Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de afvalwaterinjectie in Twente (ingezonden 17 januari 2022).

Antwoord van Staatssecretaris Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 7 februari 2022). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 1470.

Vraag 1

Herinnert u zich dat de motie-Agnes Mulder c.s. op 16 december 2021 is aangenomen en dat die motie de regering verzocht om zo snel mogelijk een besluit te nemen over een alternatieve wijze van verwerking van het afvalwater en om de afvalwaterinjectie, in afwachting van een besluit naar aanleiding van de evaluatie over de verwerking van afval- water uit Schoonebeek, per direct op te schorten?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Herinnert u zich dat het Kamerlid Vijlbrief deze motie gesteund heeft, net als de CDA-, D66- en ChristenUnie-Kamerleden die zijn toegetreden tot het kabinet, zoals de heer Hoekstra, mevrouw Kaag en mevrouw Schouten, de drie vicepremiers van het kabinet-Rutte IV?

Antwoord 2

Ja.

Vraag 3

Op welke wijze zult u de motie, die door de Kamer is aangenomen en die door u persoonlijk ook gesteund is, uitvoeren?

Antwoord 3

Ik geeft uitvoering aan de motie door NAM een kortere termijn te stellen voor het opleveren van de herevaluatie en zelf daarna zo snel mogelijk een besluit te nemen. Ik heb NAM de termijn gesteld om de herevaluatie voor 1 juli bij mij in te dienen. Voor de herevaluatie kijkt NAM met een brede blik naar alternatieve verwerkingswijzen van het productiewater van de oliewinning in Schoonebeek. Ik heb begrepen dat er kansrijke alternatieven zijn waarbij het productiewater wordt teruggebracht in delen van het Schoonebeek veld. Hierbij wordt het productiewater gezuiverd zodat het water opnieuw gebruikt kan worden en zal een restroom geïnjecteerd worden in de ondergrond. Als NAM de herevaluatie heeft ingediend zal ik zo snel mogelijk een besluit nemen over de waterinjectie in Twente. Ik overweeg daarbij een methode voor de schrijven waarbij een zuiveringstechniek wordt toegepast. Tot die tijd houdt het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) toezicht op de waterinjectie. Indien er sprake is van een overtreding van de vergunning of er een onveilige situatie ontstaat, zal SodM maatregelen opleggen, zoals het indien nodig stilleggen van de injectie. Het stilleggen van de waterinjectie is alleen op deze gronden mogelijk.

Vraag 4

Klopt het dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zelf de injectie tijdelijk heeft stopgezet, omdat er meer van het giftige tolueen in het geïnjecteerde afvalwater zit dan toegestaan?2

Antwoord 4

Ja, NAM heeft de oliewinning en daarmee de waterinjectie tijdelijk stil gelegd, omdat de concentraties van de stoffen tolueen en CO2 in het productiewater de norm overschreden. NAM voert technische aanpassingen uit om deze stoffen beperken. Daarna zal NAM naar verwachting het proces weer opstarten.

Vraag 5

Kunt u alle vergunningen voor de afvalwaterinjectie in Twente, zoals ze nu van kracht zijn, aan de Kamer doen toekomen?

Antwoord 5

De vergunningen zijn op 14 september 2016 naar uw Kamer verzonden.3

Vraag 6

Kunt u alle overtredingen van de vergunning, die de NAM sinds 2011 zelf geconstateerd heeft, opsommen en aan aan de Kamer doen toekomen? Kunt u deze opsomming uitsplitsen per datum, per overtreding en per stof of andere overtreding?

Antwoord 6

Ik kan de informatie delen waarover de toezichthouder beschikt. In het geval dat er een incident of overtreding van de regelgeving of vergunningvoorschriften voorkomt, maakt NAM hiervan een melding bij de toezichthouder. Het doen van een dergelijke melding is vastgelegd in de huidige wetgeving en in werkafspraken tussen de toezichthouder en mijnbouwbedrijven. Het is verder aan NAM om een overzicht van zelf geconstateerde overtredingen te publiceren en van duiding te voorzien.

