Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 30 januari 2020

Agenda Dinsdag 4 februari 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Beëdiging

2. Hamerstukken

35 083

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

35 211

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

35 248

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl)

35 250

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen)

35 251

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

35 284

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (onder voorbehoud)

35 299

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX) (onder voorbehoud)

3. Hoofdelijke stemming

34 986

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

4. Stemmingen

34 986, AA

Gewijzigde motie van het lid Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid

34 986, Y

Motie-Nicolaï PvdD) c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring

34 986, Z

Motie-Nicolaï PvdD) c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregel

5. Debat

34 430

Eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel; het eerste deel van de kabinetsreactie (34 430, F); de uitvoering van de motie-Schalk c.s. (35 300, L) en de tot dusver gevoerde correspondentie met de regering over dit onderwerp

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

35 282

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

35 289

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

2. Door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad:

35 271

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek