Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132329

Vragen van de leden Klaver (GroenLinks) en Merkies (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën over het bericht van de Franse regering om er binnen de EU voor te ijveren dat country-by-country reporting verplicht wordt gesteld voor alle bedrijven (ingezonden 17 april 2013).

Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) en de minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 22 mei 2013)

Vraag 1

Bent u bekend met het besluit van de Franse regering om er binnen de Europese Unie (EU) voor te ijveren dat «country-by-country reporting» verplicht wordt gesteld voor alle bedrijven (voor zover ze grensoverschrijdend actief zijn)?1

Vraag 2

Steunt u het Franse voorstel om «country-by-country reporting» verplicht te stellen voor alle (internationaal opererende) bedrijven in het licht van de motie-Merkies/Klaver 2?

Vraag 3

Zijn u andere landen bekend die zich binnen de EU actief willen inzetten voor het verplicht stellen van «country-by-country reporting» voor alle (internationaal opererende) bedrijven? Zo ja, welke?

Vraag 4

Gaat u het voorstel actief uitdragen in de EU om er meer steun voor te krijgen, onder meer van de Europese Commissie?

Vraag 5

Gaat u in het licht van de motie Klaver3 het voorstel opnemen in het actieplan tegen Nederland belastingparadijs?

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het debat over de Europese Top van 22 mei 2013?

Nader antwoord

Zie Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 2194

1

Bent u bekend met het besluit van de Franse regering om er binnen de Europese Unie (EU) voor te ijveren dat «country-by-country reporting» verplicht wordt gesteld voor alle bedrijven (voor zover ze grensoverschrijdend actief zijn)?4

Antwoord:

Ja, wij zijn bekend met het Franse voornemen om in de EU een voorstel te doen om transparantieverplichtingen die voor banken zijn opgenomen in de nieuwe Richtlijn Kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive),uit te breiden naar andere sectoren.

2

Steunt u het Franse voorstel om «country-by-country reporting» verplicht te stellen voor alle (internationaal opererende) bedrijven in het licht van de motie-Merkies/Klaver?5

Antwoord:

Het kabinet onderschrijft het belang van het tegengaan van agressieve fiscale planning door grote of beursgenoteerde (internationaal opererende) bedrijven, die door middel van fiscale planning zorgdragen voor erosie van belastinggrondslagen. In lijn met de motie steunt het kabinet de verschillende internationale initiatieven die ter zake lopen, in de EU, de OESO en de G20. Deze initiatieven zijn erop gericht om de mogelijkheden voor agressieve fiscale planning weg te nemen, onder meer door de verschillende nationale fiscale stelsels beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook rapportage door grote of beursgenoteerde bedrijven volgens het principe van country-by-country reporting over belastingbetalingen in de landen waarin zij actief zijn, kan aan genoemde doelstelling bijdragen. Het kabinet zal dan ook de Franse regering steunen als zij in EU-verband wenst te overleggen over een verplichting tot een dergelijke rapportage. Aandachtspunten zijn de mogelijk negatieve economische consequenties van publieke beschikbaarheid van deze informatie (zoals ook onderkend in artikel 86a van de Richtlijn Kapitaalvereisten) en een goede afstemming met reeds bestaande transparantieverplichtingen.

3

Zijn u andere landen bekend die zich binnen de EU actief willen inzetten voor het verplicht stellen van «country-by-country reporting» voor alle (internationaal opererende) bedrijven? Zo ja, welke?

Antwoord:

Frankrijk heeft bekendgemaakt dat het in de EU het voorstel zal doen om de transparantieverplichtingen die het oplegt aan banken, uit te breiden naar andere sectoren. Nu het om een voornemen gaat en dit nog niet in EU-verband is besproken, zijn standpunten van andere lidstaten nog niet bekend.

4

Gaat u het voorstel actief uitdragen in de EU om er meer steun voor te krijgen, onder meer van de Europese Commissie?

Antwoord:

We wachten het Franse voorstel af en zullen Frankrijk actief steunen om de discussie over bevordering van transparantie te voeren.

5

Gaat u in het licht van de motie Klaver6 het voorstel opnemen in het actieplan tegen Nederland belastingparadijs?

Antwoord

Nederland is voorstander van rapportage volgens het principe van country-by-country reporting, maar alleen als dit in Europees verband wordt ingevoerd.

6

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het debat over de Europese Top van 22 mei 2013?

Antwoord

Ja.