Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van de Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan (24648);

Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (adviesorganen) (24682);

Instelling van de Waddenadviesraad (Wet op de Waddenadviesraad) (24704);

Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (bevordering van de werkgelegenheid in aangewezen gebieden) (24880);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 (slotwet) (24855);

Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 (beperking aftrekbare kosten ter zake van criminele activiteiten) (25019);

Verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de wet van 28 september 1988, Stb. 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening) (25048);

Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (uitbreiding definitie speur- en ontwikkelingswerk en verlaging urennorm in de zelfstandigenaftrek in verband met speur- en ontwikkelingswerk) (25076).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Defensie (24844, nr. 13) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Defensie decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven