Agenda opgesteld 22 september 2011

Agenda Dinsdag 27 september 2011

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

I. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

32 206

Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen)

32 250

Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

32 445

Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen

32 587

Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering

32 617

Uitvoering van het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L 7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud)

32 696

Opheffing van het Spaarfonds AOW

32 710 I

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2010

32 710 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2010

32 710 IIB

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2010

32 710 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2010

32 710 IV

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2010

32 710 V

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010

32 710 VI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010

32 710 VII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010

32 710 VIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010

32 710 IXA

Jaarverslag en slotwet van Nationale Schuld (IXA) 2010

32 710 IXB

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2010

32 710 X

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2010

32 710 XI

Jaarverslag en slotwet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en begrotingsstaat van het Waddenfonds 2010

32 710 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010

32 710 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2010

32 710 XIV

Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010

32 710 XV

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010

32 710 XVI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010

32 710 XVII

Jaarverslag en slotwet Jeugd en Gezin 2010

32 710 XVIII

Jaarverslag en slotwet Wonen, Wijken en Integratie 2010

32 710 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 20 010

32 710 B

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010

32 710 C

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2010

32 710 D

Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2010

32 710 E

Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2010

32 710 F

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2010

32 710 G

Jaarverslag en slotwet BTW-Compensatiefonds 2010

32 780 IIA

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

32 780 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

32 780 IXA

Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

32 780 IXB

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

32 780 G

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

II (onder voorbehoud)

32 665

Regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten)

III stemming over de behoefte aan een parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten in het kader van het:

XC, C

Voorstel parlementaire enquête

IV (onder voorbehoud)

32 176

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

31 841

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

32 444

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

32 574

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten

32 603

Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens)

3. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

32 529

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

32 543

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Naar boven