Agenda opgesteld 29 november 2012

Agenda Dinsdag 4 december 2012

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Stemmingen

32 529

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

32 529, J

Motie van het lid Ester c.s. over verbetering van de pleegvergoeding aan pleegouders

33 025

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

33 025, H

Motie van het lid Postema c.s. over inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013 met uitzondering van artikel 68 onderdeel Ba

33 025, I

Motie van het lid Postema c.s. over wat moet worden verstaan onder «assurance»

33 025, J

Motie van het lid Knip c.s. over de verplichte roulatie

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 240 IXB

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011

II debat

Algemene politieke beschouwingen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

32 840

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

2. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 174 (R1974)

Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

33 402

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

33 403

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013)

33 406

Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten)

3. Door de vaste commissies voor Financiën en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin:

33 405

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

33 407

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

Naar boven