Agenda opgesteld 22 november 2012

Agenda Dinsdag 27 november 2012

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 400 ek-C

Motie van het lid Terpstra c.s. over ruimte voor toekomstgerichte uitgaven in onderwijs, innovatie, moderne technologie en infrastructuur

33 400 ek-D

Motie van het lid Terpstra c.s. over het vanaf 2014 structureel verlagen van de lasten

33 400 ek-E

Motie van het lid Terpstra c.s. over compensatie van de btw en energiebelastingen in de inkomstenbelasting

33 400 ek-F

Motie van het lid Postema c.s. over inzicht in de ontwikkeling van de risico's voor de overheidsfinanciën

33 400 ek-G

Motie van het lid Reuten c.s. over informatievergaring

33 400 ek-H

Motie van het lid Backer c.s. over een effectieve groeistrategie van de EU

33 400 ek-I

Motie van het lid Vos c.s. over een substantiële energiebesparing bij bestaande woningen

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I debat

33 025

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

II voortzetting debat

32 529

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

32 412

Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 108

Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

Naar boven