Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) (25972);

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157);

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159);

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160);

Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (26327).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel vast, dat de wetsvoorstellen inzake veranderingen in de Grondwet met algemene stemmen en dus met de door de Grondwet vereiste versterkte meerderheid zijn aanvaard.

Naar boven