Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de afvalwaterinjectie in Twente (ingezonden 17 januari 2022).

Mededeling van Staatssecretaris Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 27 januari 2022).

Vraag 1

Herinnert u zich dat de motie-Agnes Mulder c.s. op 16 december 2021 is aangenomen en dat die motie de regering verzocht om zo snel mogelijk een besluit te nemen over een alternatieve wijze van verwerking van het afvalwater en om de afvalwaterinjectie, in afwachting van een besluit naar aanleiding van de evaluatie over de verwerking van afval- water uit Schoonebeek, per direct op te schorten?1

Vraag 2

Herinnert u zich dat het Kamerlid Vijlbrief deze motie gesteund heeft, net als de CDA-, D66- en ChristenUnie-Kamerleden die zijn toegetreden tot het kabinet, zoals de heer Hoekstra, mevrouw Kaag en mevrouw Schouten, de drie vicepremiers van het kabinet-Rutte IV?

Vraag 3

Op welke wijze zult u de motie, die door de Kamer is aangenomen en die door u persoonlijk ook gesteund is, uitvoeren?

Vraag 4

Klopt het dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zelf de injectie tijdelijk heeft stopgezet, omdat er meer van het giftige tolueen in het geïnjecteerde afvalwater zit dan toegestaan?2

Vraag 5

Kunt u alle vergunningen voor de afvalwaterinjectie in Twente, zoals ze nu van kracht zijn, aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 6

Kunt u alle overtredingen van de vergunning, die de NAM sinds 2011 zelf geconstateerd heeft, opsommen en aan aan de Kamer doen toekomen? Kunt u deze opsomming uitsplitsen per datum, per overtreding en per stof of andere overtreding?

Vraag 7

Kunt u alle door het toezicht geconstateerde overtredingen van de vergunningvoorwaarden sinds 2011 op een rij zetten en aan de Kamer doen toekomen? Kunt u deze rij uitsplitsen per datum, per overtreding en per stof of andere overtreding?

Vraag 8

Kunt u deze vragen een voor en binnen drie weken beantwoorden?

Mededeling

Op 21 januari jl. heeft de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat mij enkele verzoeken namens deze commissie gestuurd. De commissie verzoekt mij de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over het bericht «Afvalwaterinjectie in Twente gaat ondanks motie gewoon door (ingediend op 24 december 2021, kenmerk 2021Z24203) en van het lid Omtzigt (Omtzigt) over de afvalwaterinjectie in Twente (ingediend op 17 januari 2022, kenmerk 2022Z00566), evenals de recente vergunningsaanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uiterlijk op donderdag 27 januari 2022 aan uw Kamer te doen toekomen. Daarnaast verzoekt de commissie mij uw Kamer zo snel mogelijk te informeren hoe de motie-Mulder (Kamerstuk 33 529, nr. 922) zal worden uitgevoerd.

Helaas kan ik binnen de gevraagde termijn niet voldoen aan de verzoeken over het toezenden van de beantwoording van de Kamervragen. Ik zal u uiterlijk 7 februari 2022 de beantwoording doen toekomen.

Wat betreft het verzoek om de recente vergunningsaanvraag van NAM, deze aanvraag is inmiddels door NAM ingetrokken. Ik heb dan ook geen aanvraag meer in behandeling. Ter informatie heb ik de aanvraag zoals deze was ingediend bijgevoegd, maar deze heeft geen juridische status meer.

Naar boven