Vraag 7

Kunt u alle door het toezicht geconstateerde overtredingen van de vergunningvoorwaarden sinds 2011 op een rij zetten en aan de Kamer doen toekomen? Kunt u deze rij uitsplitsen per datum, per overtreding en per stof of andere overtreding?

Antwoord 7

SodM heeft een overzicht opgesteld van alle inspecties die de toezichthouder sinds 2011 heeft uitgevoerd bij de olieproductie in Schoonebeek, de waterinjectie in Twente en de transportleiding en de overtredingen die hierbij zijn geconstateerd. Het overzicht vindt u als bijlage bij deze brief.

Vraag 8

Kunt u deze vragen een voor en binnen drie weken beantwoorden?

Antwoord 8

Ja.

Bijlage: Inspecties en geconstateerde overtredingen bij de waterinjectie in Twente

Het toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de waterinjectie in Twente kenmerkt zich als een vorm van ketentoezicht, waarbij zowel bij de olieproductie in Schoonebeek wordt geïnspecteerd als de waterinjectie Twente. Daarbij hanteert SodM een systematiek van jaarlijkse toetsing en beoordeling van jaarrapportages (kantoorinspecties) gecombineerd met veldinspecties op locatie. Tevens vond toezicht plaats op de transportleiding. In totaal zijn er sinds 2011 30 kantoorinspecties uitgevoerd en 68 veldinspecties. Daarbij is getoetst op naleving van de Omgevingsvergunning, Mijnbouwwetgeving en arbeidsomstandighedenwetgeving.

NAM heeft in voorgaande jaren voor de stoffen tolueen en opgelost CO2 hogere waardes gerapporteerd dan de vergunde maximale waardes. In het onderstaande overzicht van overtredingen staan deze overschrijdingen voor 2020 niet als overtreding genoemd. De reden hiervoor is als volgt. Bij de vergunningsaanvraag heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een verwachting van de maximale waarde van deze stoffen doorgegeven. In de vergunningen voor waterinjectie in Twente is deze verwachting opgenomen als norm. Doorgaans wordt enige marge gehanteerd en wordt de vergunde norm vastgesteld boven de verwachte maximale waarde.

SodM heeft de jaarrapportages van NAM beoordeeld. Daarbij is sinds 2014 de waarneming dat in de loop van een kalenderjaar gehalte voor CO2 en voor tolueen fluctueert en soms de gestelde norm overschrijdt. Er is geen stijgende trend waargenomen. SodM heeft de gevolgen voor het milieu van de overschrijding van de norm beoordeeld als «verwaarloosbaar klein». Gezien de uitzonderlijke situatie in deze vergunning, waarbij er geen marge in de vergunning is gehanteerd, gecombineerd met de kwalificatie van het effect van de overschrijding als verwaarloosbaar klein, heeft SodM de overschrijding voor 2020 niet aangemerkt als overtreding. Nadat in 2021 de jaarrapportage over 2020 is beoordeeld, is in het kader van het verscherpte toezicht op de waterinjectie Twente NAM in oktober 2021 met een waarschuwingsbrief aangeschreven op het feit dat de overschrijdingen blijvend ongedaan moeten worden gemaakt. Eind maart 2022 dient NAM bij SodM haar jaarrapportage over 2021 in te dienen.

Geen = geen overtreding op de locatie.

PIRI = Project Integrale Reguliere Inspectie

Rossum-Weerselo centraal (4 veldinspecties en 0 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding locatie Rossum-Weerselo centraal

Norm

INS-7925

Jaar 2021

Veldinspectie: waterinjectielocaties Twente tijdens onderhoudsstop

ROW-C: Niet melden van de start van de werkzaamheden.

Vergunningsvoorwaarden

INS-7561

Jaar 2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Geen

 

14/I/0067

Jaar 2014

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project

«Wabo 2014»

Geen

 

13/I/0500

Jaar 2013

Veldinspectie: in het kader van het project «Opleveringsinspecties» en «Wabo 2013»

Geen

 
Rossum-Weerselo 2 (10 veldinspecties en 6 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding locatie Rossum-Weerselo 2

Norm

INS-8168

Jaar 2022

Kantoorinspectie: geactualiseerde jaarrapportage

Geen

 

INS-8040

Jaar 2021

Veldinspectie: NAM werkzaamheden put ROW-7

Geen

 

INS-7949 (open)

Jaar 2021

Kantoorinspectie:

NAM ROW-2 vervolgvragen incidentrapport feitenrelaas

   

INS-7925

Jaar 2021

Veldinspectie: waterinjectielocaties Twente tijdens onderhoudsstop

Geen

 

INS-7808

Jaar 2021

Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie

Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.

