Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de spoorwegen, te weten:

- de motie-Wolfson c.s. over een meerjarig herstelplan en alternatieve beheersvormen (27482,27216, nr. 145f).

(Zie vergadering van 15 april 2003.)

De voorzitter:

Ik stel vast dat de motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven