Agenda opgesteld 27 oktober 2011

Agenda Dinsdag 1 november 2011

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen over de volgende moties:

33 000, A

Motie van het lid Nagel (50PLUS) c.s. over het vervroegen van de structurele AOW-verhoging

33 000, B

Motie van het lid Barth (PvdA) c.s. over een nationaal woonakkoord

33 000, C

Motie van het lid Kox (SP) c.s. over initiatieven ter ondersteuning van democratiseringsbewegingen

33 000, D

Motie van het lid Van Boxtel (D66) c.s. over het toevoegen van 100 mln. aan de begroting van OCW

33 000, E

Motie van het lid Thissen (GL) c.s. over de regeringsdoelstelling inzake Israël en Palestina

33 000, F

Motie van het lid Kuiper (CU) c.s. over een studie naar een toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek

33 000, G

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over een samenhangende aanpak van de crises in de wereld

33 000, H

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over een plan van aanpak voor uitfasering van milieubelastende subsidies

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

31 832

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

32 196

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven

32 261

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

32 316

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

32 543

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

32 705

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers

32 792

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2011 in verband met de wijziging van een aantal begrotingen en enkele technische aanpassingen (Vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

II

32 366

Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

32 264

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin:

32 389

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

3. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

31 997

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

4. Door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

31 923

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

5. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

32 777

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet

32 798

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget

6. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

32 154

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

Naar boven