Vergunningsvoorwaarden

INS-7644

Jaar 2021

Kantoorinspectie: Scheur in casing ROW-2 rootcause rapport

Put ROW-2 Controleren, registreren en tijdig melden van afwijkingen bij annulaire drukken.

Mijnbouwregeling

INS-7561

Jaar 2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Geen

 

INS-7493

Jaar 2021

Kantoorinspectie: NAM 6-jaarlijkse technische evaluatie injectieputten

Geen

 

INS-7338

Jaar 2020

Kantoorinspectie: Kennisgeving / NAM ROW-02 workover 2020

Geen

 

INS-893

Jaar 2020

Veldinspectie:

Rossum-Weerselo waterinjectielocaties

Geen

 

INS-749

Jaar 2019

Veldinspectie: waterinjectieputten Rossum-Weerselo (2,3,5)

Geen

 

17/I/0347

Jaar 2017

Veldinspectie:

PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken

Geen

 

16/I/0443

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

16/I/0136 (nr 2)

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

15/I/0095

Jaar 2015

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»

ROW-7A: Op de locatie Rossum-Weerselo 2 borrelt gas uit de kelder van put R0W-7A. Ten tijde van de inspectie was de oorzaak en herkomst hiervan niet bekend.

Mijnbouwbesluit

12/I/0143

Jaar 2012

Veldinspectie:

In het kader van het project Wabo

Twee vluchtdeuren zijn anders geplaatst dan op de plattegrondtekening op Rossum-Weerselo 2.

Wabo; Vergunningsvoorwaarden; Arbo

Rossum-Weerselo 3 (9 veldinspecties en 4 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding locatie Rossum-Weerselo 3

Norm

INS-8168

Jaar 2022

Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage

Geen

 

INS-7925

Jaar 2021

Veldinspectie: waterinjectielocaties Twente tijdens onderhoudsstop

Geen

 

INS-7808

Jaar 2021

Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie

Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.

Vergunningsvoorwaarden

INS-7561

Jaar 2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Geen

 

INS-893

Jaar 2020

Veldinspectie:

Rossum-Weerselo waterinjectielocaties

Geen

 

INS-749

Jaar 2019

Veldinspectie: waterinjectieputten Rossum-Weerselo (2,3,5)

Geen

 

17/I/0347

Jaar 2017

Veldinspectie:

PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken

Geen

 

16/I/0443

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

16/I/0136 (nr 2)

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

15/I/0095

Jaar 2015

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»

Geen

 

12/I/0143

Jaar 2012

Veldinspectie:

In het kader van het project Wabo

Geen

 
Rossum-Weerselo 5 (9 veldinspecties en 2 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding locatie Rossum-Weerselo 5

Norm

INS-8168

Jaar 2022

Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage

Geen

 

INS-7925

Jaar 2021

Veldinspectie: waterinectielocaties Twente tijdens onderhoudsstop

Geen

 

INS-7808

Jaar 2021

Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie

Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.

Vergunningsvoorwaarden

INS-7561

Jaar 2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Niet-gekeurd ademluchtmasker op Rossum-Weerselo 5.

Arbeidsomstandigheden besluit

INS-893

Jaar 2020

Veldinspectie:

Rossum-Weerselo waterinjectielocaties

Geen

 

INS-749

Jaar 2019

Veldinspectie: waterinjectieputten Rossum-Weerselo (2,3,5)

Geen

 

17/I/0347

Jaar 2017

Veldinspectie:

PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken

Geen

 

16/I/0443

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

16/I/0136 (nr 2)

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

15/I/0095

Jaar 2015

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»

Geen

 

12/I/0143

Jaar 2012

Veldinspectie:

In het kader van het project Wabo

Valgevaar door te kort rooster over de goot voor de vluchtpoort op Rossum-Weerselo 5;

Bedrading van de kathodische bescherming hangt los bij de ragerinstallatie op Rossum-Weerselo 5;

Er ontbreekt een peilbuis op Rossum-Weerselo 5.

