Vragen van het lid Pouw-Verweij (JA21) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het reorganisatieplan lerarenopleidingen (ingezonden 9 juli 2021).

Mededeling van Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 9 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de onrust in de onderwijssector nu begint door te dringen wat de implicaties zijn van het Bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen van 12 oktober 2020?

Vraag 2

Is afdoende bewezen dat onze lerarenopleidingen dermate onder de maat zijn dat een dusdanige herstructurering van de lerarenopleiding nodig is om betere docenten op te leveren?1

Vraag 3

Bent u bekend met het rapport van het Programme for International Student Assesment (PISA) uit 2018, waaruit blijkt dat een kwart van de Nederlandse scholieren afkoerst op laaggeletterdheid en dat Nederlandse kinderen onder het EU-gemiddelde scoren, voor wat betreft leesvaardigheid en dat Nederland op de 23e plek staat (onder Polen, Tsjechië en Slovenië) en met het Mckinsey-rapport «Een verstevigd fundament voor iedereen», waarin wordt aangetoond dat Nederland al sinds 2009 een gestage daling laat zien voor wat betreft de rekenresultaten van scholieren?2

Vraag 4

Wat zegt het u dat, hoewel in bovenstaande rapporten suggesties zijn benoemd om de lerarenopleidingen te verbeteren, er nergens wordt geopperd dat docenten in opleiding «generalist» zouden moeten worden?

Vraag 5

Bent u het met ons eens dat, gezien de eerder genoemde problemen, het onderwijs in Nederland gebaat is bij hoogopgeleide professionals die expert zijn in hun vakgebied in plaats van generalisten die overal een beetje van weten, maar de hoed niet van de rand kunnen onderscheiden en wel de klok kunnen horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt?

Vraag 6

Denkt u dat, door het bestuursakkoord, de lerarenopleiding op deze manier betere docenten gaat afleveren, het lerarentekort gestopt wordt en de uitval op de lerarenopleidingen een halt toegeroepen kan worden? Zo ja, waar is deze aanname op gebaseerd?

Vraag 7

Zouden hogere salarissen, betere secundaire arbeidsvoorwaarden en bijvoorbeeld voorrang op woningen hierin ook niet een rol spelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wordt hier niet voor gekozen als één van de oplossingen?

Vraag 8

Deelt de u de eindconclusies van het eindrapport Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Commissie Dijsselbloem) dat de overheid de kerntaak van zeker stellen van deugdelijk onderwijs heeft verwaarloosd en bent u van mening dat een decennium later de situatie alleen is verslechterd?3

Vraag 9

Voldoet het bestuursakkoord aan een van de wezenlijke conclusies uit het rapport van de Commissie Dijsselbloem, namelijk dat vernieuwing (dus ook van de opleiding) op de werkvloer, door docenten zelf moet worden gedragen?

Vraag 10

Doet het bestuursakkoord recht aan de conclusie uit het rapport Dijsselbloem dat het vaststellen van curricula met betrekking tot vakinhoud en didactiek en de centrale examinering van hbo-lerarenopleidingen cruciaal is voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen?

Vraag 11

Bent u het met ons eens dat over het algemeen de opleidingen bepalen wat leerlingen en studenten nodig hebben en dienen te leren, en niet andersom («vraaggestuurd» inspelen op behoeften en wensen), zoals het bestuursakkoord stelt?

Vraag 12

Komt vraaggestuurd onderwijs volgens u zowel de onderwijskwaliteit in het brede onderwijsveld als de lerarenopleidingen op zichzelf genomen ten goede en is daarvoor een wetenschappelijke onderbouwing?

Vraag 13

Deelt u de verwachting dat het bestuursakkoord gaat leiden tot nóg meer onderwijsachterstanden in de nabije toekomst, zo nee, waarop is deze aanname gebaseerd?

Mededeling

Op 2 juli jongstleden heeft het lid Peters (CDA) van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over het bericht «Internationaliseer de staf wanneer docenten slecht Engels spreken» (2021Z12517).

Op 6 juli jongstleden hebben de leden Van den Hil, Van der Woude en De Vries (allen VVD) van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over het artikel «Noodkreet: tandarts gezocht voor Rotterdam, laat meer studenten toe» en de beantwoording van de Minister voor Medische Zorg op eerdere vragen hierover (2021Z12807).

Op 8 juli jongstleden hebben de leden Brekelmans en Van der Woude (beiden VVD) van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over het bericht «Pride optocht Georgië afgeblazen na bestorming LHBTI-kantoor» (2021Z13222).

Op 9 juli jongstleden heeft het lid Pouw-Verweij (JA21) van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over het reorganisatieplan lerarenopleidingen (2021Z13465).

Tot mijn spijt is zorgvuldige beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. Ik zal de vragen in augustus beantwoorden.


X Noot
1

Zie bijvoorbeeld: Johan Graus (lerarenopleider), «Reorganisatieplan lerarenopleiding is rampzalig», Het Onderwijsblad (nr. 7, 2021).

X Noot
2

Zie: <file:///C:/Users/SDEJON~1/AppData/Local/Temp/resultaten-pisa-2018-in-vogelvlucht.pdf> en <file:///C:/Users/SDEJON~1/AppData/Local/Temp/een-verstevigd-fundament-voor-iedereen.pdf>.

Naar boven