Agenda opgesteld 7 april 2011

Agenda Dinsdag 12 april 2011

A. OPENBARE BEHANDELING OM 12.00 UUR

I Stemmingen

28 867

Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

32 500 V, J

Motie van het lid Eigeman (PvdA) c.s. over de voorgenomen verlaging van het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking

32 500 V, K

Motie van het lid Eigeman (PvdA) c.s. over het ontwerpen van een beleidskader voor het stimuleren van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden

32 500 V, L

Motie van het lid Willems (CDA) c.s. over het samenvoegen en inrichten van resultaatmetingen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

32 500 V, M

Motie van het lid Willems (CDA) c.s. over herziening van het Europese ontwikkelingsbeleid

32 500 V, N

Motie van het lid Smaling (SP) c.s. over een samenhangende ontwikkelingsaanpak voor West Afrika

32 500 V, O

Motie van het lid Smaling (SP) c.s. over bezuinigen op studiebeurzen en overige capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden

32 500 V, P

Gewijzigde motie van het lid Thissen (GroenLinks) c.s. over het betrekken van Nederlandse gemeentelijke expertise bij de economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden

32 500 V, Q

Motie van het lid Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het ongedaan maken van de extra korting in het medefinancieringskanaal voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties

II Behandeling van het volgende verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften:

32 513, B

Verslag over het verzoekschrift van F.K. te T., betreffende zorgtoeslag

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

III

30 645

Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

IV

31 389

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties:

32 616

Goedkeuring van ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES)

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

32 457

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet ter implementatie van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (PbEU L 146/37)

3. door de vaste commissie voor Financiën:

32 292

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector)

4. Door de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie:

32 366

Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

Naar boven