Wabo; Arbo

Wabo; Vergunningsvoorwaarden; Arbo

Wabo; Vergunningsvoorwaarden

Rossum-Weerselo 6 (6 veldinspecties en 3 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding locatie Rossum-Weerselo 6

Norm

INS-8168

Jaar 2022

Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage

Geen

 

INS-7808

Jaar 2021

Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie

Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.

Vergunningsvoorwaarden

INS-7561

Jaar 2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Geen

 

INS-7493

Jaar 2021

Kantoorinspectie: NAM 6-jaarlijkse technische evaluatie injectieputten

Geen

 

INS-893

Jaar 2020

Veldinspectie:

Rossum-Weerselo waterinjectielocaties

Geen

 

17/I/0347

Jaar 2017

Veldinspectie:

PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken

Geen

 

16/I/0136 (nr 2)

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

15/I/0095

Jaar 2015

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»

Geen

 

12/I/0143

Jaar 2012

Veldinspectie:

In het kader van het project Wabo

Valgevaar bij de roosters op de putschacht op Rossum-Weerselo 6;

Er ontbreken twee peilbuizen op Rossum-Weerselo 6;

Op de plattegrondtekening staan drie in plaats van een ragerinstallatie getekend op Rossum-Weerselo 6.

Wabo; Arbo

Wabo; Vergunningsvoorwaarden

Wabo; Vergunningsvoorwaarden

Tubbergen 7 (6 veldinspecties en 3 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding locatie Tubbergen 7

Norm

INS-8168

Jaar 2022

Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage

Geen

 

INS-7808

Jaar 2021

Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie

Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.

Vergunningsvoorwaarden

INS-7561

Jaar 2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Geen

 

INS-7493

Jaar 2021

Kantoorinspectie: NAM 6-jaarlijkse technische evaluatie injectieputten

Geen

 

18/I/0217

Jaar 2018

Veldinspectie:

Diverse mijnbouwwerken in het kader van het thema «PIRI inspecties»

Geen

 

17/I/0347

Jaar 2017

Veldinspectie:

PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken

Tegenstrijdige etikettering productiewater met gevaar symbolen in tegenstelling tot gevuld met stikstof bij Tubbergen 7.

Arboregeling

16/I/0136 (nr 2)

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

15/I/0095

Jaar 2015

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»

Put TUB-9: twee manometers geïnstalleerd op de A-annulus, met onderling verschillende aanwijzing (10 resp. O bar). In het registratiesysteem is afwisselend 10 bar resp.0 bar ingevoerd.

Mijnbouwbesluit; Mijnbouwregeling

12/I/0143

Jaar 2012

Veldinspectie:

In het kader van de Wabo

Geen

 
Tubbergen-Mander 1 (6 veldinspecties en 3 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding locatie Tubbergen-Mander 1

Norm

INS-8168

Jaar 2022

Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage

Geen

 

INS-7844

Kantoorinspectie:

Beoordeling documentatie buiten gebruik stellen

Geen

 

INS-7808

Jaar 2021

Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie

Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.

Vergunningsvoorwaarden

INS-7561

Jaar 2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Geen

 

18/I/0217

Jaar 2018

Veldinspectie:

Diverse mijnbouwwerken in het kader van het thema «PIRI inspecties»

Geen

 

17/I/0347

Jaar 2017

Veldinspectie:

PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken

Geen

 

16/I/0136 (nr 2)

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

15/I/0095

Jaar 2015

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»

TUM-1: niet duidelijk of de druk van de C-annulus wordt geregistreerd.

Mijnbouwbesluit; Mijnbouwregeling

12/I/0143

Jaar 2012

Veldinspectie:

In het kader van de Wabo

Geen

 
Tubbergen-Mander 2 (6 veldinspecties en 4 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding Tubbergen-Mander 2

Norm

INS-8168

Jaar 2022

Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage

Geen

 

INS-7845

Kantoorinspectie:

Beoordeling documentatie buiten gebruik stellen

Geen

 

INS-7808

Jaar 2021

Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie

Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.

