Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken) (25037).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

De heer Holdijk (SGP):

Voorzitter! In eerste en tweede termijn is volgens mij voldoende gebleken dat de fracties van GPV, RPF en SGP niet bepaald warm lopen voor dit wetsvoorstel. Zij zijn er niet vóór, maar zullen er ook niet tegen stemmen. En daarmee is eigenlijk alles gezegd.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven