Vragen van het lid Smits (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat «scholieren weinig hebben met politiek, media en migranten» (ingezonden 1 juli 2010).

Mededeling van minister Rouvoet (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 12 juli 2010).

Vraag 1

Wat is er volgens u de oorzaak van dat Nederlandse scholieren slecht scoren op het gebied van burgerschap in vergelijking met hun Europese leeftijdsgenoten, zoals blijkt uit het onderzoek International Civics and Citizenship Education Study uitgevoerd door International Association for the Evaluation of Educational Achievement?1

Vraag 2

Onderschrijft u de bevindingen van onderzoeker Ralf Maslovski dat onduidelijk is wat scholen moeten onderwijzen op het gebied van burgerschap en dat er geen tijd is vrijgemaakt in het curriculum? Zo ja, wat gaat u doen om duidelijk te maken aan welke eisen scholen moeten voldoen in het onderwijzen van burgerschap?2

Vraag 3

Hoe verhoudt zich de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat de ontwikkeling van burgerschap in het onderwijs stagneert tot de opmerking dat burgerschap gewoon in het onderwijs is gedumpt? Zou het kunnen dat scholen zich geen raad meer weten met alle extra taken die zij de afgelopen jaren erbij hebben gekregen?3

Vraag 4

Op welke wijze heeft u de motie4, die verzoekt kansrijke initiatieven van scholen en maatschappelijke organisaties, die bijdragen aan actief burgerschap en sociale integratie te ondersteunen, uitgevoerd? Wat gaat u in de toekomst doen om deze motie uit te voeren?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat Nederlandse scholieren samen met hun Belgische leeftijdsgenoten mondiaal het slechtst scoren op het gebied van tolerantie tegenover minderheden? Bent u bereid onderzoek te doen naar de oorzaken hiervan? Wat gaat de minister doen om dit te verbeteren?

Vraag 6

Deelt u de mening dat gemengde scholen een belangrijke bijdrage leveren aan de integratie tussen bevolkingsgroepen en tolerantie onder scholieren verhogen? Zo ja, wat gaat u doen om het aantal gemengde scholen te vergroten?

Mededeling

De leden Smits (SP), Van der Ham (D66) en Celik en Heijnen (beiden PVDA) hebben vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over burgerschapsvaardigheden van Nederlandse scholieren (uw kenmerk resp. 2010Z10333, 2010Z10473 en 2010Z10586). In verband met het zomerreces en de beperkte mogelijkheden voor afstemming is het niet mogelijk om de vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden. De antwoorden zullen u voor het einde van het zomerreces worden toegezonden.


XNoot
1

NRC Handelsblad, 29 juni 2010: «Scholier heeft weinig met politiek, media en migranten»

http://www.nrc.nl/binnenland/article2572466.ece/Scholier_heeft_weinig_met_politiek,_media_en_migranten

XNoot
2

NRC Handelsblad, 29 juni 2010.

XNoot
3

Inspectie van het Onderwijs, Onderwijsverslag 2008/2009.

XNoot
4

Kamerstuk 29 666, nr. 11.

Naar boven