvoren, inzake bestuursakkoord Water (griffienr. 148666);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake publicatie wijziging Besluit beheer en schadebestrijding dieren inzake gebruik van biocide (griffienr. 148659);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang (griffienr. 148653);

een, van alsvoren, inzake kindregelingen (griffienr. 148657);

een, van alsvoren, inzake kinderopvangtoeslag vanaf 2012 (griffienr. 148655);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit houdende Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met beperking van de ex-postcompensatiemechanismen voor de vaststelling van de vereveningsbijdrage (griffienr. 148645);

een, van alsvoren, inzake opbrengstverrekening curatieve ggz en categorale instellingen (griffienr. 148661);

een, van alsvoren, inzake vrije prijsvorming mondzorg (griffienr. 148660);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake afschrift brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit met betrekking tot de voorlopige contracteerruimte AWBZ 2012 (griffienr. 148646);

een, van alsvoren, inzake integrale tarieven voor de langdurige zorg en de gehele ggz (griffienr. 148649).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van S.S. te D.H., inzake wetsvoorstel 32211 (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (griffienr. 148330.07). Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van H.C.K. te P. (Spanje), inzake machtsmisbruik door de rechtsmacht en het Openbaar Ministerie (griffienr. 148682). Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van R.A., inzake btw op muziekkorpsen (griffienr. 148613). Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van M.H., inzake uitvaartverzekeringen (griffienr. 148604). Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van J.H., inzake afsluiting van water (griffienr. 148673). Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van R.R., inzake noodkreet ontslagrecht of werk hebben voor iemand (griffienr. 148651);

een, van T.W.M.v.d.B te A.a.d.R., inzake verbod op onverdoofd slachten (griffienr. 148165.02);

een, van R.W. te K., inzake het falen van het bestrijden van ziekten en plagen (griffienr. 148616). Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van M.Z., inzake wet werken naar vermogen en de gevolgen (griffienr. 148639). Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van E.D., inzake het overgaan van Fokus naar AWBZ (griffienr. 148617);

een, van W.d.J., inzake cystic-fibrosis en het pgb (griffienr. 147732.03);

een, van W.B., inzake pgb (griffienr. 147732.02);

een, van M.T., inzake pgb (griffienr. 147732.05);

een, van fam. P. te S., inzake persoonsgebonden budget (griffienr. 147732.08);

een, van S.H. en C.v.T., inzake pgb (griffienr. 147732.07);

een, van mw. B.H., inzake mail over pgb (griffienr. 147732.06). Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

een, van R.v.R., inzake bezuinigingen in de zorg bij mensen met een beperking (griffienr. 147732.04). Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

De Voorzitter,

De Griffier,

Naar boven