Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013190

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de verkoop van wiet is verplaatst naar de straat (ingezonden 31 juli 2012).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 3 oktober 2012). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 3286.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht waaruit blijkt dat de verkoop van wiet sinds de invoering van de wietpas is verplaatst van de coffeeshop naar de straat?1

Antwoord

Ja.

Vraag 2 en 3

Hoeveel meldingen van overlast en andere klachten over straathandel zijn er bij gemeenten, politie en andere organisaties geregistreerd in de gebieden waar de wietpas is ingevoerd? Wat is er vervolgens met de meldingen gebeurd?

Klopt het bericht dat in Limburg sinds 1 mei 2012 ruim 400 mensen zijn aangehouden wegens het illegaal handelen of het illegaal kopen van wiet? Hoeveel aanhoudingen hebben er sinds 1 mei 2012 in Nederland plaatsgevonden op deze gronden?

Antwoord op vraag 2 en 3

Illegale straathandel is, zoals voorzien, vanaf het begin van de invoering van het aangescherpte beleid aanwezig, maar waar straathandel zich voordoet wordt deze door de politie aangepakt. Er zijn in de periode 1 mei tot ongeveer half juli 386 aanhoudingen verricht in Limburg waarbij enige vorm van drugs is aangetroffen. Dit aantal aanhoudingen heeft niet alleen te maken met illegale straathandel. Aanhoudingen bij alcoholcontroles waarbij ook drugs wordt aangetroffen in het voertuig, zijn hier bijvoorbeeld ook in meegeteld.

De wijze waarop overlastmeldingen binnen gemeenten worden verwerkt verschilt. Een kwantitatief totaalbeeld is er niet. De meeste overlastmeldingen worden gedaan in Limburg. Andere gemeenten geven aan weinig tot geen overlastmeldingen te krijgen.

Vraag 4

Is het waar dat coffeeshophouders de ledenlijst moeten overleggen aan autoriteiten bij controles? Deelt u de mening dat coffeeshophouders hun ledenlijst niet hoeven te overleggen als daar geen zwaarwegende redenen voor zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In het kader van de handhaving van en toezicht op het besloten-clubcriterium (B-criterium) is het noodzakelijk om de lidmaatschappen te documenteren in een controleerbare ledenlijst.2 De controleerbare ledenlijst maakt dan ook onderdeel uit van het B-criterium als opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet. De ledenlijst moet zo zijn ingericht dat deze kan worden ingezien of fysiek kan worden overhandigd ter controle. Bij niet-naleving van de gedoogcriteria als opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet, kan (uiteindelijk) sluiting van de coffeeshop op basis van artikel 13b Opiumwet volgen.

Vraag 5

Deelt u de mening dat het een onwenselijke ontwikkeling is wanneer de wiethandel zich verplaatst van de coffeeshop naar de straat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze ontwikkeling aanleiding om het beleid omtrent de wietpas te heroverwegen?

Antwoord

In aanloop naar de invoering op 1 mei 2012 is een aantal maatregelen genomen om eventuele neveneffecten tijdig te signaleren en aan te pakken. Uit informatie van gemeenten, politie en OM blijkt dat de straathandel weliswaar is toegenomen. Daar waar straathandel zich voordoet pakt de politie deze aan. Zoals ik bij brief van 12 juli 2012 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–2012, 24 077 nr. 289) heb toegezegd zal ik uw Kamer in oktober 2012 rapporteren over de ervaringen in de coffeeshopgemeenten in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daarbij zal ik ook ingaan op de recente signalen uit Maastricht over het besloten club criterium en het ingezetenencriterium, en op de landelijke uitrol van het aangescherpte beleid.

Vraag 6

Bent u bereid om de geplande evaluatie naar de introductie van de wietpas versneld uit te voeren zodat deze vóór Prinsjesdag beschikbaar is?

Antwoord

Zoals ik heb aangegeven in mijn brieven d.d. 1 juni 2012 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–2012, 24 077, nr. 287) en d.d. 12 juli 2012 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–2012, 24 077 nr. 289), voert het WODC een breed onderzoek uit naar de effecten van het aangescherpte coffeeshopbeleid over de periode 2012–2014. In het voorjaar van 2013 verwacht ik de tussenrapportage van dit evaluatieonderzoek.


X Noot
1

De Volkskrant, 30 juli 2012.

X Noot
2

Zie TK 24 077,