Vergunningsvoorwaarden

INS-7561

Jaar 2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Geen

 

INS-7217

Jaar 2021

Kantoorinspectie: Werkprogramma / NAM TUM-03-S5 abandonment

Geen

 

18/I/0217

Jaar 2018

Veldinspectie:

Diverse mijnbouwwerken in het kader van het thema «PIRI inspecties»

Geen

 

17/I/0347

Jaar 2017

Veldinspectie:

PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken

Geen

 

16/I/0136 (nr 2)

Jaar 2016

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»

Geen

 

15/I/0095

Jaar 2015

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»

Geen

 

12/I/0143

Jaar 2012

Veldinspectie:

In het kader van de Wabo

Geen

 
Schoonebeek OBI (11 veldinspecties en 0 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding Schoonebeek OBI

Norm

INS-7912; Jaar2021

Veldinspectie:

ongevalsonderzoek

Geen

 

INS-7561;

Jaar2021

Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente

Geen

 

INS-7312;

Jaar 2020

Veldinspectie:

PIRI-inspectie op Schoonebeek OBI

Twee niet gekeurd vluchtmasker op OBI.

Vervangen voor einde inspectie.

Artikel 3.2 lid 2 van het Arbobesluit

INS-921;

Jaar 2020

Veldinspectie:

PIRI-inspectie op Schoonebeek OBI

Geen

 

INS-540;

Jaar 2019

Veldinspectie:

PIRI-inspectie op Schoonebeek OBI

Geen

 

17/I/0055;

Jaar 2017

Veldinspectie:

PIRI-inspectie op Schoonebeek OBI

I

Betreft B-bevindingen:

B1: op het mijnbouwwerk Schoonebeek WKC/OBI/CTF wordt niet aan vergunningsvoorschrift C14 voldaan.

Toelichting:

De emissies van het (geproduceerde) gas dat in de fakkel is verbrand zijn niet opgenomen in het jaaroverzicht 2016. Hierdoor is het milieu jaarverslag niet correct.

B2: Het is niet duidelijk of op het mijnbouwwerk Schoonebeek WKC/OBI/CTF aan vergunningvoorschrift F5 wordt voldaan, t.a.v. de maximale geluidsbelasting van niet meer dan 50dB(a) aan de gevel van de dichtstbijzijnde woning.

B3: Op mijnbouwwerk Schoonebeek WKC/OBI/CTF is een wijziging doorgevoerd nabij trafo 9001. Nabij deze trafo 9001 is een zeecontainerwand geplaatst. De plaatsing van deze zeecontainers is niet gemeld aan SodM.

Artikel 2.3 sub a onder 1 van Wabo

16/I/0550;

Jaar 2016

Veldinspectie:

Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie

Geen

 

15/I/0473;

Jaar 2015

Veldinspectie:

Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie

Geen

 

14/I/0503;

Jaar 2014

Veldinspectie:

Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie

Geen

 

13/I/0099;

Jaar 2013

Veldinspectie:

Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie

Geen

 

12/I/0494;

Jaar 2012

Veldinspectie:

Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie

Geen

 
De Hulte KNP (1 veldinspecties en 0 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding

De Hulte KNP

Norm

14/I/0630

Jaar 2014

Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2014»

Geen

 
Generieke inspecties (0 veldinspecties en 5 kantoorinspecties)

Kenmerk inspectie

Soort inspectie

Overtreding

Norm

INS-7876

Jaar 2021

Kantoorinspectie Pipeline integrity management system Twente (PIMS):

Waterinjectie leidingen Twente

Geen

 

INS-7664

Jaar 2021

Kantoorinspectie:

Beoordeling Seismisch risicobeheersplan Waterinjectie Twente velden

Geen

 

INS-7588

Jaar 2021

Kantoorinspectie:

waterpassing Twente 2020

Geen

 

INS-137

Jaar 2019 en 2020

Kantoor inspectie:

putintegriteit NAM

Geen

 

Brief met kenmerk

17167141 2 juli 2018

Kantoorinspectie actualisatie waterinjectiemanagement plan n.a.v. 6 jaarlijkse evaluatie en risicoanalyse

Geen

 
Naar boven