Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035300 nr. L

35 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

L MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer door de regering de Staatscommissie Parlementair Stelsel is ingesteld,

overwegende, dat deze Staatscommissie het eindrapport «Lage drempels, hoge dijken» heeft aangeboden, maar dat dit eindrapport nog niet is besproken in beide Kamers der Staten-Generaal,

constaterende, dat de ministeries van Algemene Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 3 september 2019 een voorstel tot grondwetswijziging in consultatie hebben gegeven dat de zittingsduur van de Eerste Kamerleden en de tweede lezing van de grondwetsherziening betreft,

overwegende, dat de Staatscommissie in haar eindrapport juist heeft geadviseerd om de verkiezingen van de Eerste Kamer niet aan te passen,

voorts overwegende, dat wijzigingen in het parlementaire stelsel in de brede samenhang van het eindrapport moeten worden ontwikkeld, ook om de precieze consequenties te kunnen overzien,

verzoekt de regering om de nu reeds lopende consultatieronde af te ronden en vervolgens te wachten met voortgaande stappen, zowel in de adviesaanvraag bij de Raad van State als hij het verdere wetgevingsproces, in ieder geval tot het moment dat in beide Kamers het debat is gevoerd over het eindrapport van de Staatscommissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk

Gerbrandy

Otten

Koffeman

Van Dijk

Rosenmöller

Vos

Van Rooijen

Kox